شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L18001222 معتصم باالله شامقصود محمدنعیم نمبر2 مرکزایبک 326.22 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت سمنگان) سمنگان M 5156.00 GEN
2 L18001512 عبدالحی عبدالعزیز حاجی عبدالحفیظ تجربوی 324.36 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت سمنگان) سمنگان M 5164.00 GEN
3 L18001448 عطامحمد محمدابراهیم عبدالمجید سفیدکوتل 322.66 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سمنگان M 5183.00 GEN
4 L18000464 احمد محمود عبدالصمد سرقد 317.17 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سمنگان M 5183.00 GEN
5 L18002136 احمدفهیم عبدالوکیل محمدطاهر ذکورامام زمان 313.96 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت سمنگان) سمنگان M 5165.00 GEN
6 L18002011 نقیب الله غلام یحیی محمدعیسی چهاراولیا 294.54 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سمنگان M 5183.00 GEN
7 L18000708 عبدالمختار عبدالقدیر عبدالستار لیسه ایبک 293.20 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ سمنگان M 5171.00 GEN
8 L18002250 علی ظفر رجب علی میرحسین ذکوردایمرداد 279.37 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ سمنگان M 5184.00 GEN
9 L18000730 احمدخالد عبدالکریم میرزاعبدالرحیم نمبر2 مرکزایبک 266.18 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان M 5186.00 GEN
10 L18001320 مرینا جمعه خان غلام محمد نسوان خرم 261.79 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ سمنگان F 5172.00 GEN
11 L18002056 مهدی عوض عبدالحسین ذکورشیخه 255.76 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ سمنگان M 5185.00 GEN
12 L18000582 ثریا عبدالحق محمدابراهیم نسوان کارته صلح 253.32 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ سمنگان F 5184.00 GEN
13 L18001914 کلثوم محمدحسین حاجی محمدموسی نسوان مرکز 250.98 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ سمنگان F 5185.00 GEN
14 L18000117 نصیراحمد عبدالبشیر همراه قل اندروشيرخرم 248.92 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان M 5186.00 GEN
15 L18002010 روح الله عبدالرازق محمدحسین چهاراولیا 246.71 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت سمنگان) سمنگان M 5163.00 GEN
16 L18000546 یسرا مول الدین خیرمحمد نسوان کارته صلح 246.59 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ سمنگان F 5171.00 GEN
17 L18001738 فرخنده محمدایوب آرزوقل نسوان کارته صلح 238.11 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ سمنگان F 5172.00 GEN
18 L18000230 حشمت الله عتیق الله غلام سخی تجربوی 230.95 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت سمنگان) سمنگان M 5159.00 GEN
19 L18000580 مرسل رجب علی بدل محمد نسوان کارته صلح 230.27 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ سمنگان F 5171.00 GEN
20 L18000936 خالد حاجی عبدالخالق عبدالسلام شلکتو 229.90 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان M 5186.00 GEN
21 L18001920 نجیبه محمدباقر میرزامحمد نسوان مرکز 229.04 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سمنگان F 5169.00 GEN
22 L18001506 امین الله محمدبشیر محمدعمر تجربوی 228.55 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت سمنگان) سمنگان M 5155.00 GEN
23 L18000362 ذبیح الله فیض محمد سربلند ذکورمرکزحضرت سلطان 226.47 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت سمنگان) سمنگان M 5157.00 GEN
24 L18000658 بسم الله قربانشاه محمدنعیم لیسه ایبک 221.26 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان M 5186.00 GEN
25 L18000538 فرزانه فراموز عطاالحق نسوان کارته صلح 217.67 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان F 5188.00 GEN
26 L18000696 شفیق الرحمن شمس الرحمن سیف الرحمن ذکور خواجه اسماعیل شهرقدیم 214.65 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ سمنگان M 5179.00 GEN
