ماشومان

خبریال مه وژنئ؛ تلیسیمیا ناروغانو ته د وینې راټولولو کمپاین

کونړ کې دخبریال مه وژنۍ د وینې ټولونې کمپياین پېل شوې چې پرمټ یې زرګونه سي سي وینه هغو ماشومانو ته راټوله شوې چې د تلیسیمیا په نا علاجه ناروغۍ اخته دي.