موقت حکومت
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره لنډمهاله حکومت د نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو د پوځي یرغل په مداخله په داسې وخت کې رامنځته شو، چې د طالبانو ظالمانه رژیم تازه نسکور شوی و او دغه هېواد د لسیزو جګړو او سیاسي شخړو وروسته نسبي ارامي تجربه کوله.
عشق مینه
اروپایي استعماروونکي لومړیو کې کاکاو ته بدبینه ول، خو بیا یې خوښ شول او هېواد ته بېرته تلو کې یې دانه ورته یوړه. لومړیو کې چاکلېټ د درباریانو او لوړ عایدلرونکو خوراک و.