شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L12001942 ضیاءالحق عبدالستار محمدابراهیم کبيرستوری 307.06 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت کنر) کنر M 3895.00 GEN
2 L12002029 عبدالواجد عبدالاحد عبدالغنی کبيرستوری 284.02 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت کنر) کنر M 3896.00 GEN
3 L12001947 عزیزالله ماهرالله ناصرخان کبيرستوری 252.09 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کنر) کنر M 3885.00 GEN
4 L12001800 ضیاالرحمن عطاالله محمداخان شهيدمعلم سليم خان 217.77 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت کنر) کنر M 3891.00 GEN
5 L12001204 قیام الدین شیرافضل ریدی گل لچي 194.10 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کنر) کنر M 3888.00 GEN
6 L12003079 عبدالله دین محمد محمدعمر عمراخان 192.81 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کنر) کنر M 3886.00 GEN
7 L12003682 مطیع الله حبیب الله وکیل عمراخان 172.51 پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت کنر) کنر M 3892.00 GEN
8 L12003444 نصیراحمد محمدعارف محمدامین نورگل مزارلیسه 172.02 پوهنځی زراعت پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کنر) کنر M 3889.00 GEN
9 L12001538 ریاض الله تلاوت خان گل زاده صنايع مسلکي 169.42 پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت کنر) کنر M 3893.00 GEN
10 L12003425 نثاراحمد میرویس غلام جان کوټکی 302.64 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
11 L12003426 شاهدالله منگل اسم خان کوټکی 286.81 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
12 L12003404 حفیظ الله صدیق الله حاجی محمدجانخان نرنگ 281.87 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
13 L12003440 احسان الله محمدنعیم غازی نورگل مزارلیسه 274.75 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
14 L12002475 یحیی سخی جان شهسوار بارکندی 263.04 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
15 L12002027 امین الله احمدخلیل لعل محمد کبيرستوری 262.13 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
16 L12002477 جهانزیب محمدعمر حضرت علی بارکندی 261.53 د (ننگرهار) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3927.00 GEN
17 L12001876 انصارالله عبدالاحد غلام رسول خان جمعیت لیسه 260.55 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3897.00 GEN
18 L12001949 امین الله فضل رحمن حاجی سیدالرحمن کبيرستوری 260.36 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3897.00 GEN
19 L12002025 عبدالمنان عبدالروف عبدالغنی کبيرستوری 253.10 د (ننگرهار) پوهنتون د (کمپیوتر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي ټکنالوژي ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3917.00 GEN
20 L12002007 عبدالفتاح مجیب الرحمن محمدافضل کبيرستوری 248.57 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3897.00 GEN
21 L12000874 شریف الله حشمت الله مولوی فقیرالله جمعیت لیسه 247.72 د (ننگرهار) پوهنتون د (کمپیوتر ساینس) پوهنځۍ د (سافټ وېرانجنیري ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3915.00 GEN
22 L12002033 ضیاءالرحمن بهادرخان محمدجان کبيرستوری 246.83 د (ننگرهار) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (د تشبثاتو اداره او منجمنټ (BBA) ( کنړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3914.00 GEN
23 L12000836 عبدالفتاح عبدالاحد غلام رسول خان جمعیت لیسه 245.73 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3897.00 GEN
24 L12001941 غفران عبیدالله محمدرازق کبيرستوری 239.31 د (ننگرهار) پوهنتون د (کمپیوتر ساینس) پوهنځۍ د (سافټ وېرانجنیري ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3915.00 GEN
25 L12003402 هلال عبدالصمد مدار نرنگ 231.28 د (ننگرهار) پوهنتون د (کمپیوتر ساینس) پوهنځۍ د (سافټ وېرانجنیري ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3915.00 GEN
26 L12003366 اسحاق سیدپاچا محمدرزاق بارکندی 230.93 د (ننگرهار) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (اداره او ډیپلوماسي ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3926.00 GEN
27 L12001263 عزت الله نعمت الله سیدالرحمن دمونی هلکانو لیسه 223.35 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3897.00 GEN
