عشق مینه
اروپایي استعماروونکي لومړیو کې کاکاو ته بدبینه ول، خو بیا یې خوښ شول او هېواد ته بېرته تلو کې یې دانه ورته یوړه. لومړیو کې چاکلېټ د درباریانو او لوړ عایدلرونکو خوراک و.
موقت حکومت
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره لنډمهاله حکومت د نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو د پوځي یرغل په مداخله په داسې وخت کې رامنځته شو، چې د طالبانو ظالمانه رژیم تازه نسکور شوی و او دغه هېواد د لسیزو جګړو او سیاسي شخړو وروسته نسبي ارامي تجربه کوله.