شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L25001289 محب الله میراحمد دین محمد خصوصی کوثرنور 329.69 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی طب پوهنتون هرات فراه M 4687.00 GEN
2 L25001252 خالق داد غلام سخی حاجی عبدالرحمن خصوصی کوثرنور 327.78 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی طب پوهنتون هرات فراه M 4687.00 GEN
3 L25001250 مصطفی جان آقا سلطان محمد خصوصی کوثرنور 318.17 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی طب پوهنتون هرات فراه M 4687.00 GEN
4 L25001249 فریداحمد محمدداود نوراحمد خصوصی کوثرنور 317.77 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی طب پوهنتون هرات فراه M 4687.00 GEN
5 L25000725 محمود عبدالبصیر محمدایوب جیجه خاک سفید 317.24 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت فراه) فراه M 4667.00 GEN
6 L25001167 رحمت الله عبدالجبار عبدالرؤف خصوصی کوثرنور 316.77 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی طب پوهنتون هرات فراه M 4687.00 GEN
7 L25001287 میرویس غلام حیدر محمدسرور خصوصی کوثرنور 314.67 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی طب پوهنتون هرات فراه M 4687.00 GEN
8 L25001253 فرهاد حاجی محمدسرور محمدانور خصوصی کوثرنور 306.06 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات فراه M 4674.00 GEN
9 L25001178 بیتا عبدالحکیم عین الدین خصوصی کوثرنور 297.46 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت فراه) فراه F 4668.00 GEN
10 L25000240 شریفه غلام سخی سیدمحمد نسوان باغیل 295.29 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات فراه F 4674.00 GEN
11 L25001776 علی محمد بازمحمد دولت محمد خصوصي شهيدمحمداکبر 292.66 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات فراه M 4693.00 GEN
12 L25000187 سیدانبیا سیدحکمت الله سیدشاه محمد خصوصي مولانا جلال الدين 291.72 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات فراه M 4693.00 GEN
13 L25001596 فریدون عبدالغفور محمدسرور احمدشاه بابا درانی 289.69 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات فراه M 4693.00 GEN
14 L25000986 منصور سیداحمد آقامحمد لیسه ابونصرفراهی 284.10 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات فراه M 4674.00 GEN
15 L25001163 ابراهیم بازمحمد گل محمد خصوصی کوثرنور 284.04 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت فراه) فراه M 4658.00 GEN
16 L25001065 خلیل احمد حاجی شیرآقا حاجی شاه محمد لیسه ابونصرفراهی 282.84 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات فراه M 4677.00 GEN
17 L25000692 اسما سیدعسکر سیداسماعیل نسوان کاريزک 280.65 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات فراه F 4688.00 GEN
18 L25001177 محمدظاهر بورمحمد محمدافضل خصوصی کوثرنور 276.94 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات فراه M 4675.00 GEN
19 L25001155 محمدیوسف مسعود قمرالدین خصوصی کوثرنور 276.76 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات فراه M 4675.00 GEN
20 L25001158 قاسم محمدرحیم امیرمحمد خصوصی کوثرنور 275.00 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات فراه M 4675.00 GEN
21 L25001261 مجیب الرحمن عبدالرحیم حاجی لعل محمد خصوصی کوثرنور 273.61 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات فراه M 4688.00 GEN
22 L25000241 فرشته نوراحمد صادق محمد نسوان باغیل 271.65 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات فراه F 4674.00 GEN
23 L25001262 وفی الله خلیل الله قاضی ذکریا خصوصی کوثرنور 256.04 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات فراه M 4676.00 GEN
24 L25001300 مهدیه محمدحسن اخترمحمد خصوصی کوثرنور 255.42 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات فراه F 4688.00 GEN
25 L25001264 جواداحمد نظرمحمد جان محمد خصوصی کوثرنور 254.87 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه M 4671.00 GEN
26 L25000201 احسان الله احمد حاجی شهنواز خصوصي مولانا جلال الدين 251.94 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه M 4669.00 GEN
27 L25001772 عبدالقدیر دین محمد عیدمحمد شهيد محمدنادر ايوبي 245.87 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت فراه) فراه M 4661.00 GEN
28 L25001082 سردارعلی شیخ احمد نوراحمد لیسه ابونصرفراهی 244.49 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات فراه M 4676.00 GEN
29 L25001075 عبدالغفار شیراحمد دادخدا لیسه ابونصرفراهی 236.60 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات فراه M 4692.00 GEN
30 L25000102 امید علاوالدین تاج محمد خصوصي مولانا جلال الدين 236.33 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات فراه M 4688.00 GEN
31 L25001518 محمدداود امیرمحمد جمعه خان ذکورکوکشیب 233.50 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه M 4673.00 GEN
32 L25001028 آرش یارمحمد خان فیض محمد لیسه ابونصرفراهی 231.78 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات فراه M 4689.00 GEN
33 L25001275 محسن عبدالکریم محمدامین خصوصی کوثرنور 229.60 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات فراه M 4688.00 GEN
34 L25001117 نثاراحمد گل احمد آدم خان لیسه ابونصرفراهی 229.04 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات فراه M 4676.00 GEN
35 L25001224 محمدولی ضیا الدین محمدانور خصوصی کوثرنور 225.79 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه M 4669.00 GEN
36 L25000685 نازیلا عبدالصمد صالح محمد نسوان نفیسه توفیق میرزائی 221.17 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات فراه F 4692.00 GEN
37 L25000934 محمدیونس محمدعمر لالاگل لیسه ابونصرفراهی 214.53 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات فراه M 4677.00 GEN
38 L25000546 حبیب الله عبدالمجید محمد اعظم ابوعبدالله طاقي 211.54 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات فراه M 4691.00 GEN
39 L25000759 رویا نعمت الله جمعه خان نسوان محبوبه پوپل 210.36 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه F 4673.00 GEN
40 L25001771 علی احمد نوراحمد ظریف شهيد محمدنادر ايوبي 202.54 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات فراه M 4689.00 GEN
41 L25000402 مانیلا نثاراحمد شاه محمد نسوان ميرمن نازو 200.94 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات فراه F 4691.00 GEN
42 L25001342 مسعوده محمدعمر حاجی عبدالحکیم نسوان شيرعلي خان 196.51 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت فراه) فراه F 4657.00 GEN
43 L25000161 عبدالغفار فضل احمد عبدالرحمن دوقلعه کاه 188.95 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه M 4673.00 GEN
44 L25000324 زیبا جلال الدین عبدالمجید نسوان داراباد 188.46 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات فراه F 4689.00 GEN
45 L25001232 مجتبی عبدالقدیر حاجی عبدالکریم خصوصی کوثرنور 187.28 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات فراه M 4692.00 GEN
46 L25001086 حکمت الله امان الله محمدشاه شهيد محمدنادر ايوبي 180.53 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت فراه) فراه M 4666.00 GEN
47 L25000832 خان گل عبدالرشید عبدالغفار احمدشاه بابا درانی 174.80 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات فراه M 4677.00 GEN
48 L25000919 احمدصمیم صالح محمد امیرمحمد لیسه ابونصرفراهی 173.11 پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت فراه) فراه M 4664.00 GEN
49 L25000414 مهدیه محمدالله عبدالاحد قلعه زمان 169.99 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات فراه F 4691.00 GEN
50 L25001115 نوید عبدالستار عبدالغفور لیسه ابونصرفراهی 161.29 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات فراه M 4671.00 GEN
51 L25001569 علی احمد سیداحمد خیرمحمد شپي ليسه 159.25 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت فراه) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات فراه M 4678.00 GEN