شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L24006473 مرجان محمدغنی قربان خصوصي توحيد 341.13 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات F 4784.00 GEN
2 L24005922 محمدمعین محمدتقی محمدعلی خصوصي توحيد-2 336.45 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
3 L24006466 کوثر حاجی فیروز غلام سرور خصوصي توحيد 326.27 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات F 4784.00 GEN
4 L24009335 قریان علی صالح محمد نجف علی خصوصی رسالت 6 326.25 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
5 L24011841 جلیل احمد محمد عبدالرحمن واعظ کاشفي 326.25 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
6 L24003289 علی غلام حیدر سخی داد ذکورجبرئيل 324.43 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت هرات) هرات M 4764.00 GEN
7 L24005733 منیره بصیراحمد گل احمد خصوصی پروفیسور سکینه یعقوبی 324.28 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات F 4784.00 GEN
8 L24006469 مریم محمدطاهر محمدابراهیم خصوصي توحيد 322.64 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات F 4784.00 GEN
9 L24006485 یلدا احمدضیا حاجی محمدناصر خصوصي توحيد 320.29 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات F 4784.00 GEN
10 L24001098 نقیب الله عنایت الله حاجی عزیزالله هيواد 319.83 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
11 L24011364 احسان الله عبدالقیوم شیرگل سلطان غياث الدين غوري 319.33 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
12 L24000119 محمد شریف محمد آصف فیض محمد هيواد 318.88 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
13 L24001108 احمد یاسر احمد ولی حاجی نوراحمد هيواد 317.74 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
14 L24011797 محمدقاسم حاجی گل احمد تورخان قلعه جوهر 317.30 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
15 L24001155 محمد معین محمد امین محمد انور هيواد 317.27 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
16 L24011334 محمدطائب آقامیر میراحمد خصوصي هيواد 316.54 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
17 L24011320 محمدابراهیم الله نظر محمداکبر سلطان غياث الدين غوري 315.87 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
18 L24000637 شفیع الله غلام علی محمد جان هيواد 315.47 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
19 L24000683 عبدالله عبدالرحمن حضرت حاجی موسی جان هيواد 314.47 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
20 L24001117 بهروز شمس الدین حاجی شهاب الدین هيواد 314.43 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
21 L24003271 علی خدابخش خداداد ذکورجبرئيل 313.80 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
22 L24004355 بشیر سیدعبدالله احمدشاه سلطان غياث الدين غوري 312.89 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات M 4784.00 GEN
23 L24006320 مهسا محمود فدامحمد مهري هروي 312.76 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی طب پوهنتون هرات هرات F 4784.00 GEN
24 L24001122 محمد حارث زلمی محمد انور هيواد 310.93 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات M 4771.00 GEN
25 L24001132 احمد عزیز احمد شاه غلام یحی هيواد 310.80 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات M 4771.00 GEN
26 L24007846 عزیزه محمدحسین عبدالمجید آتون هروي 310.71 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات F 4787.00 GEN
27 L24001129 قیس عبدالکریم محمد رحیم هيواد 307.46 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4787.00 GEN
28 L24001069 احمد فهیم بشیر احمد سلطان محمد هيواد 305.76 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4789.00 GEN
29 L24001054 عبدالمتین عبدالحمید عبدالواسع هيواد 305.30 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات M 4771.00 GEN
30 L24009452 محمد کیهان نور الحق بابا خان ليسه مميزک 302.00 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات M 4771.00 GEN
31 L24000526 سید احمد بشیر احمد غلام سخی هيواد 300.66 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات M 4771.00 GEN
32 L24000830 امید یوسف علی محمد اسحق هيواد 300.17 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت هرات) هرات M 4757.00 GEN
33 L24000261 منیره سید آقا سید اسمعیل هيواد 300.03 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات F 4771.00 GEN
