شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L17001933 محمدعباس عبدالقدوس نورمحمد تخنيکي ومسلکي 322.97 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت کندز) کندز M 4934.00 GEN
2 L17001869 احمدزبیر عبدالقدیر عبدالحمید حضرت سلطان 281.52 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت کندز) کندز M 4929.00 GEN
3 L17001619 نازکمیر قیام الدین نوروز ليسه ابراهيم خيل 274.26 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4937.00 GEN
4 L17001422 لامعه عبدالطیف گل احمد بــي بـــي عايشه صديقه 269.68 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز کندز F 4946.00 GEN
5 L17000424 حسیبه احمدولی حاجی محمدامین نسوان بي بي آمنه 268.48 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کندز) کندز F 4926.00 GEN
6 L17006118 عبدالحمید حفیظ الله حاجی فیض الله آیخم چال 263.98 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت کندز) کندز M 4935.00 GEN
7 L17001937 حمیدالله شاه رسول جمعه خان تخنيکي ومسلکي 257.83 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4937.00 GEN
8 L17003630 محمدیونس محمدیوسف پیوند مولوی سراج الدين شهيد 256.64 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کندز) کندز M 4927.00 GEN
9 L17000055 ظریف محمداکبر غلام سرور رستاق آباد 256.10 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4937.00 GEN
10 L17003037 اکرام الدین امان الله سنگی بای ذکور مرکزی علي آباد 253.28 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کندز) کندز M 4924.00 GEN
11 L17000274 شاهنشاه شیرآقا میرآقا شيرخان 252.60 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4937.00 GEN
12 L17001077 محمدانیل محمدقسیم میرزاعبدالسعید شيرخان 251.90 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4937.00 GEN
13 L17000883 سیدصبور سیدقبول سیدیحی شیرخان 248.36 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4937.00 GEN
14 L17001815 ثنا الله حشمت الله نعمت الله زرخريد 231.85 پوهنځی زراعت پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کندز) کندز M 4928.00 GEN
15 L17001062 احمدصابر زین الدین شمس الدین شيرخان 227.45 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز کندز M 4949.00 GEN
16 L17004798 سیدافکار عبدالحنان ملاعلم استاد غازی خان 225.26 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت کندز) کندز M 4925.00 GEN
17 L17003216 فریدون امیرمحمد غلام نبی غروقشلاق 211.48 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز کندز M 4951.00 GEN
18 L17000518 حسیب الله عبدالغفار خان زادگل مولوی سراج الدين شهيد 209.46 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز کندز M 4951.00 GEN
19 L17000879 ایثارالله خیرمحمد خواجم قل شیرخان 208.67 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز کندز M 4945.00 GEN
20 L17000709 رحیم الله عزیزالله عبدالهاشم شيرخان 204.39 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز کندز M 4945.00 GEN
21 L17005064 غوث الدین بازار بابه خان باسوس 203.53 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز کندز M 4946.00 GEN
22 L17001029 بهرام محمداسماعیل عبدالواحید شیرخان 203.09 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز کندز M 4948.00 GEN
23 L17004068 عبدالوهاب نصرت خان سلطان ولی شنه تپه 201.93 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز کندز M 4946.00 GEN
24 L17006116 محمدانور محمدافضل بدل بای آیخم چال 201.55 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز کندز M 4951.00 GEN
25 L17000558 صبغت الله محمداکبر شمس محمد شيرخان 201.20 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4938.00 GEN
26 L17003619 شریف الله گل نبی میرداد مولوی سراج الدين شهيد 198.80 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز کندز M 4946.00 GEN
27 L17004497 امین الله اخترمحمد یابان اتحاد 197.42 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز کندز M 4952.00 GEN
28 L17003044 دادالله جمعه خان عوض خان ذکور مرکزی علي آباد 197.20 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز کندز M 4951.00 GEN
29 L17000858 مسیح الله احمدالله بسم الله مولوی سراج الدين شهيد 196.96 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز کندز M 4945.00 GEN
30 L17002718 عبدالرشید عبدالسلام نورحمن کنم سادات 195.86 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4938.00 GEN
31 L17002527 محمدهاشم محمدقاسم غلام حسن شيرخان 193.00 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز کندز M 4952.00 GEN
32 L17003687 نورالله خان لالا محمدملا مولوی سراج الدين شهيد 189.56 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز کندز M 4948.00 GEN
33 L17002083 حکمت الله محمدالله محمود حضرت علي 189.23 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز کندز M 4945.00 GEN
34 L17001825 عبدالصبور عبدالملک شاه مردانقل حضرت سلطان 188.25 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4938.00 GEN
35 L17000579 محیب الله عبدالرشید حاجی عبدالقادر شيرخان 187.70 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز کندز M 4948.00 GEN
36 L17001361 آرین انزرگل ملامحمد شیرخان 187.24 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز M 4943.00 GEN
37 L17001096 کریم الله سعیدالله دولت محمد شيرخان 186.88 دیپارتمنت اگری بزنس (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز M 4944.00 GEN
