تغییرات گسترده دراداره امور؛هشت رییس این اداره از کار برکنار شدند

اطلاعات روز: هشت رییس اداره امور بعد از ظهر امروز از وظایف شان برکنار و به جای شان افراد تازه مقرر شده است.

نعمت الله ثایر معاون اداره امور به روزنامه اطلاعات روز گفت: ” تغییرات زیادی در اداره امور آمده است که شامل برکناری هشت رییس و تقرر افراد جدید به جای آنان می شود”. آقای ثایر گفت که: ” به جای افراد قبلی در هشت ریاست، افراد جدید به ترتیب ذیل مقرر شده اند: عبدالسبحان رووف رییس عمومی نظارت و تفتیش، لیمه احمدی رییس نظارت و ارزیابی، محمد حمید طهماسی رییس تفتیش داخلی، محترمه ویکتوریا رییس منابع بشری، احمد جاوید وفا رییس برنامه ریزی استراتژیک و اقتصادی، عبدالله رقیبی رییس پالیسی های کلستر، احمد جواد ‌رییس تحقیق و انکشاف و روح الامین به عنوان ‌رییس طرح پالیسی و برنامه مقرر شده اند”.

آقای ثایر به اطلاعات روز گفت که این تغییرات شامل ساختار نیز می شود و چهار ریاست قبلی این اداره (تهیه وتدارکات، ترانسپورت، خدمات و حفظ و مراقبت) درتغییرات جدید به آمریت تبدیل شده است.  آقای ثایر گفت تغیراتی در بعضی بخش های این آمریت ها نیز آمده است که بر بنیاد آن، میرویس احمدی به عنوان آمر تهیه و تدارکات،‌عبدالوحید آمر ترانسپورت،‌ دین محمد آمر خدمات که قبلا نیز رییس بود و انجنیر شریف به عنوان آمر حفظ ومراقبت مقرر شده اند.

آقای ثایر همچنان گفت که در ریاست انسجام نیز سه آمریت تغییر کرده که از جمله ظهور سیلاب به عنوان آمر انسجام امور ولایت و ولسوالی ها،  سیف الله پکتین به عنوان آمر شاروالی ها و گلثوم حسین علی به عنوان آمر انسجام شوراهای محلی مقرر شده اند.

این برکناری ها در حالی صورت می گیرد که قبلاً نیز با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، 14 تن از مقامات بلند پایه این اداره توسط رییس جمهور غنی برکنار و به جای آنان افراد جدیدی دراین اداره مقرر شدند.

با تغییرات جدید، اکنون تمامی معاونین، روسای عمومی و رییسان این اداره تغییر کرده است و افراد جدیدی در بخش های مختلف این اداره گماشته شده اند.