وزارت امور سرحدات و قبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد، تا در پروسه داوطلبی ترمیم اساسی مهمانخانه شهرنو  بابت...
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/CLAP/12032020/NCB پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام...
موضوع: پروژه(دیوار استنادی سواحل دریایی قریه سرپل زید آباد ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر). اداره ملی تنظیم امور آب از...
موضوع: {کرایه گیری یک دربند حویلی برای ریاست برنامه حمایت مردمی IDLG/OB/NCB/NCS/02/1400} اداره مستقل ارگان‌های محلی برای بار اول از...
موضوع: پروژۀ چکدم و تحکیم سواحل دریای څړبنی ولسوالی اسمعیل خیل مندوزی قریه څړبنی ولایت خوست اداره ملی تنظیم امور...
موضوع: پروژه دیوار استنادی قریه مادی خیل ولسوالی متون ولایت خوست اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد...
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی...
اداره مستقل ارگان‌های محلی در نظر دارد پروژه تدارک و ترمیم ۱۲ عراده وسایط مختلف‌النوع اداره مرکزی خویش را به...