27 L18000542 فتانه فراموز عطاالحق نسوان کارته صلح 214.55 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان F 5188.00 GEN
28 L18000693 شفیع الله محمد داود حاجی محمدامین لیسه ایبک 209.21 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان M 5188.00 GEN
29 L18002003 حسین علی خدابخش خداداد روم 209.16 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سمنگان M 5166.00 GEN
30 L18002207 حیات الله غلام سخی حیدر زيره کی 199.43 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سمنگان M 5168.00 GEN
31 L18002146 سیما محمد سلطان ذکورامام زمان 197.58 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ سمنگان F 5172.00 GEN
32 L18000322 عبدالقدیر غلام قادر حاجی عبدالحکیم ذکورمرکزحضرت سلطان 195.97 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت سمنگان) سمنگان M 5154.00 GEN
33 L18002129 مصطفی محمدنسیم برات ذکورامام زمان 193.80 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سمنگان M 5168.00 GEN
34 L18002149 سیدبشیر سیدآقاحسین سیدشهزاده ذکورامام زمان 188.60 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سمنگان M 5167.00 GEN
35 L18001294 عبدالقهار عبدالستار خال محمد نمبردوم مرکزايبک 188.13 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سمنگان M 5169.00 GEN
36 L18000112 محمدخان جمعه خان محمدحنیف اندروشيرخرم 186.90 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سمنگان M 5168.00 GEN
37 L18000376 نوروزعلی غلام علی قربان علی آبخورک علیا 186.34 پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت سمنگان) سمنگان M 5162.00 GEN
38 L18000673 محمدسرور صدیق الله طلا لیسه ایبک 180.50 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ سمنگان M 5181.00 GEN
39 L18000115 رمضان عین الدین شکرالدین اندروشيرخرم 180.01 دیپارتمنت انجنیری معدن (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ سمنگان M 5179.00 GEN
40 L18002100 بصیر محمدرضا جمعه حسني 175.55 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سمنگان M 5188.00 GEN
41 L18001331 مجیب الرحمن محمدداد محمدعلی نمبردوم مرکزايبک 175.48 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سمنگان M 5167.00 GEN
42 L18000105 محمدکاظم عبدالحفیظ عبدالعزیز اندروشيرخرم 172.97 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ سمنگان M 5176.00 GEN
43 L18001451 محمدظریف محمدداود مرتضی قل ذکور جوی ژوندون 172.74 دیپارتمنت انجنیری پطرولیم (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ سمنگان M 5182.00 GEN
44 L18000686 رمضانی آچلدی محمد لیسه ایبک 171.22 دیپارتمنت جنگلات و باغداری (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ سمنگان M 5174.00 GEN
45 L18001990 ذکیه عبدالاحمد قربان علی نسوان معدن تور 169.08 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سمنگان F 5167.00 GEN
46 L18000543 فراح الدین صلاح الدین ضیاوالدین کثيرالرشتوي فیروز 162.97 دیپارتمنت جنگلات و باغداری (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ سمنگان M 5174.00 GEN
47 L18002194 سمیره عبدالقدوس خان محمدعیسی خارج مرز 157.81 پوهنځی زراعت پوهنتون کابل (مخصوص ولایت سمنگان) سمنگان F 5158.00 GEN
48 L18001076 محمدحارث محمدحنیف سلطان ذکور دره ژوندون 157.72 دیپارتمنت علوم خاکشناسی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ سمنگان M 5175.00 GEN
49 L18001319 عبدالمتین امان الله حاجی محمدزمان نمبردوم مرکزايبک 157.14 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ سمنگان M 5177.00 GEN
50 L18000892 حلیمه محمدصدیق طوره خان جوی ژوندون 154.18 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ سمنگان F 5176.00 GEN
51 L18000085 محسینه محمداکبر محمدنظر نسوان خرم 153.44 دیپارتمنت علوم حیوانی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ سمنگان F 5177.00 GEN
52 L18000662 گل علم مومن عبدالحمید ذکورگذر 152.71 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت سمنگان) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سمنگان M 5166.00 GEN