«در گفت‌وگوهای صلح با طالبان سه مساله‌ی مهم را حفظ کنیم»

اشاره با جدی شدن گفت‌و‌گوهای مقدماتی برای آغاز مذاکرات صلح، اطلاعات روز سلسله‌یی از گفت‌و‌گوها را با نخبگان سیاسی و اجتماعی و صاحب‌نظران انجام داده است. متناسب … ادامه خواندن «در گفت‌وگوهای صلح با طالبان سه مساله‌ی مهم را حفظ کنیم»