شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه پوهنحی ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 314 L32003100 عبدالمومن محمد عبدالحمید ذکور مرکز يکاولنگ 324.24 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت بامیان) باميان M 5311.00 GEN
2 1715 L32003948 محمدآصف محمدظاهر محمدموسی ذکور مرکز باميان 300.73 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
3 2020 L32002697 جمعه خان محرم علی قدم ذکور مرکز باميان 297.26 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
4 2147 L32004019 عزیز محمد رجب علی نسوان مرکز ورس 296.27 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
5 2300 L32004502 محمد علی زمان محمد علی دره چاشت 294.77 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
6 2699 L32001903 عبدالحمید محمدتقی ناصر دوله قوم میرزا 291.11 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت بامیان) باميان M 5312.00 GEN
7 2914 L32003002 علی رضأ اسد الله غلام حسن ذکور مرکز باميان 289.39 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
8 3149 L32002976 غلام نبی شیرعلی حیدر لیسه غوراب 287.39 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت بامیان) باميان M 5299.00 GEN
9 3203 L32001357 سیدعلی شاه سیدمحمدباقر سیدقمبرعلی ذکورچجین ورس 286.88 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
10 3356 L32002754 لقمان محمدنظام غلام حسین نسوان پتاب سراب 285.78 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی باميان M 5313.00 GEN
11 4360 L32001833 آمنه محمد افضل میرزامحمد مهدی نسوان بني گاو 278.60 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بامیان) باميان F 5291.00 GEN
12 4776 L32004510 روف قدم محمدبخش دره چاشت 275.68 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بامیان) باميان M 5293.00 GEN
13 7003 L32003577 حسن خان محمدامیر صفدرعلی لیگان 263.12 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بامیان) باميان M 5292.00 GEN
14 7311 L32002451 محمدعلی محمد صفدر سلطان رباط 261.58 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان باميان M 5332.00 GEN
15 7474 L32003267 نصر الله غلام حیدر پاینده ذکور مرکز باميان 260.91 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان M 5327.00 GEN
16 10524 L32003829 عوض عبدالله غلام حسن خولنکاش 248.38 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان باميان M 5332.00 GEN
17 11355 L32002963 احسان الله صادق علی غلام نبی ذکور مرکز باميان 245.50 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5314.00 GEN
18 12611 L32002631 علی آقا سیدچمن مصطفی خولنکاش 241.37 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی باميان M 5316.00 GEN
19 12751 L32002864 رمضان قربانعلی محمدنبی نعلشيره 240.96 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی باميان M 5317.00 GEN
20 13290 L32001412 غلام حسین عبدالرحیم بهمن ذکورزردسنگ 239.34 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت بامیان) باميان M 5296.00 GEN
21 15439 L32004183 جواد محمدطاهر عوض ذکورجوقول 233.21 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان باميان M 5332.00 GEN
22 16370 L32003832 علی رضا محمدمهدی یعقوب خولنکاش 230.73 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان باميان M 5331.00 GEN
23 16452 L32003643 باقر محمدحسن اسحق علی دیوان 230.55 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5314.00 GEN
24 21989 L32001071 علی یاد محمدابراهیم محمدسرور وارزاغ 218.54 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی باميان M 5316.00 GEN
25 23314 L32000925 خدیجه فیض محمد موسی نسوان تی بو تی 216.29 دیپارتمنت بانکداری و تجارت (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان F 5326.00 GEN
26 26638 L32002252 احمد خادم محمدعسی پجندور عليـــا 211.10 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5315.00 GEN
27 26757 L32003111 عبدالحکیم عبدالکریم علی ظفر ذکور مرکز يکاولنگ 210.94 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان M 5327.00 GEN
28 27914 L32003547 عبدالله شیرحسین سلطان پيتـاب سرآب 209.33 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5315.00 GEN
29 28378 L32002534 کبیر محمدباقر تراب ذکور شينه تخت 208.64 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان باميان M 5331.00 GEN
30 29842 L32000282 مستوره خان محمد علیداد نسوان سنبل 206.68 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی باميان F 5316.00 GEN
