شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 713 L07002486 عبدالله عمرگل غلام جان سنايي 314.57 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
2 897 L07007138 گل شیر محمدرسول فضل الدین سلطان شهاب الدين اندر 311.89 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
3 1419 L34005264 ویسا محمدشریف شاه ولی شهیدفدامحمدخان 304.35 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست F 4273.00 GEN
4 1458 L34000511 ظهورالله محمدغنی گل خنان محمدصديق روهي 303.89 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4273.00 GEN
5 1489 L34004843 عبدالجمیل عبدالطیف محمدجنان شهيد محمد داود 303.67 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4273.00 GEN
6 1572 L34001082 ایوب الرحمن خاندان رسول محمد شین کاڼ 302.45 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4273.00 GEN
7 1693 L07002995 گل ولی شمس الدین نورمحمد حيدر آباد 301.01 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
8 1752 L34004261 عبدالجلال محمداشرف محمدایوب غرغشت 300.35 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4273.00 GEN
9 1856 L34000655 صابرجمیل حضرت جمیل شاد امیر الفتح 298.96 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4273.00 GEN
10 1927 L34002081 محمدعمر طائیب گل معین گل پوهاند عبدالحی حبیبی عالی لیسه 298.42 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( خوست ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه خوست M 4273.00 GEN
11 1946 L02002187 محمداکرم محمدنسیم محمدصادق لیسه عربان 298.25 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN
12 2155 L08000423 بارک الدین روزالدین گلبدین حضرت بلال 296.18 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4236.00 GEN
13 2256 L07007266 محمدطاهر محمدجمیل عبدالله خان ملا مشک عالم 295.20 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
14 2375 L02002574 صابر حسن جان عبدالجلیل کفتان تاج محمدخان 293.85 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN
15 2761 L08000424 سیف الله محمداصیف محمدظاهرخان حضرت بلال 290.47 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4236.00 GEN
16 2763 L07005526 احسان الله ولی جان منگل سنايي 290.46 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
17 2988 L07006705 خلیل الرحمن عبدالرحمن عبدالله خان ملا مشک عالم 288.73 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
18 3061 L02001390 وحیدالله محمدالله نصرالله داکترعبدالوکيل 288.18 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN
19 3529 L08000946 خان الدین گلاب الدین عظم بریمی 284.57 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4236.00 GEN
20 3624 L07006365 سیدمحمدآصف سیدمحمدکاظم سیدعبدالله حيدرآباد 283.99 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
21 3635 L02001841 عبیدالله حمیدالله غلام حبیب حضرت عمرفاروق(رض) 283.93 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN
22 3836 L07004260 شهیراحمد عطامحمد فضل محمد ذکورالـبيروني 282.38 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
23 3959 L08000147 فاروق احمد سیداحمد گل محمد شيخان پیرکوتی 281.39 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4236.00 GEN
24 3972 L07001972 سمسورگل محمدگل وکیل محمدجان شمس العارفيـن 281.24 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
25 4063 L07001396 عبدالله عبدالمنان شمس الحق امام حداد 280.63 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
26 4133 L08000406 سیدمحمد نیک محمد حاجی پیرمحمد حضرت بلال 280.15 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4236.00 GEN
27 4172 L08000526 جلات خان شیرخان عبدالکریم مټاخان مرکزی لیسه 279.82 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( پکتیکا ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه پکتيکا M 4236.00 GEN
28 4206 L07007137 شبیراحمد میراحمد خان محمد سلطان شهاب الدين اندر 279.61 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
29 4347 L02002695 محبت الله میرزامحمد اکبرخان مرحوم جمال الدین وردک 278.67 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN
30 4430 L07006722 اسدالله عبدالاحمد حاجی عبدالغغور لرم 278.17 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
31 4644 L07007149 محمدالله شیرمحمد لعل محمد سلطان شهاب الدين اندر 276.61 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
32 4660 L07006287 محمدصابر محمدزرین نظرمحمد شهاب الدين مقر 276.47 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
33 4799 L07007151 نعمت الله احمدالدین قطب الدین سلطان شهاب الدين اندر 275.52 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني M 4295.00 GEN
34 5451 L07000259 مروه حمیدالله محمدرحیم نسوان حيدرآباد 271.37 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( غزنی ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه غزني F 4295.00 GEN
35 6637 L02000025 نقیب احمد گل احمد دادمحمد امام ابوحنيفه گوربت 264.92 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN
36 6638 L02000475 محمدزاهد جلات خان عبدالخالق رباط خداينظرخان 264.92 د (شیخ زاید خوست) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( وردگ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه وردگ M 4388.00 GEN