34 L24011360 بهاره نظری حاجی عبدالجلیل عبدالحکیم خان خصوصي هيواد 299.69 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات F 4771.00 GEN
35 L24004434 حنیف محمدعلی محمدجواد ذکور سیدمحمدقناد 298.91 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
36 L24010082 ضیاٌ گلاب عادلشاه ذکور مرکز شیندند 298.71 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات M 4771.00 GEN
37 L24004144 وکیل احمد غلام محمد حاجی یارمحمد سلطان غياث الدين غوري 298.65 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
38 L24010863 رومان فریدآقا میرآقا خصوصی پروفیسور سکینه یعقوبی 298.21 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات F 4771.00 GEN
39 L24001158 میوند انگار شیرمحمد یارمحمد هيواد 296.68 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات M 4771.00 GEN
40 L24004570 عبدالرازق الله داد خداداد صلاح الدين سلجوقي 296.38 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات M 4771.00 GEN
41 L24006481 مائده اسدالله غلام نبی خصوصي توحيد 296.02 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات F 4771.00 GEN
42 L24006345 مرجان نامه عبدالقدیر حفیظ الله مهري هروي 295.83 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات F 4771.00 GEN
43 L24000245 بنفشه نامه حاجی سراج الدین محمد عظم هيواد 295.57 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات F 4771.00 GEN
44 L24011366 مریم عبدالواسع عبدالحکیم خصوصي هيواد 295.09 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات F 4771.00 GEN
45 L24010620 سپیده محمدعثمان عبدالستار خصوصي هیواد 294.68 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات هرات F 4771.00 GEN
46 L24000717 سید حسیب احمد رامین سید احمد هيواد 291.68 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
47 L24001026 حبیب الله شیرآقا غلام نبی هيواد 289.41 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4789.00 GEN
48 L24001143 احمد ارشاد عبدالواسع عبدالرسول هيواد 288.23 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4789.00 GEN
49 L24007494 ریحانه محمدعمر شیراحمد ملکه جلالی 287.81 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات F 4773.00 GEN
50 L24000408 عبدالراشد عبدالغفور حبیب الله هيواد 287.22 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
51 L24007722 شایقه فیروزاحمد محمدعمر نسوان سيفي 286.74 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4785.00 GEN
52 L24011296 روح الله عبدالله محمدحلیم خصوصي هيواد 286.71 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4789.00 GEN
53 L24000706 فرهاد عبدالرحیم عالم شاه هيواد 284.99 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4789.00 GEN
54 L24006063 آصفه غلام محمد عبدالرسول سپين ادي 284.70 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4785.00 GEN
55 L24000093 مجیب الرحمن عبدالرحمن حاجی عبدالعلی هيواد 284.14 دیپارتمنت حفاظۀ نباتات (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4778.00 GEN
56 L24000583 میلاد محمد مسعود محمد یوسف هيواد 283.15 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4772.00 GEN
57 L24008403 محمدکاظم عبدالظاهر حاجی عبدالقادر رباط سنگي 283.04 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4776.00 GEN
58 L24011121 دیان محمدقاسم غلام حیدر تجربوی 280.39 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4789.00 GEN
59 L24001008 محمد یونس علی محمد یحیا هيواد 280.01 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4788.00 GEN
60 L24001074 محب الله نظام الدین صدرالدین هيواد 279.83 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4789.00 GEN
61 L24001168 نوید ابوبکر حیدر هيواد 278.96 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4787.00 GEN
62 L24000201 احمد شعیب بشیر احمد حاجی احمد هيواد 278.36 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4772.00 GEN
63 L24007570 آرزو عبدالوهاب عبدالکریم مـــولاناعبدالله هاتفــــي 277.03 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات F 4789.00 GEN
64 L24011169 احمدسهیل عبدالهادی عبدالباقی مـــولاناعبدالله هاتفــــي 276.31 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
65 L24000818 محمد احسان رمضان نجف علی هيواد 276.02 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4789.00 GEN
66 L24011312 ادریس وکیل احمد عبدالصمد سلطان غياث الدين غوري 275.98 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
67 L24000776 راحله سیدعبدالحکیم سیدعبدالوهاب گوهرشاد 275.87 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4785.00 GEN
