شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L16001318 جهان زیب گل رسول نوروز حضرت خاتم لانبیا 307.63 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت بغلان) بغلان M 4853.00 GEN
2 L16003294 آمنه حبیب الله سیدمحمد بي بي حوا 293.39 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بغلان) بغلان F 4843.00 GEN
3 L16004563 سمیع الله عزت الله بابه حارث بن هشام 269.68 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بغلان) بغلان M 4845.00 GEN
4 L16000788 محمدرحیم محمدحافظ بیک نظر ميان شهر 260.44 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت بغلان) بغلان M 4848.00 GEN
5 L16006439 عبدالروف بختیار سیدمحمد حضرت عمر فاروق رض 249.61 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4856.00 GEN
6 L16003316 پرویز میرویس محمداعظم حضرت عمر فاروق رض 249.45 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت بغلان) بغلان M 4854.00 GEN
7 L16004847 عبدالرزاق سورگل گل سعید مرکزبغلان 243.52 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بغلان M 4868.00 GEN
8 L16002301 مدثراحمد بهرام عبدالسلام ذکورزمانخيل 223.73 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4856.00 GEN
9 L16003625 سوادالرحمن عبدالخلیل محمدقاسم یرم عليیا 217.70 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بغلان M 4864.00 GEN
10 L16005410 مسکاء سیدالرحمن محمداعظم نسوان خواجه کمال ولی 214.37 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بغلان F 4869.00 GEN
11 L16002636 صمیم بازخان نورعلی حضرت حمزه 213.57 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت بغلان) بغلان M 4852.00 GEN
12 L16004784 عبدالعظیم عبدالمنتقیم عبدالعلیم ابومسلم خراساني 213.39 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4856.00 GEN
13 L16004560 صبغت الله عبدالمحبوب خدایقل تـنگي مرچ 205.96 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بغلان M 4866.00 GEN
14 L16004269 سیف الرحمن مجتبی محمدنبی شهدای بغلان صنعتي 205.76 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بغلان M 4867.00 GEN
15 L16003845 عبدالوکیل خلیل عبدالقیوم کارته خراسان 205.13 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بغلان M 4868.00 GEN
16 L16001613 جهانگیر محمدشریف سورگل خواجه کمال ولي 201.54 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بغلان M 4871.00 GEN
17 L16004842 سمیع الله سمندر عبیدالله مرکزبغلان 198.30 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بغلان M 4865.00 GEN
18 L16004818 مصدق عبدالمجید شاه مصطفی مرکزبغلان 197.47 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بغلان M 4869.00 GEN
19 L16005562 مهدی محمدعلی غلام محمد ابراهیم خان گاو سوار 197.35 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بغلان M 4871.00 GEN
20 L16001130 محمد امید عبدالرسول غلام رسول عالي مرکز 196.13 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4856.00 GEN
21 L16001190 منیژه عبدالملک عبدالحفیظ نسوان معدن 195.49 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بغلان F 4867.00 GEN
22 L16000214 یوسف علی عبدالعلی صفدر حضرت علی (ک) 195.17 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بغلان M 4869.00 GEN
23 L16000191 مجیب الله محمدیوسف محمدایوب حضرت علی (ک) 193.71 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بغلان M 4871.00 GEN
24 L16001351 اطمینان نورعلی عمرعلی حضرت خاتم لانبیا 192.68 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4856.00 GEN
25 L16003358 ماب الدین عبدالغفار عبدالجبار کشن آباد 190.64 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بغلان M 4866.00 GEN
26 L16003945 نثاراحمد قندآغا خداداد ابومسلم خراساني 188.48 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4857.00 GEN
27 L16005835 سیدمیلاد سیدمحفوظ سیدکبیر لـیــسـه مـیــهـن 188.16 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بغلان M 4866.00 GEN
28 L16004403 احمدتابش نیازمحمد تاج محمد حضرت علی (ک) 186.73 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بغلان M 4866.00 GEN
29 L16004967 محمدظاهر محمدنور میرمحمد قزه 186.00 دیپارتمنت اگری بزنس (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بغلان M 4863.00 GEN
30 L16005950 عبدالغفور عبدالحفیظ امرعلی محمدکریم شهید 182.98 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بغلان M 4862.00 GEN
