شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L22000783 سخی محمد عبدالمنان عبدالحمید خراسان 313.91 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت فاریاب) فارياب M 5258.00 GEN
2 L22002435 غلام حیدر غلام سرور شاه دولا ابوعبيد جوزجاني 312.20 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
3 L22002415 عبدالقدیر حاجی محمدانور حیدرقل ابوعبيد جوزجاني 309.26 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
4 L22001383 روح الله آستانقل حضرت قل عربخانه 303.71 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
5 L22001976 محمدهارون قدرت الله عادل خراسان 302.45 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
6 L22001644 حمیدالله ادیب الله زین الله خصوصي آيدين فارياب 300.50 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
7 L22000688 پروین نجم الدین پردل ستاره 298.58 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب F 5277.00 GEN
8 L22001672 سعدالله رحمت الله اسدالله خان خصوصي آيدين فارياب 295.64 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
9 L22001564 نوراجمل نورمحمد محمدرحیم خصوصي آيدين فارياب 293.33 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی طب پوهنتون بلخ فارياب M 5277.00 GEN
10 L22001636 حکمت الله حداینور عصمت الله خصوصي آيدين فارياب 290.46 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
11 L22001106 امین الله محمدرحیم سلیمانقل عربخانه 285.04 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
12 L22001698 محمدصابر محمدنصیر محمداسحق خصوصي آيدين فارياب 282.09 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
13 L22001313 امید خان آقا همراه ابوعبيد جوزجاني 274.84 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
14 L22000739 میرویس گل محمد نورمحمد خراسان 267.69 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ فارياب M 5278.00 GEN
15 L22001554 تیمور عبدالطیف محمدحسن خصوصي آيدين فارياب 267.25 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ فارياب M 5278.00 GEN
16 L22002177 محمداقبال فواد غلام رسول امیرعلیشیرنوایی 265.56 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت فاریاب) فارياب M 5259.00 GEN
17 L22002847 صفی الله عزت الله قلچ تجربوي عربخانه 262.31 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت فاریاب) فارياب M 5248.00 GEN
18 L22001126 عیسی پارسا غلام علی غلام حیدر ابوعبيد جوزجاني 260.64 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5262.00 GEN
19 L22001652 وحیدالله عبیدالله عبدالحکیم خصوصي آيدين فارياب 259.68 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
20 L22001664 هدایت الله محمدقاسم همراه خصوصي آيدين فارياب 259.45 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
21 L22001640 عبیدالله خیرمحمد رسول خصوصي آيدين فارياب 258.62 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ فارياب M 5279.00 GEN
22 L22000845 قدرت الله حفیظ الله محمدسرور خراسان 257.07 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
23 L22001145 نثاراحمد لعل محمد رحیم ابوعبيد جوزجاني 256.62 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارياب M 5266.00 GEN
24 L22003025 شکرالله حمیدالله محمدیوسف ظهيرالدين فاريابي 255.47 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
25 L22001202 احسان الله لطف الله حاجی حضرتقل ذکورخواجه موسی 254.10 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ فارياب M 5278.00 GEN
26 L22001432 فیروز غلام رسول مینگلی عربخانه 252.85 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5263.00 GEN
27 L22001073 سیداحمدبلال سیدمقصود میرغلام حسن ابوعبيد جوزجاني 250.81 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت فاریاب) فارياب M 5254.00 GEN
28 L22001108 تیمور محمداسحق قربان عربخانه 250.06 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
29 L22002801 احمدفرید آقامحمد عبدالمجید تجربوي عربخانه 248.01 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ فارياب M 5279.00 GEN
30 L22002991 سیدفریداحمد سیدمحمدنظر سیدغلام ذکورکوه صياد 245.93 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5261.00 GEN
31 L22001638 مصطفی احمدجان امرالله خصوصي آيدين فارياب 243.52 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5281.00 GEN
32 L22001647 سیدفریدون سیدمحمد سیدمحمودخان خصوصي آيدين فارياب 243.31 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
33 L22001689 احمدمجیب قاضی عزت الله حاجی محمدایوب خصوصي آيدين فارياب 240.07 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارياب M 5265.00 GEN
