نویسنده: دکتر تیمور شاران برگردان: جواد زاولستانی این مقاله با اندک تغییرات، در سایت مجله‌ی فارن پالیسی به زبان انگلیسی...
نویسنده: فریدریک بوبین برگردان: نسیم ابراهیمی منبع: روزنامه‌ی فرانسوی‌زبان لوماند سه ماه آشفتگی و سر‌درگمی. این کشمکش‌های سیاسی در پی...
نویسنده: تمیم عاصی برگردان: جواد زاولستانی منبع: مجله‌ی دیپلمات نخبگان سیاسی ‌فاسد و بی‌اتفاق، فساد گسترده و افزایش ناامنی و...