شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 3 87 L10002806 صفت الله عزیزالرحمن مختار چارباغ صفا 333.16 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
2 23 540 L10010983 ذبیح الله گل افغان میرافغان شهید لعل محمد عالی لیسه 318.53 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
3 35 721 L11001465 رضوان الله روښان الله رحیم خصوصی اصلاح 314.43 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3967.00 GEN
4 38 768 L10008614 عصمت الله جلات خان ظاهرخان تجربوی 313.84 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
5 39 772 L10001723 رفیع الله قدرت الله حاجی محمدالله مومن افغان ترک 313.83 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
6 46 879 L10001872 شیرولی ممتاز گل حسن شهید لعل محمد عالی لیسه 312.07 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
7 53 997 L10007887 ثابت میرعالم محمدعالم ميا عمر 310.20 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
8 64 1084 L11001119 محمدبلال محمدعارف محمدرسول خصوصی اصلاح 308.70 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3967.00 GEN
9 74 1167 L10008611 روحید ببرک اول گل تجربوی 307.38 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
10 79 1222 L10014909 فخرالله مجیب الله سیداحمد چکنوري ليسه 306.94 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
11 87 1289 L11000248 بلال امرالله حاجی فیض الله روشان عالي ليسه 305.75 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3967.00 GEN
12 94 1340 L11001986 محمدضیا محمدیونس عبدال حمید ذکورزرکمر 305.36 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3967.00 GEN
13 106 1505 L10005785 رفیع الله محمدصدیق محمدرسول ننگرهار عالی لیسه 303.51 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
14 109 1551 L10014835 شاهدالله سازوهاب عبدالوهاب مارکوه 302.92 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
15 111 1563 L12003425 نثاراحمد میرویس غلام جان کوټکی 302.64 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
16 112 1567 L10013782 پسرلی محمدخسرو عبدالطیف افغان مراد لیسه 302.57 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
17 113 1606 L10013813 عدنان عبدالمنان شاه علم تجربوی 302.09 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
18 115 1637 L11000713 نعمان الله محمدحنیف محمدشریف روشان عالي ليسه 301.77 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3967.00 GEN
19 118 1700 L10014837 عبدالکریم عبدالستار عبدالجلال مارکوه 300.96 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
20 119 1703 L10012083 اتل عبدالستار عبدالرازق خصوصي اصلاح 300.90 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
21 120 1745 L10007065 وکیل احمد ابراهیم خایسته گل مرادعلی 300.46 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
22 122 1775 L10010764 سکندرخان شیرخان سیدامیر دره نور 300.11 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
23 125 1897 L10011569 حکمت الله سیدخان حاجی صاحب گندیری شيرزادومرکزی لیسه 298.62 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
24 128 2011 L10014999 محمدآصف نورمحمد لعل محمد ده غازی 297.38 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
25 136 2212 L10004929 فرهادالله فضل محمد غلام حضرت ننگرهار عالی لیسه 295.55 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
26 138 2228 L10011013 عظمت الله خان زمان جمعه خان افغان سيدجمال الدين 295.39 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
27 139 2263 L10006433 خبیرالله وطن گل یارباز اته وشتمی ویالی لیسه 295.14 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
28 142 2342 L10006697 خان الله عبدالباقی زرجان شینوارو خصوصی لیسه 294.28 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
29 147 2521 L10008895 احسان الله امین جان فقیرمحمد اصـــلاح 292.69 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
30 150 2637 L10013633 امین الله رحمن جان مولوی حسن جان ننگرهار 291.63 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
31 151 2755 L11001417 عثمان غنی عبدالقیوم محمدصفدر داکترعبدالله لغماني 290.53 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3967.00 GEN
32 154 2818 L11002025 سیدایوب سیدمعصوم سیدباز روشان عالي ليسه 290.02 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( لغمان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لغمان M 3967.00 GEN
33 155 2835 L10005602 اکرام الله شمال ظفرخان شهيدمحمدعارف 289.94 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
34 156 2848 L10014928 روح الله روح الامین امان شاه احنف بن قیس 289.86 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( ننگرهارولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه ننگرهار M 4117.00 GEN
35 163 3212 L12003426 شاهدالله منگل اسم خان کوټکی 286.81 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
36 172 3880 L12003404 حفیظ الله صدیق الله حاجی محمدجانخان نرنگ 281.87 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
37 173 4917 L12003440 احسان الله محمدنعیم غازی نورگل مزارلیسه 274.75 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
38 174 7019 L12002475 یحیی سخی جان شهسوار بارکندی 263.04 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
39 175 7203 L12002027 امین الله احمدخلیل لعل محمد کبيرستوری 262.13 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
40 176 7322 L12002477 جهانزیب محمدعمر حضرت علی بارکندی 261.53 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
41 177 8752 L13000071 حفیظ الله ریس خان سعید الله ذکورنانگل 255.51 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( نورستان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه نورستان M 4157.00 GEN
42 178 10245 L13000322 سمیع الله محمدامین جمعه خان لیسه عالی نوراشتوی 249.40 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( نورستان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه نورستان M 4157.00 GEN
43 181 19648 L13000245 محمد نورالله خیرالله شیخ محمدابراهیم 223.17 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( نورستان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه نورستان M 4157.00 GEN
44 188 23589 L13000497 فریده نجیب نجیب الله تازه گل خان نشي گرام 215.76 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( نورستان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه نورستان F 4157.00 GEN