ما اگر درس نخوانیم جامعه نابود می‌شود

وقت مکتب | قسمت هفتم

فرمان بستن مکاتب آینده و رویای هزاران تن از دختران افغانستان را به تاریکی سوق داده است. مهوش(مستعار) دانش‌آموز صنف دهم مکتب بود که با دستور طالبان از ادامه تعلیم باز ماند. او که اسیر چهاردیواری خانه شده است اکنون آینده‌ روشنی برای خودش تصور نمی‌کند.