شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L20002429 مولوده عبدالسلام حق بیردی گوهرشاد بیگم 298.15 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت جوزجان) جوزجان F 5216.00 GEN
2 L20000876 محمدعمر شفیع الله دوست محمد ابن يمين 291.05 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت جوزجان) جوزجان M 5217.00 GEN
3 L20001846 سیدمعروف سیدمحمد شاه سعید الحاج عبدالرشيد دوستم 289.47 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ جوزجان M 5236.00 GEN
4 L20001384 امید نجیب الله غلام رسول ذکورینکی اریخ 287.02 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ جوزجان M 5235.00 GEN
5 L20003781 احمدپرویز عبدالغفور محمدانور غلام سرورشهيد 285.15 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ جوزجان M 5235.00 GEN
6 L20001035 انعام الله اسماعیل بابه رحیم ذکورجرقدوق 282.70 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ جوزجان M 5235.00 GEN
7 L20000118 ذکیه آغامحمد حاجی کوهصاف نسوان نمبردوم 277.07 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ جوزجان F 5235.00 GEN
8 L20002184 ظهیرالدین گلاب الدین عبدالخلیل ذکورشبرغان 276.69 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت جوزجان) جوزجان M 5212.00 GEN
9 L20002185 عبدالقدوس خدای نظر رجب ذکورشبرغان 274.93 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت جوزجان) جوزجان M 5197.00 GEN
10 L20002093 سیدحکمت الله سیدحبیب الله سیدامین الله قزانچي بابا 267.90 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ جوزجان M 5219.00 GEN
11 L20000348 احمدراشد نذیراحمد عبدالاحمد عربخانه 266.98 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ جوزجان M 5238.00 GEN
12 L20003690 محمدشریف محمدولی محمدصفر ذکور آقچه 264.43 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ جوزجان M 5236.00 GEN
13 L20000580 مریم نعمت الله عثمان قل افغان ترک جوزجان 261.72 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ جوزجان F 5221.00 GEN
14 L20001955 رازق توریالی خدایار ذکورشبرغان 259.25 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ جوزجان M 5223.00 GEN
15 L20003973 عبدالوکیل عبدالرسول عبدالستار ابن يمين 253.42 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ جوزجان M 5219.00 GEN
16 L20002801 فیروز محمدامین محمداکبر گوهرشاد بیگم 244.66 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ جوزجان M 5238.00 GEN
17 L20001347 خسرو میرحمزه دوست محمد ابن يمين 237.33 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ جوزجان M 5236.00 GEN
18 L20002841 ارسلان رحمت الله عبدالخالق گوهرشاد بیگم 236.67 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ جوزجان M 5223.00 GEN
19 L20002826 ادریس رفیع الله سیدمحمد گوهرشاد بیگم 233.79 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ جوزجان M 5238.00 GEN
20 L20003686 شفیق الله حمیدالله محمدعمر ذکور آقچه 226.69 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ جوزجان M 5237.00 GEN
21 L20003012 عبدالله محمدیوسف الیاس ذکور آقچه 225.58 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ جوزجان M 5219.00 GEN
22 L20000103 محمدمنصور محمدمنیر چهاریارقل مولانااذنب شبرغاني 225.31 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ جوزجان M 5224.00 GEN
23 L20002452 سارا فضل الحق عبدالله گوهرشاد بیگم 216.40 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ جوزجان F 5237.00 GEN
24 L20003027 محمداحسان محمدابراهیم پیغام ذکور آقچه 216.22 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ جوزجان M 5219.00 GEN
25 L20002964 فره ناز محمدموبین محمدنعیم میرويس مينه 214.72 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ جوزجان F 5223.00 GEN
26 L20002269 سبرینأ غلام محمد میرافضل قزانچي بابا 211.56 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ جوزجان F 5237.00 GEN
27 L20003626 محمدناصر محمدآصف بسم الله شيشه خانه 205.51 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ جوزجان M 5238.00 GEN
28 L20001062 محمدهارون عبیدالحق محمدهاشم ابن يمين 201.67 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت جوزجان) جوزجان M 5215.00 GEN
29 L20003033 احمدجواد عبدالقدیر رحمت ذکور آقچه 200.32 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ جوزجان M 5233.00 GEN
30 L20003031 محمدهارون محمد داود محمداحسان خان ذکور آقچه 196.03 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ جوزجان M 5224.00 GEN
31 L20002250 نگینه محمدقیوم محمدامین نسوان نمبردو آقچه 185.53 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ جوزجان F 5238.00 GEN
32 L20002084 فیروز غلام ایشان خانجان قزانچي بابا 184.13 دیپارتمنت علوم خاکشناسی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ جوزجان M 5227.00 GEN
33 L20002383 سمیرا غلام نبی حیدر قزانچي بابا 182.78 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ جوزجان F 5232.00 GEN
34 L20003956 بهیر عتیق الله محمدانور ابن يمين 180.66 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت جوزجان) جوزجان M 5199.00 GEN
35 L20003196 میرآغا عبدالسمیع عبدالسلام میرويس مينه 179.45 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ جوزجان M 5221.00 GEN
36 L20003795 حشمت الله محمداشرف فقیرمحمد الحاج عبدالرشيد دوستم 178.69 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت جوزجان) جوزجان M 5196.00 GEN
37 L20001629 رویا محمدعمر دولت مراد خديجه جوزجاني 169.86 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ جوزجان F 5233.00 GEN
38 L20003765 فاطمه نورالدین محمدی قزانچي بابا 167.73 دیپارتمنت جنگلات و باغداری (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ جوزجان F 5226.00 GEN
39 L20000494 فاطمه محمدطاهر میرزاخان محمدیوسف "اسحق زی " شهید 166.88 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ جوزجان F 5232.00 GEN
40 L20001177 سمیع الله بابه یار اوده خان ذکورجنگل آريغ 166.87 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ جوزجان M 5228.00 GEN
41 L20000645 نوید امان الله سردار زراعت 165.12 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت جوزجان) جوزجان M 5198.00 GEN
42 L20003024 محمدیعقوب محمدابراهیم پیغام ذکور آقچه 164.18 پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت جوزجان) جوزجان M 5214.00 GEN
43 L20003587 تمنا گلستان حاجی عطاوالله گوهرشاد بیگم 162.67 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ جوزجان F 5221.00 GEN
44 L20003173 حشمت الله حیت مراد خواجه مراد فرزام شهيد 159.36 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ جوزجان M 5232.00 GEN
45 L20001836 عبدالله عزیزالله عبدالوهاب غلام سرورشهيد 159.23 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ جوزجان M 5224.00 GEN
46 L20001942 سیدنسیم سیدیعقوب سیدموسی الحاج عبدالرشيد دوستم 157.89 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ جوزجان M 5229.00 GEN
47 L20003657 عزت الله محمدقل خالی ذکورخواجه دو کوه 156.59 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ جوزجان M 5234.00 GEN
48 L20003912 عاصیه محمدافضل محمدنعیم نسوان مغل هلقاني 156.24 پوهنځی زراعت پوهنتون کابل (مخصوص ولایت جوزجان) جوزجان F 5211.00 GEN
49 L20001591 سمیرا ظاهرشاه خالق شاه خديجه جوزجاني 154.34 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ جوزجان F 5232.00 GEN
50 L20003766 خالده سیداسحاق موسی قزانچي بابا 152.12 دیپارتمنت جنگلات و باغداری (مخصوص ولایت جوزجان) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ جوزجان F 5226.00 GEN