68 L24000326 رامین رفیع الله امین الله هيواد 274.08 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
69 L24007468 فاطمه جمعه محمدرحیم ملکه جلالی 273.85 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات F 4772.00 GEN
70 L24000650 فریحیا غلام احمد نور احمد هيواد 273.08 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4785.00 GEN
71 L24001121 ارسلان عبدالحق حاجی غلام سخی هيواد 272.58 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
72 L24000366 صهیب قاری عبدالرحمن محمد شاه هيواد 270.41 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات M 4785.00 GEN
73 L24002393 حسیب نادرشاه سعدالدین سرآسيا 270.11 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات M 4785.00 GEN
74 L24000578 محمد شعیب عبدالاحد عبدالحمید هيواد 270.08 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4772.00 GEN
75 L24002434 سارا نثاراحمد نوراحمد نسوان سرآسياب 270.06 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات F 4787.00 GEN
76 L24010921 خوبان حاجی عبدالرحیم حاجی عبدالرحمن گوهرشادبيگم 269.90 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4785.00 GEN
77 L24007457 نوش آفرین محمدحسین محمدحسن نسوان فکری سلجوقی 269.87 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4785.00 GEN
78 L24000834 سودیس محمد رفیق امین الله هيواد 269.81 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
79 L24004324 عبدالوهاب ظهیرالدین شمس الدین سلطان غياث الدين غوري 269.26 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4787.00 GEN
80 L24001041 ولی احمد فرید آقا میرآقا هيواد 268.94 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4788.00 GEN
81 L24001104 مصطفی جلیل احمد حاجی غلام حیدر هيواد 267.72 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات M 4785.00 GEN
82 L24011081 امین الله عبدالحمید غلام رضا ذکور فتح 267.52 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4788.00 GEN
83 L24004412 عبدالواحد شیرحسین علی حسین ذکور سیدمحمدقناد 267.44 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4787.00 GEN
84 L24000995 رحمت الله عزیزالله نبی الله هيواد 266.41 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4773.00 GEN
85 L24000643 فیصل محمد الله بسم الله هيواد 265.06 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت هرات) هرات M 4754.00 GEN
86 L24001058 فرهاد محمد داود حاجی محمد نزیر هيواد 264.82 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4788.00 GEN
87 L24000866 سعیده محمد فرید محمد رحیم هيواد 264.62 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4785.00 GEN
88 L24003202 محمدداود رحمت الله حاجی عبدالرحمن سلطان غياث الدين غوري 264.25 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4766.00 GEN
89 L24011389 محمدکبیر عبدالکریم محمدامین سلطان غياث الدين غوري 264.14 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات M 4785.00 GEN
90 L24000669 مرجان عبدالله غلام محمد هيواد 263.57 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4785.00 GEN
91 L24006365 زهرا سیدمحمد صادق مهري هروي 263.44 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4766.00 GEN
92 L24008655 وکیل احمد محمد ناصر محمد هاشم یادگار 263.37 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4788.00 GEN
93 L24010641 مرسل محمودشاه عبدالخالق محجوبه هروي 261.43 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4785.00 GEN
94 L24001015 نصرت الله عصمت الله حبیب الله هيواد 261.42 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4772.00 GEN
95 L24000369 ضیأالذین شمس الدین غوث الدین هيواد 261.04 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4788.00 GEN
96 L24003890 فایزه حاجی توریالی عبدالرشید نسوان اميرعلي شيرنوائي 260.98 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4785.00 GEN
97 L24000410 عبدالصبور عبدالغنی عبدالظاهر هيواد 260.94 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4772.00 GEN
98 L24000505 یاسمین فضل احمد یار محمد هيواد 260.56 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4767.00 GEN
99 L24000956 امید محمد رفیق عبدالاحد هيواد 260.38 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4774.00 GEN
100 L24001116 مرسل محمدیونس محمدحسین گوهرشاد 260.19 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات F 4788.00 GEN
