(گفت‌وگو‌ با مصطفي مشفق، جوان و مترجم موفق) اشاره: چند‌سالی فقط عینک پوشیده است و به مکتب رفته است. شاید...