34 L22002811 صحبت الله ولی جان محمدامین تجربوي عربخانه 239.69 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارياب M 5266.00 GEN
35 L22001885 نورالله محمدامان جمعه بای خراسان 239.43 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت فاریاب) فارياب M 5252.00 GEN
36 L22001121 ضیاوالدین غلام سخی حاجی غلام قادر عربخانه 239.24 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارياب M 5266.00 GEN
37 L22001111 غلام علی نورالله اسکندر عربخانه 239.17 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارياب M 5266.00 GEN
38 L22002284 سیدبسم الله محمداسلم سیدنظر ذکورتگابشان 238.67 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ فارياب M 5278.00 GEN
39 L22001665 عتیق الله امام نظر محمدالله خصوصي آيدين فارياب 234.32 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5262.00 GEN
40 L22001662 ذبیح الله خال محمد آغامحمد خصوصي آيدين فارياب 234.23 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ فارياب M 5279.00 GEN
41 L22001087 احمدفاضل احمدسهیل شیرمحمد ابوعبيد جوزجاني 233.92 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارياب M 5265.00 GEN
42 L22001286 حاجی محمد دوست محمد رضوانقل عربخانه 231.65 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت فاریاب) فارياب M 5257.00 GEN
43 L22000738 ولید ارسلان نزیر عبدالکریم خراسان 228.67 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ فارياب M 5278.00 GEN
44 L22001646 محمدعارض غلام فاروق عبدالستار خصوصي آيدين فارياب 228.54 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
45 L22000785 شفیق الله سیف الله رحمت الله خراسان 228.12 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارياب M 5266.00 GEN
46 L22000740 منیراحمد فضل احمد محمدغریب خراسان 227.29 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5263.00 GEN
47 L22001668 محمدحسن عبدالله محمدرحیم خصوصي آيدين فارياب 224.63 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ فارياب M 5276.00 GEN
48 L22002566 پرویز عبدالاحد عبدالخالق امیرعلیشیرنوایی 221.04 پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت فاریاب) فارياب M 5256.00 GEN
49 L22002147 حمیده سیدحبیب الله سیدمحمدصالح ستاره 220.36 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارياب F 5266.00 GEN
50 L22001114 پرویز محمدمقیم ولی جان ابوعبيد جوزجاني 220.13 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارياب M 5265.00 GEN
51 L22001566 وحیدالله عبدالغفور غیب الله خصوصي آيدين فارياب 217.24 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5261.00 GEN
52 L22002854 حسیب الله عزت الله نذیر تجربوي عربخانه 217.17 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ فارياب M 5279.00 GEN
53 L22000764 احمدشعیب نثاراحمد شیراحمد خراسان 216.72 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5262.00 GEN
54 L22001279 محمدعالم حاتم دانیار عربخانه 216.39 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
55 L22000119 بصیره محمدفاروق میرزامحمدقاسم نـــــسوان افغــان کوت 215.32 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ فارياب F 5279.00 GEN
56 L22001633 امیرارسلان کرام الدین عبدالرزاق خصوصي آيدين فارياب 214.97 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5263.00 GEN
57 L22002792 محبوب الله خیرمحمد عبدالخالق تجربوي عربخانه 211.24 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت فاریاب) فارياب M 5249.00 GEN
58 L22001067 ارسلان احمدضیا ممدسلیم ابوعبيد جوزجاني 211.24 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5263.00 GEN
59 L22001656 محمدکبیر خیرمحمد پیغمبرقل خصوصي آيدين فارياب 211.18 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
60 L22001558 ارسلان حمیدالله محمدامان خصوصي آيدين فارياب 211.01 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5262.00 GEN
61 L22002858 هدایت الله رمضان نذیرقل تجربوي عربخانه 207.71 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5263.00 GEN
62 L22002423 خال محمد گل محمد جمعه ابوعبيد جوزجاني 204.45 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5261.00 GEN
63 L22002090 غلام رسول محمداصف محمدمراد امیرعلیشیرنوایی 203.96 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارياب M 5265.00 GEN
64 L22001116 غلام سخی یماق غلام حیدر عربخانه 202.66 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
65 L22001536 عبدالبصیر عبدالعلی پیرم قل خصوصي آيدين فارياب 200.56 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ فارياب M 5276.00 GEN
