نمی‌توانم مثل برادرم مکتب بروم

روایت مکتب | قسمت پنجم

«بسته شدن مکاتب به روی دختران مانند این بود که از آسمان به زمین بیافتیم. خیلی ناراحت کننده است.» دوسال از بسته شدن دروازه های مکاتب به روی دختران به دستور طالبان می‌گذرد. تمنا (مستعار) که در زمان سقوط افغانستان به دست طالبان دانش‌آموز صنف نهم مکتب بود، از روزهای سخت دوری از درس و مکتب صحبت می‌کند.