101 L24000705 نوید حبیب الله محمد اعلم هيواد 260.08 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات M 4786.00 GEN
102 L24000161 احمد توفیق فرید احمد عبدالرشید هيواد 259.90 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4788.00 GEN
103 L24000342 جمشید بشیر احمد حاجی عبدالرحمن هيواد 259.54 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات M 4785.00 GEN
104 L24011346 بهروز وکیل احمد حاجی غلام سرور خصوصي هيواد 259.40 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4772.00 GEN
105 L24003783 آرین دخت حبیب الرحمن دوست محمد نسوان اميرعلي شيرنوائي 259.28 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4767.00 GEN
106 L24000365 سحر نامه صدیق احمد مولوی ولی محمد هيواد 258.57 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4785.00 GEN
107 L24000524 سید مصطفی سید عبدالسمیع عبدالله هيواد 258.56 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4773.00 GEN
108 L24011814 پروین احمدضیاء عبدالقیوم مهري هروي 258.53 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4786.00 GEN
109 L24000959 راتب عبدالرحیم عبدالرحمن هيواد 258.23 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4773.00 GEN
110 L24011010 محراب الدین سیف الدین سلطان محمد ذکورسیفی 257.71 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4787.00 GEN
111 L24000117 منیب الله حبیب الله غوث الدین هيواد 257.19 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات M 4786.00 GEN
112 L24006096 نسیبه عبدالغفار نظام سپين ادي 256.76 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4786.00 GEN
113 L24004186 عارف ذاکر سلطان محمد سلطان غياث الدين غوري 256.40 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4772.00 GEN
114 L24000348 زینب سید محمود سیدفخرالدین هيواد 256.27 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4786.00 GEN
115 L24011224 محمدمهدی محمدطاهر عبدالقادر مـــولاناعبدالله هاتفــــي 256.21 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات M 4787.00 GEN
116 L24000254 فریحه نجیب الله حاجی عزیز الله هيواد 255.86 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات F 4788.00 GEN
117 L24000901 جلیل احمد محمد امیر محمد عظیم هيواد 255.65 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4774.00 GEN
118 L24000322 المیرا رحمت الله محمد قربان هيواد 255.52 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4785.00 GEN
119 L24007670 آصفه عزیزاحمد ضیاءاحمد نسوان اميرعلي شيرنوائي 254.18 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4786.00 GEN
120 L24000235 فرحان محمد داود میر احمد هيواد 253.30 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
121 L24000792 محمد حامد محمد ناصر محمد نعیم هيواد 252.99 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4773.00 GEN
122 L24010188 محمدهارون محمدمبین نظرمحمد ذکوراميرعلي شيرنوائي 251.87 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
123 L24001153 رحمت الله عبدالکریم گل حیدر هيواد 251.78 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4772.00 GEN
124 L24004582 عنایت الله حفیظ الله ملارسول صلاح الدين سلجوقي 251.15 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4773.00 GEN
125 L24000557 عهدیه محمدنذیر محمدکریم گوهرشاد 249.35 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات هرات F 4787.00 GEN
126 L24000699 سید مجیب سید محبوب سید عبدالرحیم هيواد 249.31 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4774.00 GEN
127 L24000991 مسیح الله حمیدالله حبیب الله هيواد 249.13 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
128 L24003238 محمدعارف محمدظاهر شیرمحمد سلطان غياث الدين غوري 248.91 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
129 L24011060 میرعبیدالله میرعبدالرحیم میرعبدالله خواجه محمد تاکي 248.63 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4773.00 GEN
130 L24010081 عبدالله عبدالحمید قایم ذکور مرکز شیندند 248.05 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات M 4786.00 GEN
131 L24000988 مجتبی میرویس محمد یحیی هيواد 247.76 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات M 4786.00 GEN
132 L24000516 خواجه محمد جنید خواجه فهیم الدین خواجه فرید الدین هيواد 247.20 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات M 4786.00 GEN
133 L24000379 عبدالمنان عبدالسلام عبدالغفور هيواد 246.70 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4774.00 GEN
