شورای همکاری احزاب گفته است که در یک هفته گذشته، جلساتی را برای معرفی نامزد واحد در انتخابات آینده ریاست...

واکنش‌ها در برابر جنایت اگسا؛  حکومت: عزاداری می‌کنیم  طالبان: قاتلان را محاکمه می‌کنیم طالبان اعلام کرده‌اند که قاتلان پنج‌هزار تن...

کمک ۵۰۰ میلیون دالری بانک جهانی برای انتقال برق آسیای مرکزی به جنوب آسیا بانک جهانی اعلام کرده که برای...