شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L14001222 احمد شاه عشرت شاه مروت شاه ذکور ویر 314.11 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان M 4819.00 GEN
2 L14009270 عاطف احمد عبادالله محمد تجربوي بتاش 310.69 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت بدخشان) بدخشان M 4817.00 GEN
3 L14004747 راوید احمد شمس الرحمن شیر محمد ميرفضل الله 307.94 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان M 4819.00 GEN
4 L14005291 توفیق محمد اکبر محمد انور سائف شهيد 307.34 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان M 4819.00 GEN
5 L14005403 امر الدین محمد ولی بوته سائف شهيد 307.10 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان M 4819.00 GEN
6 L14003023 شعیب خالبازار بهادر خالدابن ولید 304.16 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان M 4819.00 GEN
7 L14005391 محمد ضیاٌ عبدالحی محمد گیاه سائف شهيد 301.39 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان M 4819.00 GEN
8 L14006091 زینب حبیب الله عبدالودود حلیمه سعدیه 299.26 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ بدخشان F 4819.00 GEN
9 L14002465 ذبیح الله محمد صدیق سعدالله بهارستان 292.24 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت بدخشان) بدخشان M 4813.00 GEN
10 L14000846 ارشاداحمد قندهاری خال محمد چوگان 284.82 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بدخشان) بدخشان M 4799.00 GEN
11 L14009336 سعدالله صمیم عبدالقدیم عبدالحلیم غياثي 282.14 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بدخشان) بدخشان M 4798.00 GEN
12 L14005220 ولی الله فضل الحق مولوی غلام علی سائف شهيد 277.51 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بدخشان) بدخشان M 4797.00 GEN
13 L14002471 زلگی محمد ظریف محمد شریف بهارستان 266.19 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4821.00 GEN
14 L14006004 مسروره عسکرالله محمود حلیمه سعدیه 264.81 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت بدخشان) بدخشان F 4818.00 GEN
15 L14005486 ضیاٌ الله عبدالمنان قربان تجربوي بتاش 252.56 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4821.00 GEN
16 L14006747 انیس الرحمن غیاث الدین رحیم الدین خرکت 251.48 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بدخشان M 4833.00 GEN
17 L14007422 سعادت شاه منورشاه همایون شاه رحمت 248.54 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4821.00 GEN
18 L14003172 هارون الرشید عبدالرشید سربلند عبدالقادرحنيف شهيد 246.05 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4821.00 GEN
19 L14004031 سمیع الله صفر محمد محمد عیسی چهارمغزدره 242.98 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4821.00 GEN
20 L14008979 فریدون نجم الدین محمدسرور سائف شهيد 241.36 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4821.00 GEN
21 L14009213 ضیاالرحمن فیض الرحمن عبدالرشید نديمي 235.79 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بدخشان M 4831.00 GEN
22 L14009332 مسعود قربان علی امام نظر غياثي 231.27 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4822.00 GEN
23 L14006748 ادریس سرور نور خان ذکور نسی 226.83 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بدخشان M 4833.00 GEN
24 L14005227 اجمل میر محمود شاه قمبر شاه سائف شهيد 221.73 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بدخشان M 4829.00 GEN
25 L14009553 بخت بیگم داودشاه محمدکریم نسوان الجهاد 221.00 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت بدخشان) بدخشان F 4816.00 GEN
26 L14002048 عبدالودود جبیب خان جمعه ليسه محمودشهيد 217.26 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بدخشان M 4833.00 GEN
27 L14005394 فرزاد قربان محمد دولت سائف شهيد 215.38 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بدخشان) بدخشان M 4811.00 GEN
28 L14006734 میرزاگل مهربان محمد مراد ذکور نسی 214.18 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بدخشان M 4833.00 GEN
29 L14009739 حمیده میراکبر محمدرضا مخفی 210.99 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بدخشان F 4832.00 GEN
30 L14005320 فضل الله عبدالجلیل مولوی نظر محمد سائف شهيد 210.85 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4822.00 GEN
31 L14002492 ابوذر محمد یتم محمد حکیم بهارستان 208.34 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بدخشان M 4835.00 GEN
32 L14006019 محسینه نورالدین محمد حکیم حلیمه سعدیه 204.90 پوهنځی زراعت پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بدخشان) بدخشان F 4812.00 GEN
33 L14005858 رخسار محراب الدین ملااحمد مخفی 203.34 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بدخشان F 4832.00 GEN
34 L14006352 صبح الدین عبدالمنان نجم الدین سنیگلج 200.74 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بدخشان M 4832.00 GEN
35 L14001148 خدا بخش امیر محمد بیک محمد ذکور پاجورچاوید 199.28 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4822.00 GEN
36 L14001834 سید رفیع الله سیدعباس سید محی الدین غلام محمد شهيد 199.12 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بدخشان M 4835.00 GEN
