شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L34005316 احمدنبی ملتان حمیدخان ميدان هوائي 286.95 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4268.00 GEN
2 L34003822 نوشیر شاه نظرخان شهسوار خان نور وزیو لیسه 276.12 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4268.00 GEN
3 L08000358 حبیب الرحمن داکترسلیمان داکترلعل خان الجهادلیسه 274.68 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4232.00 GEN
4 L34003861 محمدقاسم محمدطیب محمدشعیب نورالبصرخصوصي 274.58 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4268.00 GEN
5 L08000466 عبدالغفار محمدانور امیرمحمد خليفه بابا 273.44 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4232.00 GEN
6 L08000167 عبدالقیوم محمدیوسف محمدایوب پښتۍ ځدراڼ لیسه 272.90 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4232.00 GEN
7 L08000917 عطاؤالله حاجی صالح محمد دوست محمد خواجه خیل 268.46 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4232.00 GEN
8 L34002247 ناصر محمدخان ملک خان دره گي 265.90 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4268.00 GEN
9 L34005089 محمدعمر خان محمد عیدادخان مهديخيل 264.29 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4268.00 GEN
10 L34001304 محمدافسر محمدالرحمن سلیمان سرکی بوری 263.55 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4268.00 GEN
11 L02002389 عبدالحی سخیداد امیرجان نورالمشایخ 263.45 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4384.00 GEN
12 L08000247 نورعلی شاه محمدگل ماگل پيرکوتي 260.95 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4232.00 GEN
13 L34003863 عبدالباسط محمدطیب محمدشعیب نورالبصرخصوصي 258.46 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4268.00 GEN
14 L34000318 شفیع الله گل محمدخان غلام خان يعقوبي 257.64 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4268.00 GEN
15 L34003942 احمد حاجی بارک جلات خان الفتح 257.37 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4268.00 GEN
16 L34003761 حضرت عمر قطب الدین نظم الدین الفتح 257.22 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4268.00 GEN
17 L08001149 شیربازخان گل نواز زیربت خان احیا العلوم 253.18 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4233.00 GEN
18 L08000051 محمدالله روزالدین معراج الدین علي بابا عالي ليسه 250.76 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4232.00 GEN
19 L02000170 حسیب الله خان آقا شکر امام ابوحنیفه تنگي 249.69 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4384.00 GEN
20 L08000127 مبارک شاه مومین شاه نادرشاه ارگون کهنه 245.44 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4232.00 GEN
21 L34003707 محمدسعیدخان نورولی خان احمدخان شمل پیران 243.45 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4269.00 GEN
22 L34004042 روزی خان جناامیرخان گل پیر عبدالحی حبیبی 232.26 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4269.00 GEN
23 L08001048 بارک الدین قمرالدین معراج الدین علي بابا 229.33 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4232.00 GEN
24 L34003982 ریحان الله دلاورخان شیرعلی عبدالحی حبیبی 228.54 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4269.00 GEN
25 L34002799 زاهدالرحمن کرامت خان برک خان کوندی ليسه 226.37 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4269.00 GEN
26 L08000344 فضل الرحمن حاجی محمدامین حاجی دین محمد خواجه خیل 225.61 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4233.00 GEN
27 L02000135 محمدعمران ثناگل نظرگل امام ابوحنیفه تنگي 222.61 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4384.00 GEN
28 L34003016 محبت الله بسم الله صدی خان محمدصديق روهي 222.01 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4269.00 GEN
29 L02003015 اجمل اسدالله عبدالحبیب اول بابا 215.72 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4385.00 GEN
30 L08000816 محمدرسول شفوگل خان جان یحيی خیل 215.62 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4233.00 GEN
31 L02003309 حکمت الله محمدسالم شریندل غازی مومن خان 209.06 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4384.00 GEN
32 L02001414 حسن الله محمدشرین محمدکلیم غازي عبدالکبيرخان 208.87 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4385.00 GEN
33 L34002471 نقیب الله نوراحمدشاه میرخاتم ايـوب خيل 208.10 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4269.00 GEN
34 L34004859 عابدالله حفیظ الله عبدالجبار شهيد محمد داود 207.74 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4269.00 GEN
35 L34003801 ذبیح الله اول جان سخی مرجان الفتح 205.51 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4269.00 GEN
36 L08000680 محمدعمر محمدحکیم محمدرسول بحــــرالعلـــوم 204.63 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4233.00 GEN
37 L08000345 سیدمحمد نظرمحمد نیک محمد خواجه خیل 191.34 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4233.00 GEN
38 L34003903 گل بهرام دالیم عبدالقاسم خيرالناس خصوصي ليسه 187.25 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4269.00 GEN
39 L34000735 شمس الله خان محمد دین محمد الفتح 186.28 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4269.00 GEN
40 L08000522 خان محمد نواب خان بزاری مټاخان مرکزی لیسه 182.71 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4233.00 GEN
41 L08000018 عبدالحمید عبدالله زرغون علي بابا عالي ليسه 182.24 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4233.00 GEN
42 L02002167 یونس ثمین گل محمدکلیم لیسه عربان 178.92 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4384.00 GEN
43 L08000824 مخامد باول محمدالدین غيبي خيل 176.52 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4233.00 GEN
44 L02000289 روح الله عبدالمالک شیریندل شهيدمولوي غلام حضرت 173.23 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4385.00 GEN
45 L02003704 حفاظت الله عبدالجلیل ملا سربلند شهيدغلام درويش 158.91 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4385.00 GEN