تغییر نگاه به ماهیت جنگ افغانستان و تردید در آزاد بودن گروه طالبان کم کم سراسری شده و سیاست‌مداران نیز...
  منبع: دیلی بیست برگردان: حمید مهدوی یک وزیر دولت افغانستان به سپرده‌گذاری یک میلیون دالر از کمک‌های انکشافی به...
منبع: فارن پالیسی برگردان: حمید مهدوی زمان آن گذشته تا نیرنگ دیگری را به خرچ دهیم که گویا گفت‌وگوها با...
حسین رهیاب بخش نخست با توجه به خروج نیروهای خارجی از کشور در سال 2014 و انتقال تأمین امنیت به...
قسمت دوم حسین رهیاب (بلخی) تاریخ نشان می‌دهد با وجود این که تأسیس جریان‌های مختلف سیاسی در افغانستان بی‌سابقه نیست؛...