خادم‌حسین کریمی شش سال پس از سقوط حاکمیت تحریک طالبان بر افغانستان، یکی از روزها وقتی از تلویزیون تازه‌تأسیس نور...
علی محبی اشاره‌ی اول مؤسسه‌ی خانه‌ی سبز توسط جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان جوان به‌منظور توانمندسازی، کارآفرینی و کارآموزی در...