38 L17001892 سائید قلندر شیرمحمد کهندژ 186.52 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت کندز) کندز M 4933.00 GEN
39 L17005896 نوریه عبدالصبور غلام محی الدین نسوان مرکزی 186.52 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز کندز F 4948.00 GEN
40 L17006009 عبدالله عبدالسلام فیض الله کلباد 186.34 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز کندز M 4952.00 GEN
41 L17004611 عتیق الله اسدالله حاجی نورالله ميرزاعبدالقادربيدل 185.67 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز کندز M 4949.00 GEN
42 L17004445 ذبیح الله رحمت الله بهاوالدین قل اجغن 185.44 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز کندز M 4947.00 GEN
43 L17001006 فردوس احمد غلام غوث غلام دستگیر شیرخان 181.96 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز کندز M 4949.00 GEN
44 L17005747 نرگس نیک محمد شیراحمد نسوان مرکزی 181.88 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز کندز F 4947.00 GEN
45 L17001022 محمد عبدالرزاق عبدالظاهر شیرخان 181.39 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز کندز M 4952.00 GEN
46 L17002040 عبیدالله غلام محمد یارمحمد کهندژ 181.03 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز کندز M 4947.00 GEN
47 L17003673 رحمت الله اخترمحمد محمدنذیر مولوی سراج الدين شهيد 180.24 پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت کندز) کندز M 4932.00 GEN
48 L17005642 نجم الدین عبدال حاجی خال محمد حضرت سلطان 178.80 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4938.00 GEN
49 L17001291 هیله معراج الدین گلاب الدین ليسه نسوان خديجه الکبراء 177.51 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز کندز F 4947.00 GEN
50 L17003857 محمدانس محمدادریس عبدالحمید غروقشلاق 176.09 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز M 4943.00 GEN
51 L17004106 نجیب الله سیدعالم سیدرحمن شنه تپه 175.60 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4938.00 GEN
52 L17003352 عبدالهادی عبدالباقی عبدالحکیم حضرت علي 175.45 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز M 4943.00 GEN
53 L17005596 لطیفه دادمحمد گل محمد فاطمه الزهرا 174.92 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز F 4942.00 GEN
54 L17003353 توفیق الله ارباب محمدالله حاجی جوره حضرت علي 174.78 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز M 4943.00 GEN
55 L17001722 اکرام الله حفیظ الحق اسدالله مولوی سراج الدين شهيد 170.63 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کندز کندز M 4949.00 GEN
56 L17003308 رحمت الله محمدعوض محمدبای محمدفتاح شهيد 170.43 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز M 4941.00 GEN
57 L17000529 جاوید عبدالبصیر عبدالملک شيرخان 170.24 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز M 4942.00 GEN
58 L17002650 ناصر نظیف الله محمداکبر خواجه مشهد 169.12 دیپارتمنت جیولوجی و معدن (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار کندز M 4938.00 GEN
59 L17001971 ذکرالله امیرمحمد گل افضل حضرت علي 168.54 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز M 4941.00 GEN
60 L17001567 محمدفاضل امان الله امیرمحمد ذکورالچین 166.62 دیپارتمنت اگری بزنس (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز M 4944.00 GEN
61 L17005601 حسیبه محمدشعیب محمدیعقوب فاطمه الزهرا 166.34 دیپارتمنت اگری بزنس (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز F 4944.00 GEN
62 L17000509 سیدامید سیدمحمدآغا سیددین محمد شيرخان 165.13 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز M 4941.00 GEN
63 L17000955 اصحاب الدین جلال الدین حبیب الله مولوی سراج الدين شهيد 161.39 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز M 4939.00 GEN
64 L17003398 احسان الله عبدالرحمن عبدالغفار حضرت علي 161.30 دیپارتمنت اگری بزنس (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز M 4944.00 GEN
65 L17005583 فرنگیز احمدخان رحمت الله فاطمه الزهرا 160.35 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز F 4941.00 GEN
66 L17005989 محمدفیروز عبدالعلیم عبدالخالق آیخم چال 156.19 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز M 4942.00 GEN
67 L17005595 فرحناز رمضان قاسم فاطمه الزهرا 150.89 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت کندز) پوهنځی زراعت پوهنتون کندز کندز F 4942.00 GEN
68 L17001854 اشرف الله شرف الله محمدانور حضرت علي 297.99 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN
69 L17003641 منصور محمدعاشور حاجی نورعلی مولوی سراج الدين شهيد 294.97 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN
70 L17000516 سمیع الله عبدالرحیم عظیم جان مولوی سراج الدين شهيد 288.97 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN
71 L17001256 احمدشکیب عبدالجبار معراج الدین خصوصي لمر 284.94 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN
72 L17004070 محمداجمل شیرمحمد حضرت نبی شنه تپه 283.64 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN
73 L17003598 عزیزالله محمدقسیم محمدنسیم مولوی سراج الدين شهيد 282.39 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN
74 L17000583 امیرمحمد ولی محمد فقیرمحمد شيرخان 282.05 د (پکتیا) پوهنتون د (طب) پوهنځۍ د (عمومي ( کندز ولایت ته ځانګړي شوي)) څانګه کندز M 4936.00 GEN