شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 1162 L05002479 جاوید محمدعارف حاجی محمدگل ذکور محمود راقي 307.45 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت کاپیسا) کاپيسا M 5464.00 GEN
2 1242 L05003133 محمدفیصل محمدملنگ ملاجان غازي ميرمسجدي 306.71 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5465.00 GEN
3 1379 L05000776 محمدیاسر محمددین عزت خان غازي ميرمسجدي 305.02 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت کاپیسا) کاپيسا M 5463.00 GEN
4 1461 L05002846 نثاراحمد خواجه سردارآغا خواجه یحی مولوي جلال الدين شهيد 303.87 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5465.00 GEN
5 2492 L05003616 مشرف مقصود محمدعزیز بــــــولغين 292.94 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت کاپیسا) کاپيسا M 5458.00 GEN
6 3166 L05002603 عبدالحکیم عبدالحلیم عبدالجلیل نیک محمد شهید 287.19 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5465.00 GEN
7 3269 L05002521 محمدصمیم محمدقاسم وزیرخان حافظ عبدالمجيد 286.41 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5465.00 GEN
8 3704 L05003516 مروه نورآغا جمال الدین نسوان عبدالغفور غفوری 283.36 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5465.00 GEN
9 4210 L05001223 نویده مرزامحمد خان محمد نسوان خمزرگر 279.59 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا F 5465.00 GEN
10 4494 L05001832 محمداقبال عبدالسبحان عبدالجبار حافظ عبدالمجيد 277.74 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5465.00 GEN
11 4753 L05003726 احمدضیا محمدنبی محمدعیسی نصرت الله شهید 275.88 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان کاپيسا M 5477.00 GEN
12 5595 L05002609 احمدضیا صحبت خان سردارخان مولوي فيض محمد شهيد 270.55 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت کاپیسا) کاپيسا M 5462.00 GEN
13 7395 L05002540 شاهین عبدالوهاب عبدالله حافظ عبدالمجيد 261.23 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کاپیسا) کاپيسا M 5456.00 GEN
14 7397 L05000139 صفی احمد ذلگی عبدالظاهر ذکور محمود راقي 261.22 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کاپیسا) کاپيسا M 5455.00 GEN
15 8376 L05002537 نقیب الله عبدالحفیظ عبدالقدیر مولوي فيض محمد شهيد 257.04 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5466.00 GEN
16 10489 L05000377 امیرحسین عبدالبصیر حاجی محمدنعیم خان غازي ميرمسجدي 248.48 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5466.00 GEN
17 12708 L05000505 سیداجمل سیدعالم محمدعلم ذکورهروکی 241.09 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5466.00 GEN
18 12908 L05003182 بی بی عالیزه عبدالمالک محمدعیسی نسوان جمال آغه 240.54 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی کاپيسا F 5472.00 GEN
19 15992 L05002509 محمدشایق محمدانور محمدایوب دگروال عبدالغفار شهید 231.74 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5471.00 GEN
20 16061 L05002552 رحمت الله دولت محمد آقامحمد انجنیری عزیزالرحمن شهید 231.54 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5468.00 GEN
21 16639 L05001129 الفت الله روح الله عبدالجلیل محمد عمر شهيد 230.06 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5468.00 GEN
22 19506 L05003180 مسیحه شیرین آغا محمدنبی نسوان جمال آغه 223.50 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا F 5466.00 GEN
23 20634 L05003846 رضاشاه ملنگ سیدآغاجان حفیظ الله شهید 221.20 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5468.00 GEN
24 20678 L05003637 صدیقه پیرمحمد خیرمحمد نسوان اشترگرام 221.11 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان کاپيسا F 5476.00 GEN
25 21333 L05003283 محسن رحمت الله طالب جان ذکورهروکی 219.90 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان کاپيسا M 5477.00 GEN
26 21857 L05002893 حامد محراب الدین نصرت شاه غازي ميرمسجدي 218.75 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5468.00 GEN
27 21861 L05003632 عادله عبدالمقصود محمدامان نسوان اشترگرام 218.75 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی کاپيسا F 5472.00 GEN
28 23756 L05003569 شایسته محمدعالم عزیزاحمد نسوان اشترگرام 215.48 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی کاپيسا F 5469.00 GEN