28 L12001943 احمدرشاد احمدجاوید لعل محمدخان کبيرستوری 221.60 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (سیول (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3897.00 GEN
29 L12003662 رضوان الله صادق الله عبدالروف عمراخان 220.80 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3898.00 GEN
30 L12001906 صدام حسین محمدگل حاجی انحًرگل جمعیت لیسه 220.05 د (ننگرهار) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (قضا او څارنوالی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3925.00 GEN
31 L12002608 زید کچی عبدالمنان څاکی ډاک لیسه 218.37 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3898.00 GEN
32 L12001903 روستم محمدنبی سردار جمعیت لیسه 217.09 د (ننگرهار) پوهنتون د (کمپیوتر ساینس) پوهنځۍ د (سافټ وېرانجنیري ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3915.00 GEN
33 L12001216 زاهدالله محمدانشاه سیداحمدشاه لچي 216.29 د (ننگرهار) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (قضا او څارنوالی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3925.00 GEN
34 L12000366 محمدیاسین قاری محمدامین محمدصدین وټه پور 215.93 د (ننگرهار) پوهنتون د (کمپیوتر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي ټکنالوژي ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3917.00 GEN
35 L12000050 عباس نجیب الله حضرت محمد سرکانوزراعت مسلکی لیسه 213.32 د (ننگرهار) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (قضا او څارنوالی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3925.00 GEN
36 L12001932 وجیح الله دل اغا گل دین کبيرستوری 213.09 د (ننگرهار) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (قضا او څارنوالی ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3925.00 GEN
37 L12003325 هلال علی محمد عبدالرحمن باب الجهاد 213.08 د (ننگرهار) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (د تشبثاتو اداره او منجمنټ (BBA) ( کنړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3914.00 GEN
38 L12000828 نثاراحمد مجاهدخان عبدالرازق جمعیت لیسه 212.53 د (ننگرهار) پوهنتون د (کمپیوتر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي ټکنالوژي ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3917.00 GEN
39 L12000981 حسینه ملنگ شکرالدین څوکۍ نجونو لیسه 209.02 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر F 3898.00 GEN
40 L12003764 یحی محمدولی سیدعمر عمراخان 208.03 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري(کنړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3899.00 GEN
41 L12002010 حضرت الله محمدیعقوب غلام ربانی کبيرستوری 206.87 د (ننگرهار) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (مالي او بانکي چارې ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3913.00 GEN
42 L12002532 نصرالله عبدالرحمن محمدهاشم بارکندی 206.59 د (ننگرهار) پوهنتون د (کمپیوتر ساینس) پوهنځۍ د (معلوماتي ټکنالوژي ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3917.00 GEN
43 L12003086 حقمل ایمل امیرمحمد عمراخان 206.42 د (ننگرهار) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (سوداګري ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3912.00 GEN
44 L12001296 سیدرحیم گل رسول غفور دمونی هلکانو لیسه 203.48 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (مهندسی (کونړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3898.00 GEN
45 L12001891 ماهرالله عبدالخلیل سیدفقیر جمعیت لیسه 198.85 د (ننگرهار) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (د تشبثاتو اداره او منجمنټ (BBA) ( کنړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3914.00 GEN
46 L12002093 عبدالرشید نظرمحمد فقیرمحمد ننگلام 193.72 د (ننگرهار) پوهنتون د (کمپیوتر ساینس) پوهنځۍ د ( معلوماتي سیستمونه ( کنړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3916.00 GEN
47 L12001982 جمیع الله محیب الله حبیب الله کبيرستوری 191.32 د (ننگرهار) پوهنتون د (کمپیوتر ساینس) پوهنځۍ د ( معلوماتي سیستمونه ( کنړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3916.00 GEN
