شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L19010796 ضمیر غلام جیلانی عبدالواحد سلطان غياث الدين 299.24 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
2 L22001636 حکمت الله حداینور عصمت الله خصوصي آيدين فارياب 290.46 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
3 L22001106 امین الله محمدرحیم سلیمانقل عربخانه 285.04 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
4 L22001698 محمدصابر محمدنصیر محمداسحق خصوصي آيدين فارياب 282.09 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
5 L19005636 مرتضی جوره جمعه باختر 276.71 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
6 L22001313 امید خان آقا همراه ابوعبيد جوزجاني 274.84 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
7 L19014009 سویتا میرحیدر غلام حیدر خراسان 271.73 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ F 4993.00 GEN
8 L20000348 احمدراشد نذیراحمد عبدالاحمد عربخانه 266.98 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ جوزجان M 5238.00 GEN
9 L18000730 احمدخالد عبدالکریم میرزاعبدالرحیم نمبر2 مرکزایبک 266.18 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان M 5186.00 GEN
10 L22001652 وحیدالله عبیدالله عبدالحکیم خصوصي آيدين فارياب 259.68 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
11 L22001664 هدایت الله محمدقاسم همراه خصوصي آيدين فارياب 259.45 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
12 L22000845 قدرت الله حفیظ الله محمدسرور خراسان 257.07 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
13 L22003025 شکرالله حمیدالله محمدیوسف ظهيرالدين فاريابي 255.47 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
14 L21000906 محمداکبر حاجی مختار محمدهاشم ده میانه 253.29 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5144.00 GEN
15 L22001108 تیمور محمداسحق قربان عربخانه 250.06 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
16 L19000591 آصف نصرت شاه خان شاه استادعطامحمدنور 249.12 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
17 L18000117 نصیراحمد عبدالبشیر همراه قل اندروشيرخرم 248.92 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان M 5186.00 GEN
18 L20002801 فیروز محمدامین محمداکبر گوهرشاد بیگم 244.66 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ جوزجان M 5238.00 GEN
19 L19015012 عبدالمجید محمد داود جمعه خان نوبهاربلخ 243.69 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
20 L22001638 مصطفی احمدجان امرالله خصوصي آيدين فارياب 243.52 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
21 L22001647 سیدفریدون سیدمحمد سیدمحمودخان خصوصي آيدين فارياب 243.31 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
22 L19005094 امیرحمزه عبدالکریم عبدالنعیم دقيقي بلخي 241.03 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
23 L19011456 میلاد عبدالفتاح عبدالواحد خصوصی صافی 237.64 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
24 L21000699 انصارالحق عبدالوارث مولوی محمدظریف ذکورچهاروح 236.23 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5144.00 GEN
25 L20002826 ادریس رفیع الله سیدمحمد گوهرشاد بیگم 233.79 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ جوزجان M 5238.00 GEN
26 L18000936 خالد حاجی عبدالخالق عبدالسلام شلکتو 229.90 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان M 5186.00 GEN
27 L22001646 محمدعارض غلام فاروق عبدالستار خصوصي آيدين فارياب 228.54 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
28 L19013042 فاطمه سیداسحق سیدمحمدعلی ريس عبدالخالق 222.43 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ F 4994.00 GEN
29 L18000658 بسم الله قربانشاه محمدنعیم لیسه ایبک 221.26 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان M 5186.00 GEN
30 L19007433 سیدگل امیرجان دین محمد چوبه 219.07 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
31 L18000538 فرزانه فراموز عطاالحق نسوان کارته صلح 217.67 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان F 5188.00 GEN
32 L22001279 محمدعالم حاتم دانیار عربخانه 216.39 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
33 L18000542 فتانه فراموز عطاالحق نسوان کارته صلح 214.55 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان F 5188.00 GEN
34 L19008203 نوید حسین داد غلام نبی محمديه 211.90 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
35 L22001656 محمدکبیر خیرمحمد پیغمبرقل خصوصي آيدين فارياب 211.18 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