29 23775 L05000548 خوشحال قندآغا سلطان عبدالمبين شهيد 215.45 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5472.00 GEN
30 24738 L05000750 راشد مایل آغا سخی داد ذکور محمود راقي 213.88 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5471.00 GEN
31 27341 L05000371 میوند محمدرحیم بابه شیرین غازي ميرمسجدي 210.04 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5472.00 GEN
32 27499 L05000648 محمدعمران محمدآجان محمد نعیم ذکور محمود راقي 209.85 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5471.00 GEN
33 29463 L05003599 زمرآغا محمدانور محمدصدیق انستیتوت معاون انجنری کاپیسا 207.16 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5467.00 GEN
34 31899 L05003614 محمدعالم فدامحمد فقیراحمد بــــــولغين 204.27 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان کاپيسا M 5476.00 GEN
35 33348 L05003044 احمدسهیل وحیدآغا احمدشاه محمد انور شهيد 202.61 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5471.00 GEN
36 37903 L05003157 مهدی نجیب الله امین الله غازي ميرمسجدي 198.01 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان کاپيسا M 5476.00 GEN
37 50944 L05002071 ابرار نوشیروان عبدالسلام حیات الله شهید 188.28 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5474.00 GEN
38 52795 L05002422 برادرگل نصرت خان عبدالله جان نصرت الله شهيد 187.23 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5469.00 GEN
39 54392 L05003403 ذبیح الله خواجه شیرین آغا خواجه غلام سخی محمدطاهرشهید 186.21 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5473.00 GEN
40 54475 L05000254 رامین محمد عارف عبدالوکیل حضرت مصعب رض 186.16 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کاپیسا) کاپيسا M 5453.00 GEN
41 58549 L05003822 سمیع الله نورآقا سلطان محمد ضيا الحق شهيد 184.07 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5467.00 GEN
42 70695 L05002908 خواجه عبدالقهار خواجه محمدنادر خواجه محمدصدیق عنایت الله شهید 178.55 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان کاپيسا M 5477.00 GEN
43 75077 L05002690 عایشه محمدقاسم شهبازخان نسوان ياسين زائئ 176.85 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کاپیسا) کاپيسا F 5454.00 GEN
44 76638 L05000752 صلاح الدین شاه مقصود مرزامحمدعلم غازي ميرمسجدي 176.22 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5474.00 GEN
45 76766 L05000063 محمد هارون محمداشرف غلام حضرت عبدالمبين شهيد 176.15 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5469.00 GEN
46 77328 L05000774 رومل غلام سخی محمدرحیم غازي ميرمسجدي 175.87 پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت کاپیسا) کاپيسا M 5459.00 GEN
47 86703 L05002099 میرولی خان آغا میرمحمدشاه تخنيکي ومسلکي حصه دوم کوهستان 172.55 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5467.00 GEN
48 90318 L05000461 رضوان سیدآقا شیرآقا غازي ميرمسجدي 171.50 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5475.00 GEN
49 90361 L05002075 حزب الله گل زمان ولی محمد حیات الله شهید 171.48 پوهنځی زراعت پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کاپیسا) کاپيسا M 5457.00 GEN
50 98231 L05000411 لایق محمودجان خواجه محمد رحمان خيل 168.83 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5469.00 GEN
51 102325 L05002188 رامین محمدفاضل سلطان محمد مولوي فيض محمد شهيد 167.82 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5475.00 GEN
52 107403 L05003655 انوشه غلام ربانی غلام سخی نسوان خمزرگر 166.30 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی کاپيسا F 5474.00 GEN
53 114120 L05003591 فرهاد فهیم بسم الله انستیتوت معاون انجنری کاپیسا 164.37 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5467.00 GEN
54 123556 L05003640 نازیه عبدالاحد الله یار نسوان اشترگرام 161.59 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی کاپيسا F 5475.00 GEN
55 129076 L05000732 ناصر حبیب الرحمن عبدالقدیر ذکور محمود راقي 160.00 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5473.00 GEN
56 131531 L05002072 جاوید پیرمحمد امیرمحمد ضياالحق شهيد 159.49 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت کاپیسا) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی کاپيسا M 5473.00 GEN