48 L12001778 فرمان الله ادم خان فتح خان پلوڅوناو 189.62 د (ننگرهار) پوهنتون د (کرنه) پوهنځۍ د (اگرانومي ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3921.00 GEN
49 L12003247 صلاح الدین گل اغا سلطان جان شامکار 188.74 د (ننگرهار) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (اداره او ډیپلوماسي ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3926.00 GEN
50 L12003069 محمداقبال محمدسراج حاجی سیداجان عمراخان 188.13 د (ننگرهار) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (اداره او ډیپلوماسي ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3926.00 GEN
51 L12001500 عبیدالله فرمان الله رحمت الله دندونو 187.69 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري(کنړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3899.00 GEN
52 L12001498 توفیق الله رضوان الله رحمت الله دندونو 181.17 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري(کنړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3899.00 GEN
53 L12003084 هلمند لالا گل حضرت محمد عمراخان 180.73 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري(کنړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3899.00 GEN
54 L12003205 خبیب نجیب الله محمدگل عمراخان 180.48 د (ننگرهار) پوهنتون د (حقوق او سیاسي علوم) پوهنځۍ د (اداره او ډیپلوماسي ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3926.00 GEN
55 L12003793 اصف الله نورشال خان نورمحمد سرکانوزراعت مسلکی لیسه 178.69 د (ننگرهار) پوهنتون د (کرنه) پوهنځۍ د (حیواني علوم ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3919.00 GEN
56 L12002938 شاکرالله رحمن سید گل سید عمراخان 175.42 د (ننگرهار) پوهنتون د (کمپیوتر ساینس) پوهنځۍ د ( معلوماتي سیستمونه ( کنړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3916.00 GEN
57 L12003334 بیان الله گل حضرت رحمت خان لچي 175.07 د (ننگرهار) پوهنتون د (کرنه) پوهنځۍ د (نباتساتنه ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3918.00 GEN
58 L12001834 رائیدالله محمدیوسف سیدمحمد مناگي 172.98 د (ننگرهار) پوهنتون د (کرنه) پوهنځۍ د (کرنیزاقتصاد او پراختیا ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3923.00 GEN
59 L12003769 زبیر محمدیار اخنزاده عمراخان 169.87 د (ننگرهار) پوهنتون د (انجنیری) پوهنځۍ د (د اوبو سرچینو او چاپیریال ساتنې انجنیري(کنړ ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3899.00 GEN
60 L12003761 احمدیما محمدرحیم نعمت الله عمراخان 168.23 د (ننگرهار) پوهنتون د (کرنه) پوهنځۍ د (اگرانومي ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3921.00 GEN
61 L12001665 ذبیح الله عصمت الله صاحب رسول گړنگل 166.08 د (ننگرهار) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (مالي او بانکي چارې ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3913.00 GEN
62 L12001937 ضیاءالله نجیب الله دوست محمد کبيرستوری 163.15 د (ننگرهار) پوهنتون د (کمپیوتر ساینس) پوهنځۍ د ( معلوماتي سیستمونه ( کنړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3916.00 GEN
63 L12001512 عثمان سمیع الله فضل الرحمن دندونو 161.93 د (ننگرهار) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (سوداګري ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3912.00 GEN
64 L12003559 انتظار مسافرخان حضرت حبیب مروری ذکور لیسه 159.87 د (ننگرهار) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (سوداګري ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3912.00 GEN
65 L12001569 خالد شمس الاسلام سیدالرحمن مسلکی زراعت مروری 159.57 د (ننگرهار) پوهنتون د (کرنه) پوهنځۍ د (هارتیکلچر (بڼوالي) ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3922.00 GEN
66 L12001577 شهاب الدین گل احمد شایسته خان مسلکی زراعت مروری 159.14 د (ننگرهار) پوهنتون د (اقتصاد) پوهنځۍ د (ملي اقتصاد ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3911.00 GEN
67 L12001295 محمدنسیم پاچاگل محمدعثمان دمونی هلکانو لیسه 157.00 د (ننگرهار) پوهنتون د (کرنه) پوهنځۍ د (حیواني علوم ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3919.00 GEN
68 L12000061 نقیب الله میرعباس افضل خان سرکانوزراعت مسلکی لیسه 156.24 د (ننگرهار) پوهنتون د (کرنه) پوهنځۍ د (حیواني علوم ( کونړولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کنر M 3919.00 GEN