شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L04004610 آقامحمد ملامحمد امیرگل عبدالفتاح شهید 276.53 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
2 L04005084 سمیع الحق محمودالحق غلام علی شاه ذکورجبل السراج 270.77 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
3 L04004187 محمدمیلاد عبدالناصر عبدالقادر استقلال 267.74 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
4 L04002772 احمد رحیم الله حکیم الله پارچه یازده شهری 267.12 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
5 L04003041 سردارولی عبدالحیات عبدالمحمد حضرت عمر فاروق 258.78 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
6 L04002770 فیروزالدین نصرالدین بابه شاه پارچه یازده شهری 258.36 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
7 L05002537 نقیب الله عبدالحفیظ عبدالقدیر مولوي فيض محمد شهيد 257.04 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5466.00 GEN
8 L04002338 عبدالقدیر عبدالغفار عبدالروف جانفداشهيد 255.58 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
9 L05000377 امیرحسین عبدالبصیر حاجی محمدنعیم خان غازي ميرمسجدي 248.48 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5466.00 GEN
10 L32002963 احسان الله صادق علی غلام نبی ذکور مرکز باميان 245.50 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5314.00 GEN
11 L05000505 سیداجمل سیدعالم محمدعلم ذکورهروکی 241.09 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5466.00 GEN
12 L04005773 محمدجواد عبدالهادی عبدالغفور الجهادتتمدره 240.87 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
13 L04005519 سردارآقا میراصغر مجنون شاه شفق شهيد 238.55 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
14 L33001308 میرویس محمدنسیم عبدالصمد سنگ موم 237.24 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی دايکندی M 5427.00 GEN
15 L04005680 برادرآغا محمداحسان یارمحمد بایان علیا 235.96 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
16 L32003643 باقر محمدحسن اسحق علی دیوان 230.55 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5314.00 GEN
17 L06000827 جان آغا امام الدین گل احمد مولوی نفیس محمد 227.09 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پنجشیر) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پنجشير M 5385.00 GEN
18 L05003180 مسیحه شیرین آغا محمدنبی نسوان جمال آغه 223.50 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا F 5466.00 GEN
19 L33000326 حیدر حسین داد ابراهیم ذکور راباط 223.49 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی دايکندی M 5428.00 GEN
20 L04005094 ثناالله محمداسلم امیرمحمد ذکورجبل السراج 220.93 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
21 L04004697 طوفان امین الله امان الله شيرآقاي شهيد 217.14 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
22 L06000852 محمدمختار محمداکبر میراکبر استادبهره مند 214.49 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پنجشیر) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پنجشير M 5385.00 GEN
23 L04003758 بلال محمدحنیف عبدالطیف تجربوی محمد عثمان خان 211.14 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
24 L32002252 احمد خادم محمدعسی پجندور عليـــا 211.10 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5315.00 GEN
25 L04005755 محمدعمر عبدالرحمن فضل احمد تجربوي 210.19 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
26 L06000719 سروش محمدشفیع شمشیر استادبهره مند 209.40 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پنجشیر) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پنجشير M 5386.00 GEN
27 L32003547 عبدالله شیرحسین سلطان پيتـاب سرآب 209.33 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5315.00 GEN
28 L05003599 زمرآغا محمدانور محمدصدیق انستیتوت معاون انجنری کاپیسا 207.16 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5467.00 GEN
29 L32001292 محمد غلام علی محب علی ذکورزارين 205.54 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5314.00 GEN
30 L33001491 احمد حسن خادم ذکور سیا دره 202.21 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی دايکندی M 5428.00 GEN
31 L06000779 عنایت الله فدامحمد گدامحمد استادبهره مند 201.04 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پنجشیر) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پنجشير M 5386.00 GEN
32 L32001640 شریف محمداسحق میرزاعلی ده سرخ 193.47 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5315.00 GEN
33 L05003822 سمیع الله نورآقا سلطان محمد ضيا الحق شهيد 184.07 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5467.00 GEN
34 L32004320 ذبیح الله محمد امیر سرور مسلکی بامیان 183.63 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5315.00 GEN
35 L32003640 محبوبه احمد حسین محمد جان ذکور مرکز باميان 180.86 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان F 5314.00 GEN
36 L05002099 میرولی خان آغا میرمحمدشاه تخنيکي ومسلکي حصه دوم کوهستان 172.55 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5467.00 GEN
37 L05003591 فرهاد فهیم بسم الله انستیتوت معاون انجنری کاپیسا 164.37 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5467.00 GEN