آقای غنی افزوده است که برای مهارسازی این ویروس همچنان به اقدامات فوری در بخش‌های مدیریت بازگشت‌کنندگان، بسیج کمک‌ها، ایجاد سهولت‌های اضطراری، جلوگیری از رکود اقتصادی و تدارکات امکانات خاص هدایت داده است.
بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که افغانستان بدون کمک و همکاری جامعه جهانی نمی‌تواند دوام کند و اگر توافق صلح هم صورت بگیرد، صلح بدون کمک‌های جامعه‌ی بین‌المللی در افغانستان پایدار نخواهد بود.