شماره ای دی اسم ولد ولدیت لیسه نمره نتیجه ولایت جنسیت فیلد نوعیت امتحان
1 L21000594 محمدروف سرفراز محمدظریف محمدامين شهيد 312.61 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سرپل M 5141.00 GEN
2 L21001865 علی مدد سخی محمد علی استقلال کاشان 302.72 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سرپل M 5141.00 GEN
3 L21000687 ملک فیصل عبدالرسول روزی بای رحمت آباد 301.93 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سرپل M 5141.00 GEN
4 L21000758 سمیع الله بهاءالدین سرورخان بغاوي سفلي 285.06 دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی طب پوهنتون بلخ سرپل M 5141.00 GEN
5 L21000821 محمد دادمیر محمدحسن قوطن مست 274.58 پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت سرپل) سرپل M 5122.00 GEN
6 L21001868 حسین علی اسحق محمد علم استقلال کاشان 272.82 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ سرپل M 5143.00 GEN
7 L21001640 سیداقبال سیدحسام الدین سیداعظم حضرت امام يحيی 269.15 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت سرپل) سرپل M 5121.00 GEN
8 L21000353 منیراحمد محمدسردار محمدشاه محمدشريف صميم 264.55 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل (مخصوص ولایت سرپل) سرپل M 5113.00 GEN
9 L21000333 محمدظاهر ناظرحسین ملاطوره قل محمدشريف صميم 254.71 پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل (مخصوص ولایت سرپل) سرپل M 5112.00 GEN
10 L21000906 محمداکبر حاجی مختار محمدهاشم ده میانه 253.29 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5144.00 GEN
11 L21000492 شمس الدین قمرالدین بنیاد مختلط آبخور 246.25 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ سرپل M 5128.00 GEN
12 L21000335 اسباط بهرالله عبدالخالق محمدشريف صميم 242.85 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سرپل M 5127.00 GEN
13 L21001639 نجم الدین عبدالبصیر عبدالصمد حضرت امام يحيی 241.93 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ سرپل M 5142.00 GEN
14 L21000696 عبدالخلیل عبدالباقی محمدرسول ذکورچهاروح 238.89 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سرپل M 5126.00 GEN
15 L21001874 صمیم کمال الدین عبدالرزاق ذکور آسیاباد 237.34 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سرپل M 5125.00 GEN
16 L21000699 انصارالحق عبدالوارث مولوی محمدظریف ذکورچهاروح 236.23 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5144.00 GEN
17 L21001079 حسن حسین محمد علی خطيب آباد 231.19 پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل (مخصوص ولایت سرپل) سرپل M 5117.00 GEN
18 L21001814 عبدالرشید حسین داد نورعلی شهيد هاشمي 222.66 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سرپل M 5124.00 GEN
19 L21001062 نجیب الله غلام محمد محمدعلی آزادي 222.27 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ سرپل M 5142.00 GEN
20 L21000035 محمداشرف تاج محمد محمد ابراهيم ادهم 218.84 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سرپل M 5125.00 GEN
21 L21000899 ابراهیم محمدمعصوم قاسیم ذکورآبکلان 217.69 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ سرپل M 5129.00 GEN
22 L21001861 طاهره محمد دولت استقلال کاشان 216.74 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ سرپل F 5143.00 GEN
23 L21001061 هارون رکن الدین نصرالدین خطيب آباد 210.31 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ سرپل M 5128.00 GEN
24 L21000575 رامین نوراحمد بازمحمد رحمت آباد 209.75 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سرپل M 5125.00 GEN
25 L21000190 سیدحسن سیدمصطفی سیدابراهیم آزادي 208.76 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ سرپل M 5142.00 GEN
26 L21000368 حسیب الله ذبیح الله عبدالحکیم محمدشريف صميم 203.20 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سرپل M 5124.00 GEN
27 L21001080 محمد طاوس اسد الله امان الله منهاج سراج 197.43 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5146.00 GEN
28 L21000798 حفیظ الله محمدرضا علی حسین سجادیه 197.41 دیپارتمنت منجمنت وادارۀ تشبثات (BBA) (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سرپل M 5125.00 GEN
29 L21000359 نجیب الله امیرمحمد محمدعالم محمدشريف صميم 197.00 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5144.00 GEN
30 L21001509 علی ابراهیم محمدحسین سيدجمال الدين 195.86 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ سرپل M 5143.00 GEN
31 L21001641 جاوید غلام قادر شریف حضرت امام يحيی 193.71 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5144.00 GEN
32 L21001283 سیدحسین سیدکلبی حسین خان سعید لیسه سیدعلی آقا 185.39 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ سرپل M 5134.00 GEN
33 L21001931 عبدالمبین رازمحمد تاج محمد ذکورامام يحي 183.51 پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا (مخصوص ولایت سرپل) سرپل M 5123.00 GEN
34 L21000370 شجاع الدین سیف الدین محمدشاه محمدشريف صميم 181.64 پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل (مخصوص ولایت سرپل) سرپل M 5115.00 GEN
35 L21001182 حلیمه محمد برات شهيدعارفي 179.71 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سرپل F 5126.00 GEN
36 L21000466 محمود صادق محمد خطيب آباد 179.57 دیپارتمنت قضا و څارنوالی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ سرپل M 5128.00 GEN
37 L21000339 احمدفهیم بیک محمد بوری بای محمدشريف صميم 176.68 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5146.00 GEN
38 L21000086 زهرا سیدرضا سیدامیر حيات الله شهيد 172.32 دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل F 5146.00 GEN
39 L21001930 صادق غلام علی غلام سخی ذکورامام يحي 171.62 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ سرپل M 5129.00 GEN
40 L21000956 محمدشفیق محمد ابراهیم جوره بای ابراهيم ادهم 166.91 دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری معدن و محیط زیست پوهنتون بلخ سرپل M 5138.00 GEN
41 L21000955 گلب الدین سخیداد عبدالغفار ابراهيم ادهم 161.69 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سرپل M 5124.00 GEN
42 L21001146 عزت الله محمدهاشم محمدعظیم شهیدمهدوی 161.35 دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ سرپل M 5129.00 GEN
43 L21001277 سیدمحمود سیداحمد سیدمیرزا لیسه سیدعلی آقا 158.74 دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ سرپل M 5134.00 GEN
44 L21000468 سیدمعروف سیدنصیر سیدلقمان خطيب آباد 155.23 دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ سرپل M 5144.00 GEN
45 L21001928 حمیدالله حاجی شریف الله حاجی عصمت الله ذکور افردی 155.23 پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل (مخصوص ولایت سرپل) سرپل M 5114.00 GEN
46 L21001677 بسم الله محمدنبی جمشید حضرت امام يحيی 155.02 دیپارتمنت احصائیه و ایکونومتری (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سرپل M 5127.00 GEN
47 L21000392 احمدتمیم مصعب عبدالروف محمدشريف صميم 152.61 دیپارتمنت اقتصاد ملی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سرپل M 5124.00 GEN
48 L21001099 عبدالقدیر محمد اکبر غلام سرور منهاج سراج 150.65 دیپارتمنت امورمالی و بانکی (مخصوص ولایت سرپل) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ سرپل M 5126.00 GEN