37 L14006429 محمد عسی علاوالدین حکم الدین غمی سفلی 199.10 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بدخشان M 4831.00 GEN
38 L14001373 جمشید عبدالحلیم خواجه ابوطلحه 198.04 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4822.00 GEN
39 L14007516 عبدالامان مبارکقدم عبدالامان ذکور ده شهر 197.67 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4822.00 GEN
40 L14001159 مصطفی محمدرحیم محمدصفا کول 197.48 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بدخشان M 4822.00 GEN
41 L14003178 کمال الدین امان الله محمدنظر عبدالقادرحنيف شهيد 189.17 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بدخشان M 4834.00 GEN
42 L14008251 شبیراحمد حبیب کریم عبدالقادرحنيف شهيد 189.01 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بدخشان M 4828.00 GEN
43 L14007216 زینت بی بی سیداکرم سیداکبر غمی عليا 188.08 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بدخشان F 4828.00 GEN
44 L14006375 بهشتی فضل الرحمن طبعت شاه شرین نظم 187.73 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بدخشان M 4835.00 GEN
45 L14006484 برق گل سید میر شاه جاشتک 186.88 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بدخشان F 4829.00 GEN
46 L14007136 فکراحمد شاه محمد خان محمد فطرت 186.30 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بدخشان M 4829.00 GEN
47 L14004540 نویدی عیدی محمد فال محمد نسوان دوآبه 184.62 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بدخشان F 4831.00 GEN
48 L14005341 جاوید احمد قاری عبدالحفیظ سربلند سائف شهيد 183.40 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بدخشان M 4831.00 GEN
49 L14008715 حیات الله نصیراحمد ملااحمد آرين پور شهيد 183.00 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بدخشان M 4832.00 GEN
50 L14006411 همایون عبدالستار جمعه درگک 182.57 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بدخشان M 4834.00 GEN
51 L14007357 میرزامحمد خدانظر غلام پاچوردجاوید 180.90 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بدخشان M 4835.00 GEN
52 L14003225 شمس الله عبدالقدیر حسن خردمند شهید 180.68 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بدخشان M 4829.00 GEN
53 L14007611 امام بخش امامدار سلطاندار زراعت 178.49 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بدخشان M 4828.00 GEN
54 L14001843 عبدالوارث غلام حسین محمد صفی الله غلام محمد شهيد 174.95 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بدخشان M 4828.00 GEN
55 L14007198 جنیدالله محمدظاهر داودشاه ژارف 174.16 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان F 4826.00 GEN
56 L14010279 عبدالحکیم عبدالغنی فیض محمد ميرفضل الله 173.66 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان M 4826.00 GEN
57 L14006275 بی بی رویا میرزا حسین قند جامرچ سفلی 172.20 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان F 4826.00 GEN
58 L14006273 شمسیه عبدالولیشاه انور جامرچ سفلی 171.88 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان F 4826.00 GEN
59 L14008315 عبدالزبور عبدالودود علی محمد یباب 169.91 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان M 4824.00 GEN
60 L14007144 تاج ولی عزیزجان سیداکرم سیدیه 169.83 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان M 4824.00 GEN
61 L14007209 احمدسمیر بصیراحمد نیازمحمد ذکور خيرآباد 168.87 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان M 4824.00 GEN
62 L14001509 خرماه شیرین صفر محمد نیاز محمد نسوان مرکزی شغنان 163.98 دیپارتمنت اگری بزنس (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان F 4827.00 GEN
63 L14003893 شکرانه یارمحمد محمد عمر سيد محمد دهقان 163.47 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان F 4824.00 GEN
64 L14008039 زبیده ماه کاوس خان محمدخان نسوان ده شهر 163.23 دیپارتمنت اگری بزنس (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان F 4827.00 GEN
65 L14001367 ابو ادریس محمد انور محمد اکرم زيـن الديـن شهيد 160.15 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان M 4823.00 GEN
66 L14001344 اختیار احمد غلام علی گدا محمد زيـن الديـن شهيد 159.72 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بدخشان M 4834.00 GEN
67 L14006524 محبوب جان قلندر محمد یتیم مشتیو 158.18 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان F 4825.00 GEN
68 L14003174 محمدموسی گل محمد محمدغنی عبدالقادرحنيف شهيد 157.79 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بدخشان M 4834.00 GEN
69 L14001328 بریالی عبدالصبور عبدالحی زيـن الديـن شهيد 155.87 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان M 4823.00 GEN
70 L14006014 شفیق الله برهان الدین ولی محمد کوکچه 154.92 دیپارتمنت اگری بزنس (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان M 4827.00 GEN
71 L14006968 داود نام دار سعادت بیگ ذکورکوف 152.77 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت بدخشان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بدخشان M 4825.00 GEN