شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L33003555 رحمت محمدعیسی محمدعلی ذکور القان 329.70 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت دایکندی) دايکندی M 5424.00 GEN
2 L33001898 چراغعلی حسن غلام شاه رباط دشت 310.55 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی M 5426.00 GEN
3 L33003277 جواد سخی میرزا سنگ موم 310.07 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی M 5426.00 GEN
4 L33003221 حسین خدا رحیم سرور مختلط اسکان 308.74 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی M 5426.00 GEN
5 L33001997 علی خان چمن ناظر ذکورلرگر 306.62 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت دایکندی) دايکندی M 5425.00 GEN
6 L33003304 الله یار انور راسخ ذکور تگاب 303.19 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت دایکندی) دايکندی M 5423.00 GEN
7 L33003217 سالمه محمد سلمان علی زوجوک 291.70 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی F 5426.00 GEN
8 L33000681 عبدالله تاج محمد غلام حیدر ذکورعلامه شهيد شهرستاني 286.51 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی M 5426.00 GEN
9 L33001367 هادی احمدعلی فیض الله لیسه ذکور ورس 280.65 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی M 5426.00 GEN
10 L33002029 حبیب نادر خادم ذکورقل قدير 279.29 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت دایکندی) دايکندی M 5416.00 GEN
11 L33002630 یاسین چمن حسین ذکورشيخميران 276.18 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت دایکندی) دايکندی M 5415.00 GEN
12 L33000199 محمد عبدالحسین حاجی محمدنعیم خان ذکور تگاب 273.24 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی دايکندی M 5426.00 GEN
13 L33001912 مصطفی حسین حسن رباط دشت 266.38 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت دایکندی) دايکندی M 5417.00 GEN
14 L33003262 نصرالله امیدعلی غلام علی سنگ موم 256.82 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان دايکندی M 5445.00 GEN
15 L33003143 رحمت محمدعلم حسین بخش ذکور کیتجک 243.34 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی M 5441.00 GEN
16 L33001254 سیف الله عبدالبصیر نادرعلی خصوصي ديانت 241.57 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان دايکندی M 5445.00 GEN
17 L33002049 ابراهم اکبر سلیمان ذکورکورگه علیاه 241.53 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی دايکندی M 5429.00 GEN
18 L33001308 میرویس محمدنسیم عبدالصمد سنگ موم 237.24 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی دايکندی M 5427.00 GEN
19 L33001903 عیدمحمد محمدحسین محمدعلم رباط دشت 237.04 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان دايکندی M 5445.00 GEN
20 L33002875 عبدالعلی علی یاور حیدر ذکورکومی 231.64 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی دايکندی M 5429.00 GEN
21 L33003068 علی احمد محمدعیسی قاسم ذکورتمـران 230.24 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی دايکندی M 5429.00 GEN
22 L33000326 حیدر حسین داد ابراهیم ذکور راباط 223.49 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی دايکندی M 5428.00 GEN
23 L33000653 حیات الله عبدالله بومانعلی ذکورشينه صدخانه 221.27 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی M 5441.00 GEN
24 L33001415 محمدامین محمدباقر یوسف سنگ موم 219.19 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی دايکندی M 5431.00 GEN
25 L33000690 شریف حسن علی عسکر ذکورعلامه شهيد شهرستاني 217.54 دیپارتمنت بانکداری و تجارت (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی M 5439.00 GEN
26 L33001404 حفظ الله ظاهر خداداد سنگ موم 216.43 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی دايکندی M 5429.00 GEN
27 L33002180 بی نظیر بومان موسی نسوان مرکزخدير 213.25 دیپارتمنت بانکداری و تجارت (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی F 5439.00 GEN
28 L33000605 میراحمد عباس عوض کمان وپيشدرم عالي ليسه 211.16 دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی M 5442.00 GEN
29 L33001618 نورضیه دوست محمد رضابخش سنگموم 209.14 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی F 5441.00 GEN
