شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L31000936 سیدحسین سیدعبدالرشید سیدمحمدعلی امام علي (ع) 326.08 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت غور) غور M 4624.00 GEN
2 L31000569 حبیب الله صفدر حسن گرگک 322.76 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی طب پوهنتون هرات غور M 4644.00 GEN
3 L31000100 محمد احمدحسین محمداکبر دهن سرخک 315.88 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی طب پوهنتون هرات غور M 4644.00 GEN
4 L31001785 نوریه محمدامیر محمد معلم محمد 312.58 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی طب پوهنتون هرات غور M 4644.00 GEN
5 L31001617 محمدحنیف عبدالظاهر حاجی محمدعمر ذکورکمنج 311.71 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی طب پوهنتون هرات غور M 4644.00 GEN
6 L31000980 عبدالمنان کریمداد خداداد سلطان علاوالدين غوري 310.88 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی طب پوهنتون هرات غور M 4644.00 GEN
7 L31000972 عبدالستار عبدالباقی حبیب الله سلطان علاوالدين غوري 310.76 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی طب پوهنتون هرات غور M 4644.00 GEN
8 L31000408 هادی عیسی محمدحسن قزل 309.34 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی طب پوهنتون هرات غور M 4644.00 GEN
9 L31000578 عبدالله قدیر انور خم شور 307.30 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی طب پوهنتون هرات غور M 4644.00 GEN
10 L31000323 سیدقربان سیدجواد سیدنظرعلی ذکورسفيدآب 306.83 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت غور) غور M 4619.00 GEN
11 L31000085 ابراهیم محمدعلی محمدعیسی دهن سرخک 286.05 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات غور M 4648.00 GEN
12 L31000618 رجب علی انور سرور امام علي (ع) 285.15 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت غور) غور M 4615.00 GEN
13 L31001161 محمدشریف محمد عثمان ذکورزرتلی 283.96 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات غور M 4631.00 GEN
14 L31001050 ریسه گلزمان حاجی محمد سلطان رضیه غوری 283.20 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات غور F 4645.00 GEN
15 L31000981 عبدالقادر عبدالحکیم کریم سلطان علاوالدين غوري 283.03 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت غور) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات غور M 4649.00 GEN
16 L31000971 عبدالحق عبدالقیوم غریب سلطان علاوالدين غوري 279.92 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات غور M 4645.00 GEN
17 L31000905 جاوید قمبرعلی جعفر دهن سرخک 277.43 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات غور F 4631.00 GEN
18 L31000411 محمدتقی حسین میرزاحسین قزل 273.01 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات غور M 4631.00 GEN
19 L31000622 نصیراحمد محمدسردار حاجی محمداکبر امام علي (ع) 271.73 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت غور) غور M 4616.00 GEN
20 L31000106 حسن خادم محمد دهن سرخک 269.57 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4626.00 GEN
21 L31000181 مجتبی سیدگل عبدالغفور یخن علیا 269.33 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات غور M 4646.00 GEN
22 L31000424 باقر قربان محمدعیسی قزل 268.50 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات غور M 4645.00 GEN
23 L31000278 محمد حسن علی علی حسین ذکورسفيدآب 266.86 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4627.00 GEN
24 L31000477 شهناز محمد امین غوث الدین تـیل باينظر 266.43 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات غور F 4631.00 GEN
25 L31000725 محمد رامین نصیب الله میرزامحمدشریف شیخ المند 265.16 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4626.00 GEN
26 L31001550 غلام حضرت جمعه خان سلطان سلطان علاوالدين غوري 259.24 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات غور M 4647.00 GEN
27 L31000298 خلیل بای محمد رمضان سلطان علاوالدين غوري 259.19 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4627.00 GEN
28 L31001436 نوریه محمدعلی خدابخش نسوان مرکز لعل 254.45 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات غور F 4645.00 GEN
29 L31000291 رضأ ذاکر ظفرعلی لیسه ذکور سفیدیز 253.67 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات غور M 4645.00 GEN
30 L31001048 نیلوفر بادار میرزاعبدالقادر سلطان رضیه غوری 253.34 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات غور F 4645.00 GEN
31 L31000695 شیرحسین محمد سرور امام علي (ع) 252.65 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات غور M 4632.00 GEN
32 L31000861 محمدعلی خدابخش ابراهیم ذکورجوقل 248.27 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات غور M 4631.00 GEN
33 L31001574 نسیم الله محمدسرور محمدعمر گردهيلنگ 247.57 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4627.00 GEN
34 L31001302 انوار الحق حاجی مولوی نورالحق میرزا محمد ابراهیم سلطان علاوالدين غوري 247.50 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات غور M 4648.00 GEN
35 L31001601 محمدیوسف حاجی محمدرحیم محمدعمر مرکزشهرک 236.73 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4626.00 GEN
36 L31001607 محمدرضا عبدالظاهر ملامحمد مرکزشهرک 236.31 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت غور) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات غور M 4649.00 GEN
37 L31000248 محمد عبدالرحمن میراحمد سلطان شهاب الدين غوري 235.34 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت غور) غور M 4625.00 GEN
38 L31000318 خسرو جمعه خان ایوب تـیل باينظر 229.42 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4629.00 GEN
39 L31000662 شعیب الله محمد آصف گل آقا سلطان علاوالدين غوري 212.16 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4626.00 GEN
40 L31001009 نورالدین امرالدین محمدرسول سلطان علاوالدين غوري 211.80 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات غور M 4648.00 GEN
41 L31000373 امید محمدعظیم حاجی جمعه گل مناک 210.26 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات غور M 4632.00 GEN
42 L31001563 حکمت الله عوض ابراهیم اتفاق سنگ شوره 205.94 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت غور) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات غور M 4649.00 GEN
43 L31000425 راحله عبدالحکیم مرتضی تـیل باينظر 205.02 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات غور F 4646.00 GEN
44 L31001097 عبدالغنی عبدالقادر احمد یکه بید 201.79 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات غور M 4646.00 GEN
45 L31000275 مودود محمد ظریف نادر سلطان علاوالدين غوري 198.48 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات غور M 4632.00 GEN
46 L31001239 رابعه گل احمد اسماعیل کندیوال 196.47 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات غور F 4634.00 GEN
47 L31000299 موسی عبدالحمید عبدالعزیز سلطان شهاب الدين غوري 193.47 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات غور M 4647.00 GEN
48 L31001892 سیدگل سیدمحمد عبدالعزیز رخنه الله یار 187.39 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات غور M 4646.00 GEN
49 L31001075 صبغت الله محمدنادر عبدالقیوم خان سلطان علاوالدين غوري 175.36 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات غور M 4647.00 GEN
50 L31001060 ننگ یالی سکندر عبدالکریم چهاردر 172.05 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات غور M 4635.00 GEN
51 L31001856 نثارالله محمدشاه حیدر سلطان علاوالدین غوری 171.51 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت غور) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات غور M 4629.00 GEN
52 L31000688 مرتضی غلام رسول خدابخش ذکورکرمان 169.74 دیپارتمنت خاکشناسی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات غور M 4641.00 GEN
53 L31001675 احمد خان فضل احمد اسماعیل سلطان علاوالدين غوري 169.12 دیپارتمنت خاکشناسی (مخصوص ولایت غور) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات غور M 4641.00 GEN