شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L26000221 علی احمد محی الدین عبدالروف شهيد گل محمد 324.45 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی طب پوهنتون هرات نيمروز M 4741.00 GEN
2 L26000235 امید بریالی ذبیح الله خصوصي آريانا 323.06 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی طب پوهنتون هرات نيمروز M 4741.00 GEN
3 L26000615 میرویس نثاراحمد میراحمدخان سيستان 305.50 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت نیمروز) نيمروز M 4721.00 GEN
4 L26000090 ابراهیم غلام سرور حاجی محمد انور فرخی 305.15 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی طب پوهنتون هرات نيمروز M 4741.00 GEN
5 L26000190 محمدولی حاجی عبدالاحد عبدالرحمن شهيد گل محمد 295.61 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت نیمروز) نيمروز M 4722.00 GEN
6 L26000616 حبیب الله گل آقا محمدظریف سيستان 267.84 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات نيمروز M 4727.00 GEN
7 L26000101 نگین محمدعارف محمدظریف ليسه نسوان زرنج 266.78 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات نيمروز F 4727.00 GEN
8 L26000172 علی رضا حاجی دوست محمد ناظم شهيد گل محمد 265.34 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات نيمروز M 4742.00 GEN
9 L26000153 محمدعارف وزیر کمال شهيد گل محمد 263.32 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات نيمروز M 4742.00 GEN
10 L26000237 فرید تیمورشاه حاجی امین الله خصوصي آريانا 262.15 دیپارتمنت اقتصاد تصدی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات نيمروز M 4729.00 GEN
11 L26000591 عبدالجلیل عبدالباری سلطان محمد فرخی 256.00 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات نيمروز M 4746.00 GEN
12 L26000187 سعید محمدشاه حاجی امین الله شهيد گل محمد 252.20 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت نیمروز) نيمروز M 4714.00 GEN
13 L26000004 حمیرا دین محمد محمدظریف رودابه 236.48 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات نيمروز F 4743.00 GEN
14 L26000220 سیدآصف سیدمحسن سیدامیر ملکي 233.69 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات نيمروز M 4728.00 GEN
15 L26000115 لیمه محمدنادر محمداسلم ليسه نسوان زرنج 230.49 دیپارتمنت اقتصاد و توسعۀ زراعتی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات نيمروز F 4736.00 GEN
16 L26000002 عصمت الله امان الله محمد زراعت 220.73 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات نيمروز M 4745.00 GEN
17 L26000065 بسم الله عبدالله امیرمحمد فرخی 219.69 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت نیمروز) نيمروز M 4712.00 GEN
18 L26000480 ذلیخا عبدالبصیر محمداقبال نسوان زرنج 204.73 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت نیمروز) نيمروز F 4719.00 GEN
19 L26000613 امیرمحمد عبدالمجید عبدالرشید سيستان 204.23 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات نيمروز M 4744.00 GEN
20 L26000038 رقیب حبیب الله نیازمحمد فرخی 198.80 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات نيمروز M 4732.00 GEN
21 L26000044 محمود عبدالستار نظرمحمد سيستان 194.45 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات نيمروز M 4731.00 GEN
22 L26000589 عباس جمعه خان قربان فرخی 192.52 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات نيمروز M 4723.00 GEN
23 L26000581 مصطفی سیداحمد محمدسرور فرخی 192.42 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات نيمروز M 4734.00 GEN
24 L26000019 مسعوده مختاراحمد محمدالله رودابه 184.29 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت نیمروز) نيمروز F 4711.00 GEN
25 L26000203 محمدناصر محمدابراهیم محمدشریف شهيد گل محمد 180.16 دیپارتمنت خاکشناسی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی زراعت پوهنتون هرات نيمروز M 4737.00 GEN
26 L26000047 محمدقاسم عبدالغنی احمدخان زراعت 158.42 دیپارتمنت مدیریت شهری (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات نيمروز M 4726.00 GEN
27 L26000648 احمدعلی بهادر پیرداد ذکورقلعه محمد 157.14 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت نیمروز) نيمروز M 4716.00 GEN
28 L26000660 عبدالرحیم حاجی سیدمحمد مرزاابوبکر ذکورقلعه محمد 154.49 دیپارتمنت مهندسی (مخصوص ولایت نیمروز) پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات نيمروز M 4724.00 GEN