شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/20042021/NCB برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و...
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/11042021/NCB برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری...
بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که پروژه زراعت...
بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که پروژه زراعت...
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در...
بدینوسیله به تاسی از فقره (۲)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ریاست شفاخانه رابعه بلخی...
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در...
پروژه خریداری دوقلم تیل پطرول و دیزل دارای شماره داوطلبی ESRA/G/2-1400/NCB اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط...