وزیر شهرسازی: مشاور حقوقی رییس جمهور مجوز ساخت شهرک به فیروزی را داده است

اطلاعات روز: سید سعادت منصور نادری، وزیر امور شهرسازی گفته که عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهور با فرستادن چند مکتوب، از وزارت شهرسازی خواسته بود تا اجازه‌ی ساخت شهرک هوشمند را به خلیل‌الله فیروزی، یکی از بدهکاران اصلی کابل بانک بدهد.

به نقل از طلوع نیوز، آقای نادری افزوده که محمدی از دهم ماه سنبله تا دوازدهم ماه عقرب سه بار به این وزارت نامه فرستاده است تا به خلیل‌الله فیروزی اجاز‌ه‌ی ساخت شهرک را بدهد.

به گفته‌ی نادری، وزارت شهرسازی بار اول این درخواست را رد کرد اما محمدی با فرستادن دو نامه‌ی دیگر نوشت که شرکت ساختمانی نبی زاده وردک با فرستادن درخواستی به ریاست جمهوری نوشته است که پیمانی را در 10 سنبله با خلیل‌الله فیروزی امضا کرده است.

بربنیاد این پیمان، فیروزی زمینی را به مساحت ۶۸ جریب در اختیار این شرکت قرار داده است تا در آن یک شهرک بسازد و از عواید و فروش خانههای این شهرک به میزان ۵۰ درصد سهم مالک زمین به حساب وی گردآوری میشد و خلیل فروزی بدهکاریاش را میپرداخت.

آقای نادری افزوده که وزارت شهرسازی تفاهم‌نامه را امضا کرده اما قرارداد را امضا نکرده است و این وزارت بعد از تصفیه قضیه فیروزی از سوی مشاور رییس جمهور، با خلیل فیروزی به حیث یک تاجر برخورد کرد.

خلیل الله فیروزی، یکی از بدهکاران اصلی کابل بانک که اکنون باید دوره محکومیت خود را در زندان بگذارند، در افتتاح این شهرک حاضر شد که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت.

قبلاً عبدالعلی محمدی گفته بود که خلیل فیروزی از حبس رها نشده و اکنون از رخصتی‌های دوران حبسش استفاده می‌کند.