31 30821 L32001292 محمد غلام علی محب علی ذکورزارين 205.54 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5314.00 GEN
32 33888 L32003504 حبیب صفدر غلام حسن ذکور مرکز باميان 201.95 دیپارتمنت بانکداری و تجارت (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان M 5326.00 GEN
33 34430 L32002456 سلطان محمدرضا محمد سلطان رباط 201.39 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان M 5327.00 GEN
34 35581 L32001325 خادم حسین عبدالحمید محمدابراهیم ذکور قره غجور 200.28 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان M 5327.00 GEN
35 36472 L32002328 شکیبا منور محمد دین سلطان رباط 199.45 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان F 5329.00 GEN
36 38398 L32001768 حسین محمدامیر ناظر ده سرخ 197.66 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی باميان M 5316.00 GEN
37 43503 L32001640 شریف محمداسحق میرزاعلی ده سرخ 193.47 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5315.00 GEN
38 43911 L32002463 محمدعلی محمدامین رسولداد سلطان رباط 193.07 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی باميان M 5317.00 GEN
39 44833 L32000130 نادره ضامن علی نادر نسوان سنبل 192.47 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی باميان F 5317.00 GEN
40 46082 L32002709 مرضیه غلام حسن میرزاحسین قرغنه تو 191.45 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان باميان F 5331.00 GEN
41 54644 L32002224 نصر الله قربان رضا بخش ذکور مرکز باميان 186.08 دیپارتمنت بانکداری و تجارت (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان M 5326.00 GEN
42 55616 L32001306 محمدطها محمدامیر خادیم حسین ذکورزارين 185.62 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان باميان M 5321.00 GEN
43 56039 L32000449 ریحانه محمدرضا محمدناصر نسوان تنگ سفیدک 185.45 دیپارتمنت بانکداری و تجارت (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان F 5326.00 GEN
44 56626 L32001878 روقیه موسی یوسف دوله قوم میرزا 185.16 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان F 5329.00 GEN
45 59111 L32003098 عبدالحیات علی حسن محمد موسی ذکور مرکز باميان 183.85 دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان M 5328.00 GEN
46 59596 L32004320 ذبیح الله محمد امیر سرور مسلکی بامیان 183.63 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان M 5315.00 GEN
47 65062 L32003640 محبوبه احمد حسین محمد جان ذکور مرکز باميان 180.86 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی باميان F 5314.00 GEN
48 70750 L32001165 عبدل قادر نعیم اسحق نسوان رستم 178.54 دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان M 5328.00 GEN
49 71455 L32004203 عبدالحمید میرزاحسن محسن ده سرخ 178.29 دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان M 5328.00 GEN
50 79384 L32002459 امیر موسی محمد سلطان رباط 175.21 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان باميان M 5318.00 GEN
51 83169 L32003515 داود نادر حیدرعلی پجندور عليـــا 173.75 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی باميان M 5317.00 GEN
52 83295 L32004333 سید کاظم سید محمد سید محسن انستيتوت مسلکی زراعت 173.70 پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت بامیان) باميان M 5297.00 GEN
53 84479 L32000725 انیتا عبدالجلیل عبدالحمید نسوان ملايان 173.38 دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان F 5328.00 GEN
54 104528 L32002189 عوض علی بخش یوسف پيتـاب سرآب 166.97 دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان باميان F 5324.00 GEN
55 105015 L32001761 الطاف نذیراحمد محمدحسین اورال شاهي 166.84 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت بامیان) باميان M 5294.00 GEN
56 121627 L32000537 سیدبشیر سیدمحمد سیداسماعیل ذکورمرکزيکه ولنگ 162.15 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان باميان M 5321.00 GEN
57 126356 L32000468 عبدالغنی ابراهیم محمد ذکورمرکزيکه ولنگ 160.98 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان باميان M 5319.00 GEN
58 131829 L32002465 جان آغا غلام فاروق حفیظ الله ذکور مرکز سيغان 159.41 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان باميان M 5322.00 GEN
59 151936 L32001022 عبدالقیوم حسین علی غلام حسن ذکور نيطاق 153.24 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان M 5329.00 GEN
60 157707 L32002967 حلیمه محمدابراهیم خداداد توپچي 151.27 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت بامیان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان باميان F 5329.00 GEN