36 L19008830 معصومه سیدابوالقاسیم سیداسماعیل امام حسن مرغزار 209.99 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ F 4994.00 GEN
37 L18000693 شفیع الله محمد داود حاجی محمدامین لیسه ایبک 209.21 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان M 5188.00 GEN
38 L20003626 محمدناصر محمدآصف بسم الله شيشه خانه 205.51 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ جوزجان M 5238.00 GEN
39 L22001116 غلام سخی یماق غلام حیدر عربخانه 202.66 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
40 L22001542 سیدبصیر سیدنظام الدین سیدکمال الدین خصوصي آيدين فارياب 200.32 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5283.00 GEN
41 L19006261 صمیم محمدحسین حفیظ الله باختر 197.66 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
42 L21001080 محمد طاوس اسد الله امان الله منهاج سراج 197.43 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5146.00 GEN
43 L21000359 نجیب الله امیرمحمد محمدعالم محمدشريف صميم 197.00 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5144.00 GEN
44 L22001142 توریالی نظام الدین نجم الدین خان ابوعبيد جوزجاني 194.91 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
45 L21001641 جاوید غلام قادر شریف حضرت امام يحيی 193.71 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5144.00 GEN
46 L22002607 بلال محمدعالم غلام رسول آخندبابا 186.99 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5283.00 GEN
47 L19000652 علی آقا الله بهمن خان محمد عالی 1 سجادیه 185.83 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4993.00 GEN
48 L20002250 نگینه محمدقیوم محمدامین نسوان نمبردو آقچه 185.53 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ جوزجان F 5238.00 GEN
49 L19014687 رحمان الله نازک خیال گل استقلال 185.28 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
50 L19005620 حسام الدین اکرام الدین غوث الدین باختر 183.71 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
51 L22000901 فضل الدین عبدالحق عبدالغفور خراسان 183.21 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5283.00 GEN
52 L21000339 احمدفهیم بیک محمد بوری بای محمدشريف صميم 176.68 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5146.00 GEN
53 L18002100 بصیر محمدرضا جمعه حسني 175.55 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان M 5188.00 GEN
54 L19005667 سیدذبیر سیدبصیر سیدهاشم قاضي حميدالدين 175.42 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
55 L19004082 غلام سخی محمدابراهیم سخیداد کشنده سفلي 174.28 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
56 L19005837 احمدفیصل لطیف احمد محمدصدیق قاضي حميدالدين 173.66 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4993.00 GEN
57 L19011813 مهدی موسی خان محمدعیسی نوبهار بلخ 173.61 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
58 L19010745 مصطفی محمداعظم گل احمد سید یحیی عمری 173.15 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
59 L21000086 زهرا سیدرضا سیدامیر حيات الله شهيد 172.32 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل F 5146.00 GEN
60 L19003777 احمدفیصل فریدون حیات الله انستيتوت نفت گازبلخ 170.78 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
61 L22002433 حسین محمدداود شاه ولی باز ابوعبيد جوزجاني 168.43 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
62 L19008449 مهدی محمدافضل غلام عباس مولانا جلال الدين بلخي 164.59 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
63 L19010818 سیدحامد سیدمجتبی عبدالخالق سلطان غياث الدين 164.40 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4992.00 GEN
64 L22002008 حبیب الله عبدالرشید عبدالرسول ظهيرالدين فاريابي 163.63 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5283.00 GEN
65 L19011985 فهیم احمدالله محمداسماعیل خارج مرز 159.15 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
66 L19009826 محمدتمیم محمداسلم عبدالله سلطان غياث الدين 158.35 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4994.00 GEN
67 L19007922 سمیع الله نظرمحمد محمدحسن مولانا جلال الدين بلخي 156.75 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4993.00 GEN
68 L21000468 سیدمعروف سیدنصیر سیدلقمان خطيب آباد 155.23 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5144.00 GEN
69 L19013643 محب الله بخت جمال عبدالجلیل رابعه بلخی 154.40 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ M 4993.00 GEN
70 L19014761 حلیمه نوروزعلی سیف الله ريس عبدالخالق 152.33 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت بلخ) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ بلخ F 4994.00 GEN