شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L17001619 نازکمیر قیام الدین نوروز ليسه ابراهيم خيل 274.26 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4937.00 GEN
2 L14002471 زلگی محمد ظریف محمد شریف بهارستان 266.19 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4821.00 GEN
3 L15001345 عبدالمصور عبدالودود محمدشریف ابوعثمان تالقاني 261.67 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4892.00 GEN
4 L15001868 زیدالله جمعه جبار داملا شمس الحق شهيد 258.57 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4892.00 GEN
5 L17001937 حمیدالله شاه رسول جمعه خان تخنيکي ومسلکي 257.83 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4937.00 GEN
6 L17000055 ظریف محمداکبر غلام سرور رستاق آباد 256.10 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4937.00 GEN
7 L15005582 عبدالواحد قاسم محمدخان ذکورسرايسنگ 255.26 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4892.00 GEN
8 L17000274 شاهنشاه شیرآقا میرآقا شيرخان 252.60 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4937.00 GEN
9 L14005486 ضیاٌ الله عبدالمنان قربان تجربوي بتاش 252.56 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4821.00 GEN
10 L17001077 محمدانیل محمدقسیم میرزاعبدالسعید شيرخان 251.90 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4937.00 GEN
11 L16006439 عبدالروف بختیار سیدمحمد حضرت عمر فاروق رض 249.61 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4856.00 GEN
12 L14007422 سعادت شاه منورشاه همایون شاه رحمت 248.54 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4821.00 GEN
13 L17000883 سیدصبور سیدقبول سیدیحی شیرخان 248.36 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4937.00 GEN
14 L14003172 هارون الرشید عبدالرشید سربلند عبدالقادرحنيف شهيد 246.05 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4821.00 GEN
15 L15002808 ابوذر حمیدالرحمن صفرمحمد سيد عبدالله شهيد 243.66 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4892.00 GEN
16 L14004031 سمیع الله صفر محمد محمد عیسی چهارمغزدره 242.98 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4821.00 GEN
17 L14008979 فریدون نجم الدین محمدسرور سائف شهيد 241.36 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4821.00 GEN
18 L14009332 مسعود قربان علی امام نظر غياثي 231.27 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4822.00 GEN
19 L16002301 مدثراحمد بهرام عبدالسلام ذکورزمانخيل 223.73 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4856.00 GEN
20 L15002163 قزلقز عبدالقدوس محمداسمعیلی بي بي حوا 221.68 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار F 4892.00 GEN
21 L15008723 عبدالله غلام حسین قلندر حامــــدي شهيد 218.17 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4892.00 GEN
22 L16004784 عبدالعظیم عبدالمنتقیم عبدالعلیم ابومسلم خراساني 213.39 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4856.00 GEN
23 L14005320 فضل الله عبدالجلیل مولوی نظر محمد سائف شهيد 210.85 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4822.00 GEN
24 L15000744 عظما رازمحمد عبدالخالق نسوان مرکز 202.86 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار F 4893.00 GEN
25 L17000558 صبغت الله محمداکبر شمس محمد شيرخان 201.20 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4938.00 GEN
26 L14001148 خدا بخش امیر محمد بیک محمد ذکور پاجورچاوید 199.28 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4822.00 GEN
27 L14001373 جمشید عبدالحلیم خواجه ابوطلحه 198.04 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4822.00 GEN
28 L14007516 عبدالامان مبارکقدم عبدالامان ذکور ده شهر 197.67 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4822.00 GEN
29 L14001159 مصطفی محمدرحیم محمدصفا کول 197.48 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4822.00 GEN
30 L16001130 محمد امید عبدالرسول غلام رسول عالي مرکز 196.13 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4856.00 GEN
31 L15003825 خال میرزا محمدابراهیم عبدالروف الفاروق 195.86 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4893.00 GEN
32 L17002718 عبدالرشید عبدالسلام نورحمن کنم سادات 195.86 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4938.00 GEN
33 L16001351 اطمینان نورعلی عمرعلی حضرت خاتم لانبیا 192.68 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4856.00 GEN
34 L16003945 نثاراحمد قندآغا خداداد ابومسلم خراساني 188.48 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4857.00 GEN
35 L17001825 عبدالصبور عبدالملک شاه مردانقل حضرت سلطان 188.25 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4938.00 GEN
36 L15005994 علاءالدین شریف الله رستم دشت قلعه 180.61 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4893.00 GEN
37 L17005642 نجم الدین عبدال حاجی خال محمد حضرت سلطان 178.80 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4938.00 GEN
38 L15002903 حسام الدین جلال الدین اسمعیل سيد عبدالله شهيد 178.42 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4893.00 GEN
39 L17004106 نجیب الله سیدعالم سیدرحمن شنه تپه 175.60 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4938.00 GEN
40 L16001152 علی خان محمدابراهیم عوض حضرت خاتم لانبیا 175.17 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4857.00 GEN
41 L16004639 ثناوالله حفیظ الله محمدعمر ذکورفلول 171.53 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4857.00 GEN
42 L17002650 ناصر نظیف الله محمداکبر خواجه مشهد 169.12 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4938.00 GEN
43 L15003861 محیب الرحمن محمدعارف محمدشریف فياض شهيد 166.34 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4893.00 GEN
44 L15006871 فیصل عبدالروف سیداسلام ابوعثمان تالقاني 164.97 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت تخار) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار تخار M 4893.00 GEN
45 L16002785 مسیع الله عبدالخبیر محمدطاهر حضرت حمزه 159.46 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4857.00 GEN
46 L16002813 نصیراحمد حضرت گل محمدگل حضرت حمزه 150.93 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4857.00 GEN