66 L22001542 سیدبصیر سیدنظام الدین سیدکمال الدین خصوصي آيدين فارياب 200.32 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5283.00 GEN
67 L22001514 حبیب الله محمدناصر شیرمحمد خصوصي آيدين فارياب 200.25 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ فارياب M 5276.00 GEN
68 L22000171 نورحمد خدایداد نورعلی ذکوردهندره 200.10 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارياب M 5265.00 GEN
69 L22000734 حسینا شیرمحمد طوره ستاره 199.60 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارياب F 5265.00 GEN
70 L22001701 تمیم عنایت الله ملاسلطان خصوصي آيدين فارياب 197.72 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5263.00 GEN
71 L22001142 توریالی نظام الدین نجم الدین خان ابوعبيد جوزجاني 194.91 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
72 L22001560 عزیزاحمد قمرالدین فخرالدین خصوصي آيدين فارياب 194.21 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5262.00 GEN
73 L22000165 فلک تاز آقا رحیم حاجی محمدمراد زعفران 192.18 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب F 5261.00 GEN
74 L22002607 بلال محمدعالم غلام رسول آخندبابا 186.99 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5283.00 GEN
75 L22002405 امیدالله نورالدین فخرالدین ابوعبيد جوزجاني 185.39 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5264.00 GEN
76 L22001324 آرش فریداحمد غلام رسول عربخانه 185.35 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5263.00 GEN
77 L22002465 سنت الله عبدالغفور عبدالعزیز ذکورغلبيان 185.34 دیپارتمنت اگری بزنس (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ فارياب M 5273.00 GEN
78 L22001500 سیدحبیب الله سیدنجیب الله سیدعبیدالله خصوصي آيدين فارياب 183.87 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5261.00 GEN
79 L22000901 فضل الدین عبدالحق عبدالغفور خراسان 183.21 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5283.00 GEN
80 L22002907 خسرو محمدشریف محمدرفیق ايگمبيردی شهيد اندخوی 182.06 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5262.00 GEN
81 L22001007 سیدنصیراحمد سیدشیراحمد سیدنعمت الله انستيتوت زراعت ووترنري فارياب 181.09 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ فارياب M 5271.00 GEN
82 L22002399 سیدمصطفی سیدضیاوالدین سیدکمال ابوعبيد جوزجاني 180.40 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5262.00 GEN
83 L22001041 ادریس غلام نبی رجب عربخانه 176.70 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ فارياب M 5274.00 GEN
84 L22001182 سیدنعمت الله سیدعبدالقدوس سیدابراهیم ذکورخواجه قشوری 171.91 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ فارياب M 5275.00 GEN
85 L22002409 سیدعظیم سیدهمایون سیدعبدالستار ابوعبيد جوزجاني 169.76 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ فارياب M 5276.00 GEN
86 L22002800 روح الله حیات الله غلام قادر تجربوي عربخانه 169.67 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ فارياب M 5264.00 GEN
87 L22002433 حسین محمدداود شاه ولی باز ابوعبيد جوزجاني 168.43 دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5282.00 GEN
88 L22002307 محمدشریف فقیرمحمد مرتضی قل المار 165.03 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ فارياب M 5276.00 GEN
89 L22002008 حبیب الله عبدالرشید عبدالرسول ظهيرالدين فاريابي 163.63 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ فارياب M 5283.00 GEN
90 L22001389 زین الله محمدعلی عبدالرحمن ابوعبيد جوزجاني 162.48 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ فارياب M 5275.00 GEN
91 L22000712 فرحناز خال محمد رجب علی ستاره 160.75 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ فارياب F 5271.00 GEN
92 L22000697 نوریه محمدحسن فیض محمد ستاره 159.56 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ فارياب F 5274.00 GEN
93 L22002786 احمدرضا جلال الدین حسام الدین تجربوي عربخانه 158.03 دیپارتمنت علوم خاکشناسی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ فارياب M 5269.00 GEN
94 L22001187 سخی محمد ذکرالله اسکندر ذکورخواجه قشوری 157.31 دیپارتمنت جنگلات و باغداری (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ فارياب M 5268.00 GEN
95 L22000490 ثریا غلام سرور محمدعمر نسوان بادغیسی 154.46 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ فارياب F 5271.00 GEN
96 L22001215 ذبیح الله نعمت الله نفس عربخانه 154.39 دیپارتمنت جنگلات و باغداری (مخصوص ولایت فاریاب) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ فارياب M 5268.00 GEN