31 L16000030 رفاه احمد شیرعلی دولت نظر حضرت علی (ک) 182.77 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بغلان M 4867.00 GEN
32 L16001408 احمدسدید احمدفرید بازمحمد ليسه دوآبي 180.61 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز بغلان M 4867.00 GEN
33 L16000054 حسیب الله صاحب داد برات حضرت علی (ک) 178.69 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بغلان M 4871.00 GEN
34 L16005620 شاه فیصل کلیم الله امین الله جمعيت ابوريجا بغلان 178.18 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بغلان M 4868.00 GEN
35 L16001152 علی خان محمدابراهیم عوض حضرت خاتم لانبیا 175.17 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4857.00 GEN
36 L16001705 محبوب الله قربان محمد محمد علی مولوي محمدمرادشهيد 174.80 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بغلان M 4865.00 GEN
37 L16004802 عتیق الله قدرت الله عنایت الله ميرغلام رسول شهيد 173.95 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بغلان M 4864.00 GEN
38 L16004988 نایب عبدالطیف عبدالرشید قزه 172.51 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بغلان) بغلان M 4846.00 GEN
39 L16004639 ثناوالله حفیظ الله محمدعمر ذکورفلول 171.53 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4857.00 GEN
40 L16000041 فرالدین حضرت شیرعلی حضرت علی (ک) 170.03 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بغلان M 4865.00 GEN
41 L16005877 فریدالله محب الله امان الله ذکور اسلام قلعه 169.75 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بغلان M 4864.00 GEN
42 L16006396 محمدابراهیم محمدحکیم محمدعظیم حضرت عمر فاروق رض 167.58 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بغلان M 4859.00 GEN
43 L16002904 محمدیاسین محمدصابر فیض محمد لیسه گزه گیل 166.47 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بغلان M 4865.00 GEN
44 L16003032 محمدعیسی محمدیوسف محمدولی ذکورقچ اندراب 166.25 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بغلان M 4868.00 GEN
45 L16004600 گنجی خانم بابه نظر امام نظر نسوان دوشی 165.24 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز بغلان F 4864.00 GEN
46 L16005330 کریم الله محمدعلی محمدولی میان شهر 163.27 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بغلان M 4858.00 GEN
47 L16000721 محمود خان محمدانور وزیر سیدجمال الدین افغان 159.96 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز بغلان M 4869.00 GEN
48 L16006007 شبانه سیدرحیم سیدابراهیم نسوان شهرقديم 159.59 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بغلان) بغلان F 4844.00 GEN
49 L16002785 مسیع الله عبدالخبیر محمدطاهر حضرت حمزه 159.46 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4857.00 GEN
50 L16005974 نوراحمد نورآغا رجب محمد استادعبدالرحمن 154.45 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز بغلان M 4858.00 GEN
51 L16002813 نصیراحمد حضرت گل محمدگل حضرت حمزه 150.93 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت بغلان) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار بغلان M 4857.00 GEN
52 L16000441 محمد نادر غلام محمد محمد گل جميعت ابوريجا 298.90 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( بغلان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه بغلان M 4855.00 GEN
53 L16000638 حکمت الله محمدنعیم گلبدین سیدجمال الدین افغان 283.90 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( بغلان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه بغلان M 4855.00 GEN
54 L16001623 احمدراشد محمدمحبوب احمدخان خواجه کمال ولي 277.52 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( بغلان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه بغلان M 4855.00 GEN
55 L16004793 عبدالاعلی غلام رسول طلابای ميرغلام رسول شهيد 270.52 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( بغلان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه بغلان M 4855.00 GEN
56 L16006495 زهرا عبدالقدیر محمدیاور حوا پلخمری 263.14 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( بغلان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه بغلان F 4855.00 GEN
57 L16001425 نیلاب عبدالرازق عبدالرزاق نسوان معدن 262.84 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( بغلان ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه بغلان F 4855.00 GEN