شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 442 L04003470 عبدالرضاء عبدالغنی ولی محمد -ذکور ميرعلی احمد شهيد 320.73 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت پروان) پروان M 5349.00 GEN
2 883 L04004103 ناصرآقا عبدالجبار حکیم الله استقلال 312.06 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
3 1348 L04003736 یسرا میرسیف الدین سیدعطاالله تجربوي 305.28 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت پروان) پروان F 5351.00 GEN
4 1825 L04002426 محمدعماد ضیاءالحق عبدالحبیب صادقي 299.35 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
5 2023 L04003085 شریف الله نظرگل فقیرشاه نعمانیه اشترشهر 297.23 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
6 2220 L04002366 زهره محمدمقام عبدالغفار حره جلالي 295.48 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان F 5352.00 GEN
7 3386 L04002827 انس عبدالسلام عبدالله جان ميرعبدالکريم معقول 285.53 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت پروان) پروان M 5342.00 GEN
8 3885 L04004952 شبیراحمد باشی محمد دادخدا ده قاضی 281.84 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
9 4013 L04003668 خجسته محمدیاسین شاه سعید تجربوي 281.02 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان F 5352.00 GEN
10 4256 L04002856 عبدالهادی نورآغا غلام سخی عبدالفتاح شهید 279.28 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
11 4650 L04004610 آقامحمد ملامحمد امیرگل عبدالفتاح شهید 276.53 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
12 5044 L04002423 آرش اسلام الدین محمدنعیم صادقي 273.93 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
13 5231 L04005098 حمیرا رخسار عبدالمحفوظ حاجی عبدالمقصود صادقي 272.73 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان F 5352.00 GEN
14 5271 L04004763 عبدالمجید عبدالطیف عبدالوکیل ذکورجبل السراج 272.51 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی طب پوهنتون البیرونی پروان M 5352.00 GEN
15 5565 L04005084 سمیع الحق محمودالحق غلام علی شاه ذکورجبل السراج 270.77 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
16 6129 L04004187 محمدمیلاد عبدالناصر عبدالقادر استقلال 267.74 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
17 6245 L04002772 احمد رحیم الله حکیم الله پارچه یازده شهری 267.12 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
18 7788 L04003520 فریدون مرزاگل محمدقاسم -ذکور ميرعلی احمد شهيد 259.50 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت پروان) پروان M 5345.00 GEN
19 7957 L04003041 سردارولی عبدالحیات عبدالمحمد حضرت عمر فاروق 258.78 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
20 8069 L04002770 فیروزالدین نصرالدین بابه شاه پارچه یازده شهری 258.36 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
21 8450 L04002199 امین الله شادمحمد غلام سخی عبدالهادي شهيد 256.73 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت پروان) پروان M 5341.00 GEN
22 8730 L04002338 عبدالقدیر عبدالغفار عبدالروف جانفداشهيد 255.58 دیپارتمنت سیول (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5353.00 GEN
23 11023 L04003494 ادریس مرزاگل محمدقاسم -ذکور ميرعلی احمد شهيد 246.62 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت پروان) پروان M 5343.00 GEN
24 12304 L04002226 کیمیا خواجه خلیل الله امیرمحمد نسوان جبل السراج 242.33 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان پروان F 5364.00 GEN
25 12782 L04005773 محمدجواد عبدالهادی عبدالغفور الجهادتتمدره 240.87 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
26 12951 L04002261 کریم الله زلمی خانعلی محمداکبرشهيد 240.39 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت پروان) پروان M 5348.00 GEN
27 13551 L04005519 سردارآقا میراصغر مجنون شاه شفق شهيد 238.55 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
28 14436 L04005680 برادرآغا محمداحسان یارمحمد بایان علیا 235.96 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
29 20760 L04005094 ثناالله محمداسلم امیرمحمد ذکورجبل السراج 220.93 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
30 22793 L04004697 طوفان امین الله امان الله شيرآقاي شهيد 217.14 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
31 24996 L04001172 شکیب محمدمحفوظ محمدرحیم الجهادتتمدره 213.49 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان پروان M 5364.00 GEN
32 25896 L04002605 جوادحسین زلفقار شاولی قول خول 212.12 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان پروان M 5363.00 GEN
33 26619 L04003758 بلال محمدحنیف عبدالطیف تجربوی محمد عثمان خان 211.14 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
34 26711 L04002639 شیرزاد خان شرین محمداسحق صادقي 211.00 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان پروان M 5364.00 GEN
35 27107 L04004374 سمع الله گل محمد گل اسلام شاهي خيل 210.33 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت پروان) پروان M 5339.00 GEN
36 27211 L04005755 محمدعمر عبدالرحمن فضل احمد تجربوي 210.19 دیپارتمنت تأمین برق (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی پروان M 5354.00 GEN
37 31502 L04002441 معصومه خواجه محمد پاینده محمد حره جلالي 204.70 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی پروان F 5358.00 GEN
38 32855 L04004107 محمدمتین محمدمقیم محمدفقیر استقلال 203.08 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی پروان M 5358.00 GEN
