شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L10012049 سلیم عبدالقدیر حاجی پیرعلام بتی کوت 283.39 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
2 L11000228 محمدمنظور محمدمعصوم احمدجان روشان عالي ليسه 281.87 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3947.00 GEN
3 L10006241 محمدآیاز معراج الدین پاجوړی ننگرهار عالی لیسه 281.21 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
4 L11001444 سلیمان شاه جهان ملا دین محمد داکترعبدالله لغماني 275.69 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3947.00 GEN
5 L10001566 یاسراحمد نصیراحمد عبدالودود غازي امان الله خان 274.42 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
6 L11001550 حسین الله عتیق الله محمدانور هرمل 271.24 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3947.00 GEN
7 L11002055 محمدخان محمدبصیر سحرگل روشان عالي ليسه 270.49 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3947.00 GEN
8 L10011015 مومن سیدحضرت سیدغلام حضرت افغان سيدجمال الدين 268.45 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
9 L10001502 نظیرگل رحمن گل جنت گل خصوصي هيله 265.93 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
10 L11001546 طیب الله حمیدالله نیازمحمد هرمل 264.59 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3947.00 GEN
11 L11002494 نثاراحمد محمدزاهد محمدیعقوب هرمل 263.80 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3947.00 GEN
12 L10008889 ثناالله مصطفی خان رضاخان اصـــلاح 262.47 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
13 L10003020 یاسر سیداحمد سیدمحمدانور فقرالله 260.89 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
14 L12001876 انصارالله عبدالاحد غلام رسول خان جمعیت لیسه 260.55 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3897.00 GEN
15 L12001949 امین الله فضل رحمن حاجی سیدالرحمن کبيرستوری 260.36 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3897.00 GEN
16 L11001757 جواد غلام نبی محمدعزیزخان روشان عالي ليسه 259.97 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3948.00 GEN
17 L10010981 کریم الله نعمت الله اندازخان شهید لعل محمد عالی لیسه 258.46 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
18 L10001769 وسیع الله حاجی واصل خان محصل خان عربانوليسه 257.98 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
19 L10005529 عرفان الله گل حبیب محمد ننگرهار عالی لیسه 255.96 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
20 L10007876 عتیق الله عبدالمطلب محمدعمرخان ميا عمر 254.41 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
21 L10014277 قدرت الله هفته گل جنت گل بالا باغ 254.32 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
22 L10014193 ثناءالله لطیف کوکومیر خارج مرزپاکستان 254.06 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
23 L10011032 توحیدالله دادمحمد لعل گل افغان سيدجمال الدين 253.28 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
24 L10000724 عمران رازمحمد ولایت خان محمدی صاحب زاده 252.37 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
25 L10010765 نصرت الله سلیمانشاه امیرجان دره نور 251.94 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
26 L10006104 سیدحضرت محمدحضرت حاجی ملاجان دولت زيو ذکور 251.83 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
27 L10001090 جلال الدین صدرالدین سراج الدین چکنوري 251.60 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
28 L10007910 شکرالله شاه آغا علی خان ميا عمر 248.94 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
29 L12002007 عبدالفتاح مجیب الرحمن محمدافضل کبيرستوری 248.57 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3897.00 GEN
30 L10007801 نقیب اله محب الله محمدکریم ميا عمر 248.51 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
31 L10000823 رحمت الله اسدالله ملامیاگل محمدی صاحب زاده 246.68 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3987.00 GEN
32 L12000836 عبدالفتاح عبدالاحد غلام رسول خان جمعیت لیسه 245.73 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3897.00 GEN
33 L10014243 انعام الله رحمت الله رحمت جان عربانوليسه 243.74 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
34 L10007022 محمداسرار معراج الدین باجوړی ننگرهار عالی لیسه 234.95 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3988.00 GEN
35 L10014388 عبادالله عبدالقهار عبدالاحد خارج مرزپاکستان 231.60 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3988.00 GEN
36 L10015055 عبیدالله لعل محمد گل محمد شیخ مصری 224.39 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
37 L12001263 عزت الله نعمت الله سیدالرحمن دمونی هلکانو لیسه 223.35 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3897.00 GEN
38 L10000193 رضوان الله لعل رحمان نوربادشاه گندمک 223.31 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3988.00 GEN
39 L12001943 احمدرشاد احمدجاوید لعل محمدخان کبيرستوری 221.60 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3897.00 GEN
40 L12003662 رضوان الله صادق الله عبدالروف عمراخان 220.80 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3898.00 GEN
41 L10016606 احمد حضرت جان ذال محمد چمتلی لیسه 219.68 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3988.00 GEN
42 L12002608 زید کچی عبدالمنان څاکی ډاک لیسه 218.37 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3898.00 GEN
43 L10013968 اسدالله سلطان خیل قظاءخان نجم الجهاد 216.54 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
