کمیسیون تدارکات ملی پنج قرار داد را به ارزش 333 میلیون افغانی تایید کرد

اطلاعات روز: کمیسیون تدارکات ملی پنج قرار داد را به ارزش بیش از 333 میلیون افغانی تایید کرد.
براساس خبرنامه‌ی ارگ، این قرار دادها شامل تهیه و تدارک مواد ضروری برای ریاست عمومی محافظت ریاست‌جمهوری، تهیه۵۰۰۰ پایه دستگاه قالین‌بافی همراه با مواد ضروری آن در برنامه‌ی ملی ،وزارت احیا و انکشاف دهات؛شش پایه اسکنر مورد ضرورت ریاست عمومی گمرکات، وزارت مالیه؛ ۲۶۰۰۰ پایه میتر آب برای زون‌های شش‌گانه مربوط ریاست عمومی شرکت آب‌رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و قرارداد پروژه‌ی تمدید ۱۷ سایت کیبل فایبر نوری ساحوی و مرکزی شبکه‌های ارتباطات استراتژیک ریاست مخابره، وزارت دفاع ملی، است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.