39 33256 L04005203 فرزاد روح الله بسم الله استقلال 202.70 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان پروان M 5364.00 GEN
40 33691 L04001854 زرینه غلام سرور غلام حضرت نسوان قلعه بلند 202.21 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی پروان F 5358.00 GEN
41 33860 L04000638 مصطفی عبدالوکیل عبدالعزیز شفق شهيد 201.98 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان پروان M 5364.00 GEN
42 39032 L04006238 عبدالواثق عبدالواسع عبدالغنی ده قاضی 197.14 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی پروان M 5355.00 GEN
43 40213 L04003444 پرویز مرزاخان رجب خان -ذکور ميرعلی احمد شهيد 196.08 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان پروان M 5363.00 GEN
44 45319 L04005740 عبدالمدثر برات محمدخان ملک محمد مولوی سيد باشي شهيد 192.14 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی پروان M 5355.00 GEN
45 46677 L04005160 صهیب الله فضل الله خانملا نعمان 191.03 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان پروان M 5363.00 GEN
46 49366 L04003883 عرفان بابه صاحب سردارخان ذکورجبل السراج 189.26 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان پروان M 5363.00 GEN
47 50029 L04001061 انصار محمدعیوض قاسم نعمان 188.90 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی پروان M 5355.00 GEN
48 57486 L04004001 ادیبه عبدالحمید عبدالحکیم نسوان نمبر2گلبهار 184.58 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی پروان F 5358.00 GEN
49 59595 L04004990 صدف مرزامحمد غلام حسین حره جلالي 183.63 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی پروان F 5355.00 GEN
50 61408 L04005566 هنگامه صفی الله عبدالستار نسوان امين الرحمن شهيد 182.55 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی پروان F 5361.00 GEN
51 63783 L04002633 مبشر محمدکبیر محمدرفیق ده قاضی 181.59 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی پروان M 5358.00 GEN
52 63920 L04001639 سمینه میرآقا آقامحمد نسوان قم چاق 181.50 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی پروان F 5355.00 GEN
53 64896 L04000995 بی بی فاطمه محمدعیسی عزیزمحمد لیلاصراحت 180.93 دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی پروان F 5358.00 GEN
54 72303 L04001128 احمد توریالی محمدنسیم نعمان 177.86 پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت پروان) پروان M 5346.00 GEN
55 75620 L04000586 بهرام اسمعیل دلاور تفهيم القران 176.67 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی پروان M 5355.00 GEN
56 78710 L04005075 ادریس غلام قادر عبدالحکیم ذکورجبل السراج 175.40 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی پروان M 5355.00 GEN
57 81635 L04000684 سمیه عبدالسمیع عبدالوکیل شفق شهيد 174.35 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پروان پروان F 5363.00 GEN
58 82261 L04003410 عبدالحضور شامست عرب خان ذکورسعدالله 174.03 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی پروان M 5357.00 GEN
59 92480 L04002950 حمیدآغا عزیزمحمد دوست محمد قلعه بلند 170.65 پوهنځی زراعت پوهنتون کابل (مخصوص ولایت پروان) پروان M 5344.00 GEN
60 98766 L04000780 عبدالمنیر جمعه خان محمدرفیق طالوت شهید 168.66 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی پروان M 5361.00 GEN
61 108229 L04001521 ذبیح الله محمدطاهر محمدسرور اظهارالحق 166.08 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی پروان M 5357.00 GEN
62 119440 L04004570 صفت الله محمدملا خیرمحمد للمه سبزک 162.89 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی پروان M 5357.00 GEN
63 122850 L04004434 خان آغا عبدالرسول محمداکبر اورتی 161.75 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی پروان M 5357.00 GEN
64 123874 L04003152 محمدیعقوب محمدایوب محمداعظم مولوی سيد باشي شهيد 161.52 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی پروان M 5356.00 GEN
65 126636 L04004819 تابش حاجی شهباز تاج محمد ذکورگلبهار 160.89 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی پروان M 5357.00 GEN
66 132675 L04002846 ندا محمدگل جان محمدمیر پارچه یازده شهری 159.23 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی پروان F 5362.00 GEN
67 133936 L04001888 خدیجه عبدالبشیر عبدالجلیل شهرک باریک آب بگرام 158.71 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی پروان F 5357.00 GEN
68 143107 L04005093 معتصم باالله حفیظ الله عبدالمنان استقلال 156.11 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی پروان M 5356.00 GEN
69 146771 L04004063 اجمل نوراحمد حاجی بابه عشق اباد 154.86 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی پروان M 5361.00 GEN
70 148760 L04002234 کبرا عبدالودود عبدالشکور نسوان جبل السراج 154.39 دیپارتمنت اگرانومی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی پروان F 5361.00 GEN
71 153907 L04005750 طوفان عبدالقیوم صحبت خان تجربوي 152.70 دیپارتمنت هارتیکلچر (باغداری) (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی پروان M 5362.00 GEN
72 156983 L04004055 رامش رضامحمد مرزامحمد دولانه 151.52 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی پروان M 5359.00 GEN
73 157976 L04005771 احمد بوبانی عبدالروف الجهادتتمدره 151.20 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی پروان M 5359.00 GEN
74 158343 L04003382 نیلوفر عبدالوهاب میرزاشاه انستيتوت زراعتی ووترنری پروان 151.10 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت پروان) پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی پروان F 5359.00 GEN