134 L24000328 رحمن بسم الله شهنواز هيواد 246.37 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت هرات) هرات M 4765.00 GEN
135 L24002838 فرشته عبدالمنان عبدالرحیم قواي 4 زرهدار 246.18 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4769.00 GEN
136 L24010023 احسان الله میر احمد عبدالظاهر واعظ کاشفي 245.48 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
137 L24000712 محمد حارث غلام احمد محمد عیسی هيواد 245.48 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
138 L24008129 سکینه امیرخان نادرعلی نسوان جبرئیل 245.42 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت هرات) هرات F 4755.00 GEN
139 L24011222 مسعود سراج الدین حاجی شمس الدین مـــولاناعبدالله هاتفــــي 245.18 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
140 L24000140 الیاس نصیراحمد گل احمد هيواد 241.77 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
141 L24000334 شاه محمود شاه محمد احمد هيواد 241.46 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
142 L24003821 نوریه جمال ناصر حاجی یارمحمد نسوان اميرعلي شيرنوائي 241.30 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4786.00 GEN
143 L24006764 سعادت میرمحمد میراسحق مهري هروي 241.28 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات هرات F 4786.00 GEN
144 L24011411 محمدالیاس عزیزاحمد نوراحمد سلطان غياث الدين غوري 241.23 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت هرات) هرات M 4759.00 GEN
145 L24001036 محمد ادریس زلمی محمد انور هيواد 240.93 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4767.00 GEN
146 L24004449 عزیزاحمد بصیراحمد الیاس صلاح الدين سلجوقي 240.90 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4769.00 GEN
147 L24000130 محمد غلام حضرت غلام سخی هيواد 240.86 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4773.00 GEN
148 L24000232 فریدون هلال الدین جمال الدین هيواد 240.62 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4773.00 GEN
149 L24001033 شبنم ندیم محمدیونس ندیم عبدال محمد گوهرشاد 240.23 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات F 4774.00 GEN
150 L24011283 سیدعبدالقدیر سیدیحیی سیدمقدس سلطان غياث الدين غوري 240.05 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
151 L24009405 بهناز محمد فضل احمد پل رنگينه 239.47 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات F 4774.00 GEN
152 L24012257 احمدرائق نظام الدین شهاب الدین عبدالعلی شاه توخی 239.37 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4774.00 GEN
153 L24004135 احمدیاسر وزیراحمد غلام نبی سلطان غياث الدين غوري 239.27 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4767.00 GEN
154 L24000876 پریسا نور احمد رمضان هيواد 238.79 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4767.00 GEN
155 L24003280 محمدالله خادم حسین محمدنسیم ذکورجبرئيل 238.38 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت هرات) هرات M 4763.00 GEN
156 L24000080 میترا محمد اسماعیل محمد قاسم هيواد 237.68 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4767.00 GEN
157 L24000618 محمد هارون عبدالقیوم حاجی عبدالسلام هيواد 237.22 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4774.00 GEN
158 L24004188 زلمی نورگل اسرائیل سلطان غياث الدين غوري 236.81 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات هرات M 4774.00 GEN
159 L24005036 عبدالحق سراج الدین جلال الدین ذکورتجربوی 235.59 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4767.00 GEN
160 L24006297 هدی درویش احمد حاجی فضل احمد مهري هروي 227.76 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4768.00 GEN
161 L24000285 منا غلام محمود غلام جیلانی هيواد 225.80 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4767.00 GEN
162 L24000732 محمد فرهاد عبدالغفار عبدالجبار هيواد 225.38 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
163 L24000766 محمد مهدی عبدالعزیز عبدالقیوم هيواد 223.23 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4767.00 GEN
164 L24007495 صدف محمدعارف عبدالقادر مـــولاناعبدالله هاتفــــي 222.56 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات F 4777.00 GEN
165 L24000744 وحید احمد وکیل احمد کمال الدین هيواد 221.19 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4776.00 GEN
