شورای همکاری احزاب گفته است که در یک هفته گذشته، جلساتی را برای معرفی نامزد واحد در انتخابات آینده ریاست...