روایت سرباز | قسمت هشتم

«در مدت دو سال روانی شدیم و افسردگی پیدا کردیم. حالا هم از یکسو ترس جان ما و از سوی دیگر فقر و بیکاری زندگی را برای ما دشوار ساخته است.» مهران (مستعار) نظامی پیشین، از روزهای دشوار زندگی در حاکمیت طالبان سخن می‌گوید.