۱۹ پروژه انکشافی در ولایت بادغيس به بهره‌برداری رسید

مسئول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت بادغيس، از بهره‌برداری ۱۹ پروژه انکشافی خبر می‌دهد.

ریاست رسانه‌های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات، با نشر خبر نامه‌ای گفته است این برنامه  به هزینه بیش از ۲۲ میلیون ۷۶ هزار افغانی در برخی از ولسوالی‌های  ولایت بادغیس به بهره‌برداری سپرده شده است.

در این خبرنامه آمده است که «اخیراً  ۱۹ پروژه برنامه همبستگی ملی وزارت احيا و انکشاف دهات در ولسوالی‌های قادس و قلعه نو ولایت بادغیس تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.»

این پروژه شامل اعمارذخيره‌هاي آب آشاميدني، پُل‌چک‌ها، دیوارهای استنادي، دیوارهای محافظوی، مراکزاجتماعی، تمدید شبکه‌های آب‌رسانی، حفر چاه‌هاي عمیق آب آشامیدنی، جوی‌چه، احداث و جغل اندازي سرك‌ها مي‌باشند.

از مزايای این پروژه‌ها حدود ۳۸۶۲ خانواده مستفید خواهند شد.

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات، از شروع فعالیت‌های خود تا اکنون ۱۶۷۸ پروژه‌ی انکشافی را با هزینه مجموعی 1,548,916,923 افغانی در سکتور‌های ترانسپورت، شبکه آب‌رساني، انرژی برق، کانال آبیاری، آموزش و معیشت در ولایت باد غیس به مصرف رسانیده است.