شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/12052021/NCB برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNAPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از...
شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/293-1/1400–MAIL/PD/NCB/W/293-2 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید...
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/13012021/NCB برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و...
شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/148/1400R ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...
پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی پروجکت نمبر P174748 گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF عنوان تدارکات : وسایط کرایی برای...
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/28042020/NCB برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و...