«طالبان سه آرزوی بزرگ دوران کودکی‌ام را نابود کردند»

وقت مکتب | قسمت ششم

مژده(مستعار) دانش‌آموز صنف نهم مکتب بود که با فرمان طالبان از رفتن به مکتب منع شد. طی دو سال اخیر اگرچه او با فعالیت‌های هنری و ورزشی اوقاتش را پر می‌کند، اما می‌گوید رویای ادامه تحصیل در مقاطع بلند تحصیلی را در سر دارد که اکنون اما با فرمان رهبری طالبان در معرض نابودی قرار گرفته است.