عنوان پروژه:Hiring of consultant to conduct soil survey in two districts of Kunduz province شماره داوطلبی : Re-MAIL/PD/QCBS/CS/154/1400 وزارت زراعت...
وزارت امور سرحدات و قبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد، تا در پروسه داوطلبی ترمیم اساسی مهمانخانه شهرنو  بابت...
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/PD/NCB/G-7/1400/Rebid ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط...
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در...
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/PD/NCB/G55/1400/Rebid ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط...
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/12052021/NCB برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNAPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از...
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/CLAP/12032020/NCB پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام...
شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/PD/NCB/ G290/1400 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان...