پاتریک کاکبرن ترجمه‌ی حکمت مانا بخش هفدهم پنجم تجدیدحیات اهل سنت در عراق در عراق، مسایل آن‌گونه که به‌نظر می‌رسند، نیستند....
پاتریک کاکبرن ترجمه‌ی حکمت مانا بخش شانزدهم تصمیم کلیدی که باعث شد القاعده نجات یافته و بعدها گسترش پیدا کند،...
پاتریک کاکبرن ترجمه‌ی حکمت مانا بخش پانزدهم افزایش چشمگیرِ قدرت و قلمروی سازمان‌های جهادی در سوریه و عراق، تا همین...
پاتریک کاکبرن ترجمه‌ی حکمت مانا بخش چهاردهم البغدادی، با استفاده از جنگ داخلی سوریه، پول و جنگ‌جویانی باتجربه را به...