ریاست جمهوری: دریافت پول نقد از سازمان های استخباراتی را توقف داده ایم

 

اطلاعات روز: اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه ها گفته است که رییس جمهور افغانستان به شفافیت و حسابدهی باور و تعهد دارد. و بر همین اساس ریاست جمهوری از هیچ کشور و مرجع دیگری پولی دریافت نکرده و در آینده نیز چنین پولی را دریافت نخواهد کرد.

آقای عابدی گفت: “حکومت وحدت ملی از کشور یا سازمانی درخواست کمک مالی نکرده و روند پرداخت پول نقد به ریاست جمهوری از سوی سازمان های اطلاعاتی خارجی، توقف یافته است”.

گرفتن پول نقد از حکومت ها و سازمان های خارجی آنهم بیرون از ساختارهای بودجه ای و نظارتی، در ریاست جمهوری افغانستان به گذشته نزدیک بر می گردد.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در سال ۲۰۱۳ با تایید این خبر که دفترش از سازمان اطلاعاتی امریکا (سی آی ای) و جمهوری اسلامی ایران “خریطه های پول نقد” می گرفت، خبرساز شد. مبالغ نقدی را که ارگ در گذشته از سی آی ای و ایران گرفته مشخص نیست اما به طور مجموعی در حد میلیون ها دالر تخمین می شود.

آقای کرزی همچنان گفته بود که پول های سی آی ای و ایران از طریق دفتر مشاور امنیت ملی او برای مقاصد مختلف چون “پرداخت کرایه، تداوی در خارج و مساعدت های مالی” به مصرف می رسید.

نقدینه های ایران و امریکا به اضافه بودجه رسمی ریاست جمهوری افغانستان بود اما چگونگی مصرف آن تحت نظارت هیچ نهاد دولتی نبود. این هم معلوم نشد که در مصرف این پول ها کی نزد کی حسابده بود.

توقف کمک های نقدی به ارگ در حالی بیان می شود که حکومت افغانستان با خلای مالی و کاهش عواید داخلی مواجه است و قانونگذاران در بودجه سال روان مالی، تخصیص بیشتر از سه میلیون دالر را برای مصارف ریاست جمهوری، به استثنای مصارف امنیتی، تایید کرده است.