افغانستان خبر

بادغیس؛ دومین مزرعه‌ی بزرگ مواد مخدر پس از هلمند

اطلاعات روز: وزارت مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است که بادغیس پس از هلمند بیشترین سهم را در کشت خشخاش دارد. این ولایت با ۲۵ هزار هکتار زمین تحت کشت خشخاش، پس از هلمند در جایگاه دوم قرار دارد.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر دیروز در نشست خبری‌یی از افزایش ده‌درصدی کشت خشخاش در سال جاری خبر داد. پیش از این، دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد خبر داده بود که در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال قبل، کشت مواد مخدر ۴۳ درصد افزایش یافته است. مبتنی بر این گزارش، هلمند و بادغیس بیشترین سهم را در تولید مواد مخدر دارند. هلمند با ۹۰هزار هکتار زمین تحت کشت خشخاش و در بادغیس ۳۵هزار هکتار زمین تحت کشت خشخاش قرار دارد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر، دلیل افزایش تولید مواد مخدر را به خصوص در ولایت بادغیس، ناامنی در این ولایت عنوان کرده است. مبتنی بر ارزیابی این وزارت‌خانه، هلمند شاهد کاهش تولید مواد مخدر بوده است.
در گزارشی که در ماه عقرب امسال از سوی دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر نشر شد، در یک سال گذشته میزان تولید مواد مخدر به صورت تخمینی به ۴۸۰۰تن رسیده است.