44 L10012611 عبدالله عزام داکتر سیداغا حاجی مجیب الله نصرت 213.38 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
45 L10002222 عمران محمدجمیل علی خان شهيد سردارمحمدداود 209.77 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
46 L12000981 حسینه ملنگ شکرالدین څوکۍ نجونو لیسه 209.02 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر F 3898.00 GEN
47 L12003764 یحی محمدولی سیدعمر عمراخان 208.03 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري(کنړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3899.00 GEN
48 L11000584 وسیع الله رحیم شاه دولت شاه چارباغ ذکورعالي ليسه 207.93 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3948.00 GEN
49 L13000070 حبیب الرحیم محیب الله سعدالله ذکورنانگل 203.75 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( نورستان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه نورستان M 4139.00 GEN
50 L12001296 سیدرحیم گل رسول غفور دمونی هلکانو لیسه 203.48 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3898.00 GEN
51 L10015056 وحدت الله زیارت گل الله نور شیخ مصری 203.13 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
52 L10005833 زکریا غلام حبیب افتخار شهيدمحمدعارف 201.80 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
53 L10006887 قریب الله حاجی شیرین حاجی سیداجان استقلال 199.62 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3988.00 GEN
54 L10004480 ضیأالله اسدالله عبدالغنی سروبي 198.20 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3988.00 GEN
55 L10006873 حمزه حیات الله عبدالمنان ننگرهار عالی لیسه 197.76 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
56 L10013094 شاهدالله قاهر زرجان شهيدمحمدعارف 197.50 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3988.00 GEN
57 L10013800 هارون غیرت خان شیراعلی خان عبدالوکیل 197.25 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
58 L10009361 نبی الله خانزاده گل رحیم گل عبدالوکیل 194.20 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
59 L13000265 سعیدالرحمن غلام حسین عبدالغفور ذکور پشکي مرکز ولایت 192.60 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( نورستان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه نورستان M 4137.00 GEN
60 L11000812 نبی الله عابدشاه عاقل شاه ذکورحيدرخاني 190.73 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3948.00 GEN
61 L10007241 عبیدالله زیرگل امیرگل افغان مراد لیسه 190.56 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3988.00 GEN
62 L10012622 عبدالبصیر عبدالناصر خواجه غلام جان تجربوی 188.80 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3988.00 GEN
63 L12001500 عبیدالله فرمان الله رحمت الله دندونو 187.69 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري(کنړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3899.00 GEN
64 L13000419 شمس الرحمن عبدالرحمن عبدالاحد ننگراج 185.85 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( نورستان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه نورستان M 4137.00 GEN
65 L10013799 افضل الدین ضیاالدین عظیم الدین عبدالوکیل 184.68 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
66 L10008393 شاه ولی الله عبدالحلیم ملاغلام رسول تجربوی 181.51 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3988.00 GEN
67 L12001498 توفیق الله رضوان الله رحمت الله دندونو 181.17 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري(کنړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3899.00 GEN
68 L12003084 هلمند لالا گل حضرت محمد عمراخان 180.73 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري(کنړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3899.00 GEN
69 L11002266 حضرت بلال اصیل خان عبدالوکیل مسلکي زراعت 180.54 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3949.00 GEN
70 L10013250 نجیب الله سیداگل صاحب شاه عبدالوکیل 180.11 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
71 L10007113 محمدنسیم محمدنعیم سرفراز ننگرهار عالی لیسه 179.02 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
72 L10014105 رحمت الله محمدعمر نورمحمدخان ننگرهار 178.45 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3989.00 GEN
73 L11001222 منصور گل آقاء محمدظاهر ذکورمندااور 174.47 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3948.00 GEN
74 L13000227 شاهدالله میرمحمد بازمحمد ننگراج 172.96 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( نورستان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه نورستان M 4137.00 GEN
75 L11000312 ذاهدالله رحمت گل علی احمد روشان عالي ليسه 170.29 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3949.00 GEN
76 L12003769 زبیر محمدیار اخنزاده عمراخان 169.87 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري(کنړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3899.00 GEN
77 L13000151 شفیع الله محمدعمر جمعه الدین ذکورتيتين 161.12 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري ( نورستان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه نورستان M 4139.00 GEN
78 L10006500 اختیارولی لعل ولی جان ولی غنی خیلو کرنی مسلکی لیسه 160.72 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 3988.00 GEN
79 L10003476 راشده عبدالملک خان اسدخان غوچک 159.79 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی ( ننگرهار ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار F 3988.00 GEN