ذکی دریابی

ذکی دریابی

مدیر مسوول

ذکی دریابی دانش‌آموخته‌ی حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل است. او از سال 2012 تا هنوز با بنیان‌گذاری این رسانه، مسوولیت مدیرمسوولی را به عهده دارد.