شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L16000441 محمد نادر غلام محمد محمد گل جميعت ابوريجا 298.90 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( بغلان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه بغلان M 4855.00 GEN
2 L09002824 شمس الله حاجی حبیب الرحمن فضل گل عبدالحي گرديزي 298.55 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي (پکتیا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيا M 4181.00 GEN
3 L17001854 اشرف الله شرف الله محمدانور حضرت علي 297.99 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN
4 L03001114 بصیراحمد شیرپادشاه ارسلاح خان شاه مزاربابا 296.59 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( لوگر ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لوگر M 4343.00 GEN
5 L17003641 منصور محمدعاشور حاجی نورعلی مولوی سراج الدين شهيد 294.97 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN
6 L03000956 عصمت الله عبدالناصر نیک محمد حضرت عمرفاروق 291.83 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( لوگر ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لوگر M 4343.00 GEN
7 L03002442 محمدبشیر محمدابراهیم نظام الدین خصوصی دارالهدی 290.44 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( لوگر ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لوگر M 4343.00 GEN
8 L17000516 سمیع الله عبدالرحیم عظیم جان مولوی سراج الدين شهيد 288.97 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN
9 L09001942 محیب الله حاجی حسن خیل حاجی لیوانخیل ببرک خان 288.70 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي (پکتیا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيا M 4181.00 GEN
10 L09001825 رضامحمد بازمحمد محمدکریم کلالگو زرمت 288.14 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي (پکتیا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيا M 4181.00 GEN
11 L09000773 احسان الله حاجی گل امان ملاجان عبدالخیل 286.73 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي (پکتیا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيا M 4181.00 GEN
12 L09001352 نعمت الله عبدالرشید بهاوالحق حبيب الله زرمتي 285.47 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي (پکتیا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيا M 4181.00 GEN
13 L03002848 محمدامین بشیرمحمد سردارمحمد پادخواب روغنی 285.43 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( لوگر ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لوگر M 4343.00 GEN
14 L09001643 محمدآصف همیشه گل حاجی گل ببرک خان 284.98 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي (پکتیا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيا M 4181.00 GEN
15 L17001256 احمدشکیب عبدالجبار معراج الدین خصوصي لمر 284.94 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN
16 L16000638 حکمت الله محمدنعیم گلبدین سیدجمال الدین افغان 283.90 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( بغلان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه بغلان M 4855.00 GEN
17 L17004070 محمداجمل شیرمحمد حضرت نبی شنه تپه 283.64 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN
18 L17003598 عزیزالله محمدقسیم محمدنسیم مولوی سراج الدين شهيد 282.39 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN
19 L17000583 امیرمحمد ولی محمد فقیرمحمد شيرخان 282.05 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN
20 L16001623 احمدراشد محمدمحبوب احمدخان خواجه کمال ولي 277.52 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( بغلان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه بغلان M 4855.00 GEN
21 L03000049 محمدالله نصیراحمد اخترمحمد دهنو 275.49 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( لوگر ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه لوگر M 4343.00 GEN
22 L16004793 عبدالاعلی غلام رسول طلابای ميرغلام رسول شهيد 270.52 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( بغلان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه بغلان M 4855.00 GEN
23 L16006495 زهرا عبدالقدیر محمدیاور حوا پلخمری 263.14 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( بغلان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه بغلان F 4855.00 GEN
24 L16001425 نیلاب عبدالرازق عبدالرزاق نسوان معدن 262.84 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( بغلان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه بغلان F 4855.00 GEN