در گفت‌وگوهای صلح، حقوق قربانیان جنگ را نادیده نگیریم

پارلمان افغانستان در سال 1385 با تصویب قانون عفو ملی، افرادی را که از سال 1357 تا 1380 مرتکب جرم شده باشد، از تعقیب عدلی و قضایی معاف کرده است.
آقای باقری در این مورد می‌گوید: «عفو عمومی را باید قربانیان اعلام کنند و این جزو حقوق آن‌ها است. متأسفانه حتا در این قانون آمده که اگر کسانی باالفعل می‌جنگند و بعدا صلح کردند، هم شامل عفو می‌شوند.»