30 L33003078 سهیلا محمدکاظیم نعیم سنگ تخت 207.75 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت دایکندی) دايکندی F 5414.00 GEN
31 L33003134 نازپرور عطامحمد محمدعلی غدار 207.07 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی دايکندی F 5431.00 GEN
32 L33003042 نعمت الله انور خدابخش ذکورعلامه شهيد شهرستاني 206.87 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان دايکندی M 5444.00 GEN
33 L33003174 رحمت الله تاج محمد خدا داد ذکور ازمک 205.72 دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی M 5442.00 GEN
34 L33001994 سردار محمدحسین قمبر ذکورلرگر 205.49 دیپارتمنت بانکداری و تجارت (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی M 5439.00 GEN
35 L33000105 محمدشریف محمدزمان میرزاعلی ذکورنهال 205.02 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی دايکندی M 5431.00 GEN
36 L33003275 محمد دوست محمد رضا بخش سنگ موم 204.49 دیپارتمنت بانکداری و تجارت (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی M 5439.00 GEN
37 L33001491 احمد حسن خادم ذکور سیا دره 202.21 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی دايکندی M 5428.00 GEN
38 L33000332 محمداکبر اسحق محمدرضا ذکور راباط 200.01 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی M 5441.00 GEN
39 L33000622 زهرا محمدعلی چمن شيخ بهائي 199.01 دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی F 5442.00 GEN
40 L33001299 حسین ناظر حسین حسین بخش ذکورمرکزخدیر 198.64 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان دايکندی M 5444.00 GEN
41 L33003744 لایقه ایوب یوسف نسوان کيسو 198.10 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی دايکندی F 5431.00 GEN
42 L33002215 ابراهیم محمدرضا غلام حسن استقلال 192.72 پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت دایکندی) دايکندی M 5422.00 GEN
43 L33002367 امیرحسین محمدمحسن محمدعلی ذکورصدخانه 188.51 پوهنځی زراعت پوهنتون کابل (مخصوص ولایت دایکندی) دايکندی M 5418.00 GEN
44 L33002749 صبرگل حسینداد محمدیونس نسوان لرگر 186.75 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان دايکندی F 5432.00 GEN
45 L33001005 مولا بومان موسی ذکورچاهوش 186.39 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی M 5443.00 GEN
46 L33003244 سیدنادر سیدرضا سیدموسی مرکزبندر 177.90 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان دايکندی M 5434.00 GEN
47 L33002360 جابر میرزا غلام ذکورويرمنا 175.17 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان دايکندی M 5435.00 GEN
48 L33003921 محمدنسیم تاج محمد خیرمحمد سرینج قخور 172.21 پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت دایکندی) دايکندی M 5421.00 GEN
49 L33003519 عبدالعظیم علی محمد محمدحسین سرتاله 172.01 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی M 5443.00 GEN
50 L33003056 مبارکه محمدموسی دوست علی استقلال 169.98 دیپارتمنت پاراکلینیک (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان دايکندی F 5438.00 GEN
51 L33002167 یوسف مصطفی محمدرضاه ذکورمرکزبندر 169.59 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان دايکندی M 5435.00 GEN
52 L33000039 ضیا اسحق علی قمبر ذکورشهيد دستغيب 162.67 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان دايکندی M 5444.00 GEN
53 L33001394 بهرام محمدنبی محمدعلی ذکورمرکزخدیر 161.15 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان دايکندی M 5432.00 GEN
54 L33002590 رحیمه محمد پروانه ذکورقل ساران 161.15 دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی F 5442.00 GEN
55 L33002228 پروین موسی محمدابراهم استقلال 160.59 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان دايکندی F 5432.00 GEN
56 L33002799 نیک بخت محمدعلی بومانعلی نسوان شیرمه 159.87 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان دايکندی F 5434.00 GEN
57 L33001791 نادیه محمدحیدر غلام سنگموم 157.04 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی زراعت پوهنتون بامیان دايکندی F 5434.00 GEN
58 L33002787 ملیکه محمدعلی جمعه نسوان شیرمه 152.72 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت دایکندی) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان دايکندی F 5443.00 GEN