166 L24002943 احسان الله حمیدالله ورقه خان افغان ترک 221.18 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
167 L24010713 غلام رسول لعل محمد نورمحمد صلاح الدين سلجوقي 217.92 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
168 L24002807 هایده فریداحمد سیداحمد سردارمحمد داودخان شهيد 215.56 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات F 4768.00 GEN
169 L24009621 سهیلا محمدنذیر پادشاه خان گوهرشادبيگم 213.73 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات F 4779.00 GEN
170 L24008200 سدره سیدگل شهنواز نسوان حوض کرباس 213.19 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات F 4779.00 GEN
171 L24000927 فرهاد ضیاٌ الدین غوث الدین ذکورنصرت 211.76 دیپارتمنت میکاترونیک (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات هرات M 4768.00 GEN
172 L24000272 دنیا راز محمد حاجی نظر محمد هيواد 209.69 دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات F 4783.00 GEN
173 L24000330 شهرام بشیراحمد عبدالحی هيواد 209.56 دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4783.00 GEN
174 L24011069 آرش اخترمحمد پیرمحمد خصوصی بهاردانش 207.59 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4779.00 GEN
175 L24000888 وکیل احمد الحاج خدایرحم الله داد هيواد 206.69 دیپارتمنت حفاظۀ نباتات (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4778.00 GEN
176 L24011608 کریمه عبدالکریم عبدالله خان پايان محله 199.45 دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات F 4783.00 GEN
177 L24004625 سهیل جلیل احمد عطامحمد صلاح الدين سلجوقي 188.52 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4775.00 GEN
178 L24007263 مسعود عبدالرسول عبدالغنی ذکور امیرشاهی 187.67 دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4783.00 GEN
179 L24012289 سیدامیرحسین سیدجعفر سیدانور خصوصي حضرت امام جعفر صادق 185.08 دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4783.00 GEN
180 L24011866 صهیب عبدالله عبدالغنی ابومنصورعلي 184.59 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4779.00 GEN
181 L24000222 مریم حاجی فرهاد غلام محمد هيواد 182.76 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات F 4776.00 GEN
182 L24009345 علی سینا عبدالواحد غلام حیدر خصوصی رسالت 2 179.42 دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4783.00 GEN
183 L24004182 بصیراحمد عبدالصمد عبدالکریم سلطان غياث الدين غوري 179.04 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4777.00 GEN
184 L24004432 حسین محمدیاسین عبدالحکیم ذکور سیدمحمدقناد 178.19 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4779.00 GEN
185 L24001579 نفیسه نادر شاه سیف الدین نسوان منگوان 177.44 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات F 4779.00 GEN
186 L24009617 سپوژمی لطف الله حفیظ الله گوهرشادبيگم 175.45 دیپارتمنت خاکشناسی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات F 4781.00 GEN
187 L24007233 عبدالرزاق عبدالرحیم محمدصدیق خواجه محمدتاکي 175.36 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4779.00 GEN
188 L24002967 ابراهیم محمداسماعیل محمدابراهیم اميرعليشيرنوايي 175.14 دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4783.00 GEN
189 L24007226 محمدرفیق محمدعارف محمدشریف خواجه محمدتاکي 169.24 دیپارتمنت حفاظۀ نباتات (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4778.00 GEN
190 L24010049 نثار احمد عبدالصمد قادر واعظ کاشفي 169.20 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4777.00 GEN
191 L24007499 میناء فراح الدین حبیب الله مـــولاناعبدالله هاتفــــي 161.77 پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت هرات) هرات F 4761.00 GEN
192 L24000843 سعیده غلام سرور فقیر احمد هيواد 158.44 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات F 4776.00 GEN
193 L24007247 زبیر زلمی خواجه عبدالرزاق خواجه محمدتاکي 157.74 دیپارتمنت حفاظۀ نباتات (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات M 4778.00 GEN
194 L24002650 زهرا خانعلی احمدعلی شپي جامي 154.19 پوهنځی زراعت پوهنتون کابل (مخصوص ولایت هرات) هرات F 4758.00 GEN
195 L24000827 سمیرا محمدداود عبدالروف گوهرشاد 152.40 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات F 4777.00 GEN
196 L24009099 تمنا حاجی عبدالطیف حاجی عبدالکریم محجوبه هروي 152.20 دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی (مخصوص ولایت هرات) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات هرات F 4782.00 GEN